เจาะข้อสอบนายสิบตำรวจ สายป้องกันและปราบปราม ใช้ได้ทุกสาย วุมิ ม.6 หรือเทียบเท่า ออกใหม่ประจำปี 2561 BC-9183

270฿

รหัสสินค้า: KP-9183 < หมวดหมู่:

รายละเอียด

เจาะข้อสอบนายสิบตำรวจ สายป้องกันและปราบปราม ใช้ได้ทุกสาย วุมิ ม.6 หรือเทียบเท่า ออกใหม่ประจำปี 2561 BC-9183
สารบัญ
++หมวดวิชาความสามารถทั่วไป             êเจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 1.                                                                           êเจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 2.                                                                            êเจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 3.                                                                              êเจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 4.                                                                           êเจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 5.                                                               ++หมวดวิชาภาษาไทย           êเจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย  ชุดที่ 1.                                                                        êเจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย  ชุดที่ 2.                                                                        êเจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย  ชุดที่ 3.                                                                        êเจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย  ชุดที่ 4.                                                                  ++หมวดวิชาภาษาอังกฤษ                                                                                                    êเจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                         êเจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                                   êเจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.                                                                                    êเจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4.                                                                          êเจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5.                                                                 ++หมวดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ               êเจาะข้อสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 1.                                                                    êเจาะข้อสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 2.                                                                    êเจาะข้อสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 3.                                                           ++หมวดวิชาจริยธรรม สังคม วัฒนธรรม                êเจาะข้อสอบ จริยธรรม สังคม วัฒนธรรม ชุดที่  1.                                                            êเจาะข้อสอบ จริยธรรม สังคม วัฒนธรรม ชุดที่  2.                                                   ++หมวดวิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้               êเจาะข้อสอบ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้                                                                         êเจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน