คู่มือเตรียมสอบ ช่างเทคนิค (ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล)บริษัท ท่าอากาศยาน จำกัด (มหาชน) ทอท.: AOT ปี 2562 BB-019

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ ช่างเทคนิค (ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล)บริษัท ท่าอากาศยาน จำกัด (มหาชน) ทอท.: AOT ปี 2562 BB-019
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับ ทอท.                                                                                                       *พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522                                                   *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558                                                                               *แนวข้อสอบ ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)                                                    *แนวข้อสอบ ด้านมิติสัมพันธ์                                                                                   *ความรู้ด้านไฟฟ้า                                                                                                       *ความรู้ด้านเครื่องกล                                                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office *แนวข้อสอบ Microsoft Word                                                                                  *แนวข้อสอบ Microsoft Word Excel                                                                           *แนวข้อสอบ Microsoft Word PowerPoint                                                                              *แนวข้อสอบ Internet                                                                                           *แนวข้อสอบ โปรแกรม Auto CAD                                                                             *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านไฟฟ้า ชุดที่ 1.                                                                       *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านไฟฟ้า ชุดที่ 2.                                                                       *แนวข้อสอบ ด้านเครื่องกล ชุดที่ 1.                                                                           *แนวข้อสอบ ด้านเครื่องกล ชุดที่ 2.                                                                           *แนวข้อสอบ ด้านเครื่องกล ชุดที่ 3