คู่มือเตรียมสอบ นายร้อยตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร รอง สว. กลุ่มงานเทคนิค (ทำหน้าที่ประมวลผล) บุคคลภายนอก ปี 2562 BC-33605-

290฿

รหัสสินค้า: KP-33605 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ นายร้อยตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร รอง สว. กลุ่มงานเทคนิค (ทำหน้าที่ประมวลผล) บุคคลภายนอก ปี 2562 BC-33605
สารบัญ
**ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (50 คะแนน) *วิชาวิชาความสามารถทั่วไป         -แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                  -แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                   -แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                   -แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 4.                                                           **วิชาภาษาไทย         -แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                              -แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                              -แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                              -แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 4.                                                                      **ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน)         *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                              *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                          *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.                                                           *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4.                                                          *แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)                                *แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                          *แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)                                        *แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation )                                                                    *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และทีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562