คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รูปเล่ม: เป็นเล่มเย็บแม๊ก ติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                                  *ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)                                                                               *นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                                                 *ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                                              *แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                       *แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                             *ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                     *แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา                                                                                      *โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ                                                                                *โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่                                                                                            *โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน                                                                       *พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560                                          *การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                        *การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                                *การจัดทำแผน/โครงการ                                                                                              *การติดตามและประเมินผล                                                                                            *แนวข้อสอบเจ้าวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                            *แนวข้อสอบเจ้าวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                            *แนวข้อสอบเจ้าวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                            *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                               *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                   

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมบังคับคดี ปี 2562 BB-102

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมบังคับคดี ปี 2562 BB-102
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมบังคับคดี                                                                                            *พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497                                                            *แนวข้อสอบ  พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 15 พ.ศ. 2562                                                                             *พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522                                                                               *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. อาคารชุด พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4 พ.ศ. 2551                           *ระเบียบของคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดราคา ประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม พ.ศ. 2535 และ ฉบับที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2538                                                                               *แนวข้อสอบ ระเบียบของคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ ในการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรม พ.ศ. 2535 และ ฉบับที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2538                                                     *ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์ พ.ศ. 2557                                             *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ                                                                                          *ความรู้ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน                                                                                    *วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน                                                                                         *หลักการทั่วไปที่ใช้สำหรับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน                                                                *การประเมินทรัพย์สินตามมาตรฐานสากล                                                                                                                                                *«แนวข้อสอบหลักสถิติเบื้องต้น                                                                                      *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                          *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                     

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมทางหลวงชนบท ปี 2562

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมทางหลวงชนบท ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท                                                                                  *แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                           *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ.2549                       *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                       *การประสานงานและการบริการ                                                                                       *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                     *ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                           *การบริหารสำนักงานสมัยใหม่                                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                  *การทำรายงานการประชุม                                                                                             *แนวข้อสอบ งานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                         *แนวข้อสอบ การบริหารจัดการสำนักงาน                                                                         *แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคล                                                                                *แนวข้อสอบ งานบริหารเอกสาร                                                                                      *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                       *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                       *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                       *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ การเมือง เศรษฐกิจและสังคม                                                     *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                                     

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ บริษัท ท่าอากาศยาน จำกัด (มหาชน) ทอท.: AOT ปี 2562 BB-022

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ บริษัท ท่าอากาศยาน จำกัด (มหาชน) ทอท.: AOT ปี 2562 BB-022
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับ ทอท.                                                                                                    *พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522                                                   *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558                                                                               *แนวข้อสอบ ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)                                                    *แนวข้อสอบ ด้านมิติสัมพันธ์                                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office *แนวข้อสอบ Microsoft Word                                                                                  *แนวข้อสอบ Microsoft  Excel                                                                           *แนวข้อสอบ Microsoft  PowerPoint    *แนวข้อสอบ Internet                                                                                         *การประชาสัมพันธ์                                                                                                     *การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ต่างๆ                                                                       *การผลิตวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล                                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย                                                                                     *การผลิตวีดิทัศน์                                                                                                 *การออกแบบเว็บ งานถ่ายภาพ                                                                                 *ความรู้พื้นฐานการถ่ายภาพ                                                                                     *งานกราฟฟิก                                                                                                     *การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media                                                                                 *แนวข้อสอบ การประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                      *แนวข้อสอบ การประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                      *แนวข้อสอบ การประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                                               

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท ท่าอากาศยาน จำกัด (มหาชน) ทอท.: AOT ปี 2562 BB-023

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท ท่าอากาศยาน จำกัด (มหาชน) ทอท.: AOT ปี 2562 BB-023
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับ ทอท.                                                                                                    *พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522                                                   *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558                                                                               *แนวข้อสอบ ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)                                                    *แนวข้อสอบ ด้านมิติสัมพันธ์                                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office *แนวข้อสอบ Microsoft Word                                                                                  *แนวข้อสอบ Microsoft  Excel                                                                           *แนวข้อสอบ Microsoft  PowerPoint    *แนวข้อสอบ Internet      *ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี การเงิน                                                                                 *การจัดทำงบการเงิน                                                                                                    *การจัดทำรายงานทางการเงิน                                                                                         *แนวข้อสอบ งบการเงิน                                                                                        *แนวข้อสอบ บัญชีการเงิน ชุดที่ 1.                                                                            *แนวข้อสอบ บัญชีการเงิน ชุดที่ 2.                                                                            *แนวข้อสอบ บัญชีการเงิน ชุดที่ 3.                                                                                       

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ส่วนพาณิชย์และการเงิน)บริษัท ท่าอากาศยาน จำกัด (มหาชน) ทอท.: AOT ปี 2562 BB-020

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ส่วนพาณิชย์และการเงิน)บริษัท ท่าอากาศยาน จำกัด (มหาชน) ทอท.: AOT ปี 2562 BB-020
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับ ทอท.                                                                                                    *พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522                                                   *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558                                                                               *แนวข้อสอบ ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)                                                    *แนวข้อสอบ ด้านมิติสัมพันธ์                                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office *แนวข้อสอบ Microsoft Word                                                                                  *แนวข้อสอบ Microsoft Word Excel                                                                           *แนวข้อสอบ Microsoft Word PowerPoint                                                                              *แนวข้อสอบ Internet                                                                                           *การจัดทำรายงานทางการเงิน                                                                                         *การวิเคราะห์รายการในงบการเงิน                                                                                   *การจำแนกต้นทุน                                                                                                       *แนวข้อสอบ การวิเคราะห์งบการเงิน                                                                          *แนวข้อสอบ ด้านการเงิน ชุดที่ 1.                                                                             *แนวข้อสอบ ด้านการเงิน ชุดที่ 2.                                                                             *แนวข้อสอบ ด้านการเงิน ชุดที่ 3.                                                                              

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานบุคคล) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานบุคคล) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                                                             *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547                                     *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2559                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                       *การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่                                                                      *บทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์                                                                       *เครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่                                                                     *ความรู้ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                   *หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคลากร                                                               *การกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบจำแนกตำแหน่ง                                          *การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง                                                                        *ความรู้ด้าน สมรรถนะความสามารถการสร้างและพัฒนาระบบ (Competency Based HRM)                     *การประเมินค่างาน (Job Evaluation)                                                                                 *การวิเคราะห์งาน                                                                                                       *การประเมินผลบุคคล                                                                                                  *การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร                                                                                      *การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน                                                                             *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                     *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                     *แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                            *แนวข้อสอบ งานบุคคล ชุดที่ 1.                                                                                *แนวข้อสอบ งานบุคคล ชุดที่ 2.                                                                                *แนวข้อสอบ งานบุคคล ชุดที่ 3.                                                                                     *แนวข้อสอบ งานบุคคล ชุดที่ 4.                                                                                              

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ/เสมียน กองทัพอากาศ ออกใหม่ปี 2561 BC-9756

260฿

รหัสสินค้า: KP-9756 & หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ/เสมียน วิชาพิ้นฐานความรู้เฉพาะตำแหน่ง  กองทัพอากาศ ออกใหม่ปี 2561 BC-9756  
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ ยุทธศาสตร์                        -เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                     *ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิปะโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2560                              *ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2558                                      -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1.                                                                                                                                                   -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2.                                                                                                                                                  -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                                                                                      *การใช้วัสดุสำนักงาน การจัดการสำนักงาน                                                                                                                                                      -เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่  1.                                                                                                                                             -เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่  2.                                                                                                                                              -เจาะข้อสอบการอ่านบทความ (Reading Comprehension)                                                                                             *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                  -เจาะข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์                                                                                                                                                 -เจาะข้อสอบ งานธุรการ