คู่มือเตรียมสอบ นายทหารสัญญาบัตร ประจำแผนกสถาปัตยกรรม กองออกแบบ สำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รหัส 113 BB-058

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ นายทหารสัญญาบัตร ประจำแผนกสถาปัตยกรรม กองออกแบบ สำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รหัส 113 BB-058
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม                                                                    *พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522                                                                          *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558                                                                               *ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายใน                                                                   *การออกแบบและจัดทำรายละเอียดแบบแปลน                                                                      *วัสดุและการประมาณราคา                                                                                           *การเขียนแบบวิศวกรรม                                                                                               *การเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์                                                                            *แนวข้อสอบ โปรแกรม Auto CAD                                                                             *แนวข้อสอบ โปรแกรม SketchUp                                                                             *แนวข้อสอบ สถาปัตยกรรม ชุดที่ 1.                                                                          *แนวข้อสอบ สถาปัตยกรรม ชุดที่ 2.      *แนวข้อสอบ สถาปัตยกรรม ชุดที่ 3.                                                                *แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้าง                                                                         *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                        *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                              

คู่มือเตรียมสอบ นายทหารสัญญาบัตร กลุ่มวิทยาศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารบก

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ นายทหารสัญญาบัตร กลุ่มวิทยาศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารบก  
สารบัญ
    *เจาะข้อสอบรวม วิชาฟิสิกส์                                       1     *เจาะข้อสอบรวม สาขาเคมี                                       64 #คณิตศาสตร์และสถิติ                                                 113     *เจาะข้อสอบ คณิตศาสตร์และสถิติ                        123     *เจาะข้อสอบ ชีววิทยา                                              172     *เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                         204     *เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2                          227

คู่มือเตรียมสอบ นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพไทย วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป BC-5154

270฿

รหัสสินค้า: KP-5154 & หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพไทย วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป BC-5154  
สารบัญ
#เจาะข้อสอบความถนัด -อนุกรม -คณิตศาสตร์ทั่วไป -แบบสรุปความทางตรรกศาสตร์ -การสรุปเหตุผลเชิงตรรกวิทยา -มิติสัมพันธ์และด้านการประสานสัมพันธ์ #เจาะข้อสอบคณิตศาสตร์ -เซ็ต -ตรรกศาสตร์ -ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น -จำนวนจริง -ความน่าจะเป็น -สถิติ -ลำดับและอนุกรม -เจาะแนวข้อสอบรวม #สรุปเนื้อหาภาษาไทย หลักภาษา การใช้ภาษา และความเข้าใจภาษา -หลักการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร -ระดับภาษาและการใช้ภาษาที่ถูกต้อง -การใช้คำราชาศัพท์และสำนวนไทย -การอ่านและการอ่านจับใจความสำคัญ -หลักการเขียนและการเขียนโครงเรื่อง -เจาะแนวข้อสอบรวมภาษาไทย #เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษการสื่อสารด้วยการสนทนาภาษาอังกฤษ -แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ   ชุดที่  1 -แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ   ชุดที่  2 #ความรู้ทั่วไป #สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ฉบับที่  1 – 11 -เจาะแนวข้อสอบ #แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง -เจาะข้อสอบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง #เจาะข่าวการเมือง  สังคม  ทั่วไป #ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน -เจาะข้อสอบกำเนินอาเซียน/เป้าหมาย/เกร็ดความรู้/ประเทศสมาชิกอาเซียน #ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ #แนวข้อสอบ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วัฒนธรรมและจริยธรรม  

คู่มือเตรียมสอบ นายทหารสัญญาบัตร วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม BC-5703

270฿

รหัสสินค้า: KP-5703 & หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ นายทหารสัญญาบัตร วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม BC-5703  
สารบัญ
เจาะเนื้อหาและข้อสอบ  ตรงแนวชัวร์ 1. เจาะข้อสอบความถนัด – อนุกรม -คณิตศาสตร์ทั่วไป -แบบสรุปความทางตรรกศาสตร์ -การสรุปเหตุผลเชิงตรรกวิทยา -มิติสัมพันธ์และด้านการประสานสัมพันธ์ 2. เจาะข้อสอบคณิตศาสตร์ -เช็ต -ตรรกศาสตร์ -ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น -ความน่าจะเป็น -สถิติ -ลำดับและอนุกรม -เจาะแนวข้อสอบรวม 3.สรุปเนื้อหาภาษาไทย หลักภาษา การใช้ภาษา และความเข้าใจภาษา -หลักการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร -ระดับภาษาและการใช้ภาษาที่ถูกต้อง -การใช้คำราชาศัพท์และสำนวนไทย -การอ่านและการอ่านจับใจความสำคํย -หลักการเขียนและการเขียนโครงเรื่อง -เจาะแนวข้อสอบรวมภาษาไทย 4.เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษการสื่อสารด้วยการสนทนาภาษาอังกฤษ -แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่  1. -แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่  2 5.ความรู้ทั่วไป -สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 -11 -แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง -เจาะข้อสอบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง -เจาะข่าวการเมือง สังคม ทั่วไป -ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน -เจาะข้อสอบกำเนิดอาเซียน/เป้าหมาย/เกร็ดความรู้/ประเทศสมาชิกอาเซียน -ค่านิยมสังคมไทย  12  ประการ -แนวข้อสอบสังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรมและจริยธรรม