คู่มือเตรียมสอบ พนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2562

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2562
สารบัญ
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3.พ.ศ. 2562                                                                                                      *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562                                  *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                                     *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                           *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                                  *แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                                                    *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                                                            *แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                                   *การวิเคราะห์ข้อมูล การบริหารจัดการข้อมูล                                                                                              *การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร                                                                                                                     *แนวข้อสอบ ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล                                                                                 *แนวข้อสอบ ความรู้ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์                                                                                                 *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2560                                                                                                                                *แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2554                                                                                                    *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562                                                                                                               *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                                                  *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม ระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555                                                                         *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553                *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553    *แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2557                                                                                        *ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                                                      *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)               *แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี                                                                                                                       *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                                               

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานเดินหมาย กรมบังคับคดี ปี 2562 BC-33735

260฿

รหัสสินค้า: KP-33735 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานเดินหมาย กรมบังคับคดี ปี 2562 BC-33735
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมบังคับคดี                                                                                          *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 ชุดที่  1.                                                                   *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 ชุดที่  2.                                                                   *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พ.ศ.2477 (ลักษณะ 4 การยื่นและ ส่งคำคู่ความและเอกสาร)                                                                                                *แนวข้อสอบ การยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสาร                                                              *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์                                                                          *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์                                                                                         *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office                                            *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานด้านเอกสาร                                                                    *แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                         

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร) กรมสรรพากร ปี 2562 BC-33728

270฿

รหัสสินค้า: KP-33728 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร) กรมสรรพากร ปี 2562 BC-33728
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพกร    *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                               *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                         *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560   *ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับ งานธุรการ                                                                                             *แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ                                                                                 *แนวข้อสอบงานธุรการ                                                                                           *แนวข้อสอบงานพัสดุ                                                                                             *ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร                                                                                            *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีอากร                                                                                     *ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                                                            *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร                                                                           *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร                                                                       *แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                         

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ปี 2562 BB-108

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ปี 2562 BB-108
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.)                                         *แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                          *แนวคิดในการพัฒนากองทุนหมู่บ้าน                                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน                                                                       *แนวข้อสอบ การพัฒนาและการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน                                                      *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                       *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                             *ความรู้ด้านการบริหารงานพัสดุ                                                                                                 *แนวข้อสอบความรู้ด้านการบริหารงานพัสดุ                                                                      *แนวข้อสอบงานสารบรรณ                                                                                         *แนวข้อสอบงานธุรการ                                                                                            *แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ                                                                                 *แนวข้อสอบการจัดการเอกสาร ในสำนักงาน                                                                  *แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                         *แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                        

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานปฏิบัติการประชารัฐ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ปี 2562 BC-33797

270฿

รหัสสินค้า: KP-33797 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานปฏิบัติการประชารัฐ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ปี 2562 BC-33797
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.)                                         *แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                          *แนวคิดในการพัฒนากองทุนหมู่บ้าน                                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน                                                                       *แนวข้อสอบ การพัฒนาและการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน                                                      *ความรู้เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ                                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับนโยบายยุทธศาสตร์และเป้าหมาย                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำกลยุทธ์                                                                                      *การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ                                                                           *การดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน                                                           *ความรู้เกี่ยวกับกองทุนชุมชน                                                                                           *การขับเคลื่อนและการพัฒนากลไกประชารัฐ                                                                         *แนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ                                                                             *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ                                                                         *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ การวางแผน นโยบาย                                                               *แนวข้อสอบรวมพนักงานปฏิบัติการประชารัฐ                                                                              *แนวข้อสอบ การดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ                                    *แนวข้อสอบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง ภายใต้โครงการประชารัฐ                 

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้าน สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ปี 2562 BC-33803

270฿

รหัสสินค้า: KP-33803 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้าน สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ปี 2562 BC-33803
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.)                                         *แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                          *แนวคิดในการพัฒนากองทุนหมู่บ้าน                                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน                                                                       *แนวข้อสอบ การพัฒนาและการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน                                                      *พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547                                              *ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำกลยุทธ์                                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ                                                                                        *ความรู้เกี่ยวกับนโยบายยุทธศาสตร์และเป้าหมาย                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับกองทุนชุมชน                                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุน                                                                             *อนาคตกองทุนหมู่บ้าน สู่อนาคตที่ยั่งยืน‘เศรษฐกิจฐานราก                                                         *ปัจจัยเสี่ยงและความสามารถบริหารความเสี่ยงของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง                               *ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน                                                           *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ                                                                      *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ การวางแผน นโยบาย                                                               *แนวข้อสอบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง                                                    *รวมแนวข้อสอบพนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้าน                                                                                           

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานบริหารจัดการความรู้ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ปี 2562 BB-111

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานบริหารจัดการความรู้ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ปี 2562 BB-111
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.)                                         *แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                          *แนวคิดในการพัฒนากองทุนหมู่บ้าน                                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน                                                                       *แนวข้อสอบ การพัฒนาและการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน                                                      *การบริหารจัดการความรู้                                                                                               *การพัฒนาองค์ความรู้                                                                                                  *การสร้างองค์ความรู้                                                                                                    *หลักการบริหารจัดการ                                                                                                  *การประเมิน และการกำหนดตัวชี้วัด                                                                                  *ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน                                                                                            *การบริหารจัดการองค์กร                                                                                              *การบริหารจัดการกองทุน                                                                                              *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ                                                                      *แนวข้อสอบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง                                                    *แนวข้อสอบการบริหารจัดการ ชุดที่ 1.                                                                           *แนวข้อสอบการบริหารจัดการ ชุดที่ 2.                                                                           *แนวข้อสอบการบริหารจัดการความรู้                                                                              

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ปี 2562 BB-112 #รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว#

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ปี 2562 BB-112 รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.)                                         *แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                          *แนวคิดในการพัฒนากองทุนหมู่บ้าน                                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน                                                                       *แนวข้อสอบ การพัฒนาและการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน                                                      *การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                        *ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำกลยุทธ์                                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ                                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับนโยบายยุทธศาสตร์                                                                                   *การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                     *การวิเคราะห์ข้อมูล                                                                                                    *การติดตามและประเมินผล                                                                                            *ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                 *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ                                                                      *แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                                *แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                                *แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                                                              

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปี 2562

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการคลัง                                                                                      *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     * แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                  *การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ                                                                                                 *การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                                       *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                          *แนวข้อสอบการจัดการสำนักงาน                                                                                  *แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                       *แนวข้อสอบความรู้ด้านการเงินและบัญชี                                                                         *แนวข้อสอบความรู้ด้านงานเอกสารราชการ                                                                      *แนวข้อสอบความรู้ด้านงานธุรการ                                                                                *ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft  Word ,Excel , Powerpoint                                      *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft  Word ,Excel , Powerpoint                     *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                                                

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานพัสดุ กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (รหัสตำแหน่ง 315 )BB-069

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานพัสดุ กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร รหัส 315 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม BB-069
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม                                                                    *พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (หมวดบททั่วไป และหมวด 2,6)            *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (หมวด1 และหมวด 2)                                                                                                   *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560   *ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์                                                                                   *แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 1.                                            *แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 2.                                            *ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม                                                              *แนวข้อสอบ ความปลอดภัยในโรงงาน ชุดที่ 1.                                                                *แนวข้อสอบ ความปลอดภัยในโรงงาน ชุดที่ 2.                                                                *ความรู้ด้านการบริหารงานพัสดุ                                                                                                *การจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์                                                                            *ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                             *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)         *แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                    *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                          *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                    

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานสำรวจข้อมูล กรมธนารักษ์

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานสำรวจข้อมูล กรมธนารักษ์
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์                                                                                              *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม                                                                                                *พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497                                                              *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 พ.ศ. 2556                                                                             *ระเบียบของคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดราคา ประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม พ.ศ. 2535 และ ฉบับที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2538                                                                               *ความรู้ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน                                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลแผนที่                                                                                           *ความสามารถในการจัดการฐานข้อมูล                                                                               *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                         *แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                   *แนวข้อสอบงานสารบรรณ                                                                                    *แนวข้อสอบเกี่ยวกับข้อมูลแผนที่                                                                             *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                                                                            

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 4. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. ออกใหม่ปี 2562

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 4. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. ออกใหม่ปี 2562
สารบัญ
*ความเป็นมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย                                                                         *วิชาความรู้ทั่วไปด้านการท่องเที่ยว และความรู้ทั่วไปด้านอื่นๆ *ความสำคัญของการท่องเที่ยว                                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว                                                                            *มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย                                                                                            *การส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของไทย                                                                            *พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551                                                         *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 2551                                                    *แนวข้อสอบความรู้ด้านการท่องเที่ยว ชุดที่ 1.                                                                  *แนวข้อสอบความรู้ด้านการท่องเที่ยว ชุดที่ 2.                                                                  *แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป                                                                                         *ความรู้ภาษาอังกฤษ *ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว                                                                         *แนวข้อสอบ ข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 1.                                                                       *แนวข้อสอบ ข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 2.                                                                       *ความรู้เฉพาะตำแหน่ง *ความรู้เกี่ยวกับรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม                           *การพัฒนาสินค้า บริการ และผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว                                                           *การพัฒนาการท่องเที่ยว และการกำหนดมาตรฐานการท่องเที่ยว ให้มีคุณภาพ                                    *การส่งเสริมธุรกิจด้านการท่องเที่ยว                                                                                   *การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการท่องเที่ยว                                                               *แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการจัดการการท่องเที่ยว (Tourism Management)                                           *แนวข้อสอบ พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ชุดที่ 1.                                                            *แนวข้อสอบ พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ชุดที่ 2.                                                               *แนวข้อสอบแบบ ถาม-ตอบ