คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม #รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง #
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                  *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                                        *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                         *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                               *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                               *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การวางแผนงาน                                                                       *การประสานงาน และการบริหารจัดการภายในองค์กร                                                               *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                   *แนวข้อสอบ การวางแผนงาน  การประสานงาน การบริหารจัดการภายในองค์กร                           *แนวข้อสอบ การจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                     *แนวข้อสอบ การจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                     *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศ                                                                                             

คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปี 2562

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง                                                                          *แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                         *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                   *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                     *การบริหารจัดการองค์กร                                                                                               *ความรู้ด้านงานเลขานุการ และการประสานงาน                                                                     *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                             *ความรู้เกี่ยวกับ การจัดเก็บเอกสาร                                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับ การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                      *แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                            *แนวข้อสอบการจัดการเอกสาร ในสำนักงาน                                                               *แนวข้อสอบงานเลขานุการ                                                                                   *แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป                                                                            *แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                            *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                                                                                          

คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปี 2562

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง                                                           *พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558                           *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558                 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                              *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *แนวข้อสอบการใช้ภาษาไทย                                                                                    *แนวข้อสอบคณิตศาสตร์                                                                                         *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์                                                                                            *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม                                             *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                   *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                     *การบริหารจัดการองค์กร                                                                                               *การประสานงาน                                                                                                        *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                             *แนวข้อสอบการจัดการเอกสาร ในสำนักงาน                                                                   *แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป                                                                                                                                                                                               

คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช #รูปเล่ม : เย็บเล่ม ปกอ่อน#

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช                                                               *การใช้โปรแกรม Microsoft Excel                                                                                           «แนวข้อสอบ Microsoft Excel     *การใช้โปรแกรม Microsoft Word                                                                                            «แนวข้อสอบ Microsoft Word                                                                                          «แนวข้อสอบ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ                                                                                «แนวข้อสอบ การคำนวณ                                                                                         *ความรู้ด้านการจัดการข้อมูล                                                                                                 «แนวข้อสอบ การจัดการข้อมูล                                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                              *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                            *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                   *งานบริหารอาคารสถานที่                                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                 «แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                                «แนวข้อสอบ งานพัสดุ                                                                                                   «แนวข้อสอบ การบริหารงานทรัพยากรบุคคล                                                                         «แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                                      «แนวข้อสอบ การจัดการเอกสาร ในสำนักงาน                                                                        «แนวข้อสอบ งานเลขานุการ                                                                                            «แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป                                                                                           «แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                              

คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สมอ. BB-063

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สมอ. BB-063
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม    *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                         *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                            *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                  *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                     *การบริหารจัดการองค์กร                                                                                              *ความรู้ด้านงานเลขานุการ และการประสานงาน                                                                    *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                            *แนวข้อสอบการจัดการเอกสาร ในสำนักงาน                                                               *แนวข้อสอบงานเลขานุการ                                                                                  *แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป                                                                                                                     

คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ BC-9312

260฿

รหัสสินค้า: KP-9312 & หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ BC-9312    
สารบัญ
#ความเป็นมา วิสัยทัศน์ อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง                                                                       1 * เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม       (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1.                                                                       6 * เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2.                                                                               36 *เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                                                                                                 61 *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                                                                               81 #พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553                                                                    89 *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553                                            103 #การบริหารจัดการ                                                                                                                         107 #การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ NPM                                                                                     115 # การบริหารจัดการภายในสำนักงาน                                                                                             128 #การบริหารทั่วไป                                                                                                                            139 #การจัดทำและบริหารงบประมาณ                                                                                                  162 #การพัฒนาระบบบริหาร                                                                                                                 186 *แนวข้อสอบ การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                          191