คู่มือเตรียมสอบ กลุ่มอำนวยการและสนับสนุน ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สตม. BC-32660 ข้อสอบมากกว่า 1,100 ข้อ

280฿

รหัสสินค้า: KP-32660 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ กลุ่มอำนวยการและสนับสนุน ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สตม. BC-32660  ครบทุกเรื่อง เจาะข้อสอบมากกว่า 1,100 ข้อ
สารบัญ
##ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (30 คะแนน) *วิชาวิชาความสามารถทั่วไป         -แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                    -แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                     -แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                     -แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 4.                                                             *วิชาภาษาไทย         -แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                                -แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                               -แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                                -แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 4.                                                                        ##ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (120 คะแนน) *พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522                                                                                      -แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิ่มฉบับที่3 พ.ศ. 2542                                                                                     -แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                                -แนวข้อสอบ สังคม จริยธรรม  วัฒนธรรม ชุดที่ 1.                                                           -แนวข้อสอบ สังคม จริยธรรม  วัฒนธรรม ชุดที่ 2.                                                           -แนวข้อสอบเกี่ยวกับอาเซียน                                                                                  -แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                              -แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                              -แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.                                                                              -แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่3. พ.ศ. 2558       *กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551                                               -แนวข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551                 -แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน ชุดที่ 1.                               -แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน ชุดที่ 2.