คู่มือเตรียมสอบ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ปี 2561

220฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ปี 2561
สารบัญ
*คำทักทายและการสนทนาพื้นฐานในชีวิตประจำวัน *Pre -Test ข้อสอบ *Chapter 1 Arrivals ขาเข้า *Chapter 2 Descriptions การบรรยายลักษะงาน *Chapter 3 Directions การบอกทาง *Chapter 4 Departures ขาออก *Chapter 5 Human Relations มนุษยสัมพันธ์ *คำศัพท์ที่เกี่ยวกับสนามบิน *ตัวอย่างข้อสอบ *เพิ่มเติมคำศัพท์ *พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2545 *เจ้าข้อสอบ พรบ.คนเข้าเมือง *ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย *รวมแนวข้อสอบ สถานที่ท่องเที่ยว ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย