คู่มือเตรียมสอบ นิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ นิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง     *แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                 *แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                    *พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                         *แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 2. พ.ศ. 2558                                                                             *ความรู้เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ                                                       *พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. 2558                                        *แนวข้อสอบ กฎหมาย อาญา (อัตนัย)                                                                          *แนวข้อสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (อัตนัย)                                                      *แนวข้อสอบ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (อัตนัย)                                                               *แนวข้อสอบ กฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (อัตนัย)                                                        *แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม