คู่มือเตรียมสอบ นิติกร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) TOT ปี2562

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ นิติกร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) TOT ปี2562
สารบัญ
*วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม โครงสร้าง                                                                                 *แนวข้อสอบ ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)                                                      *แนวข้อสอบ ด้านมิติสัมพันธ์                                                                                    *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 2. พ.ศ. 2558                                                                              *แนวข้อสอบพ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                 *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา                                                                            *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                 *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                         *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                          *แนวข้อสอบนิติกรรมและสัญญา                                                                                                

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ