สรุป POL3301 (PA270) นโยบายสาธารณะ

43฿

สรุปสาระสำคัญ  ๆ

รายละเอียด

สรุป  POL3301 (PA270) นโยบายสาธารณะ

สารบัญ

บทที่ 1 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ

บทที่ 2 วิวัฒนาการของแนวคิดนโยบายสาธารณะ

บทที่ 3 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ

บทที่ 4 การกำหนดนโยบาย

บทที่ 5 การนำนโยบายไปปฏิบัติ

บทที่ 6 การประเมินผลนโยบาย

บทที่ 7 ทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบาย

บทที่ 8 เทคนิคในการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ

บทที่ 9 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ราคา 43  บาท

จัดทำโดย ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์