คู่มือเตรียมสอบเศรษฐกร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 BฺฺB-087

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเศรษฐกร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 BฺฺB-087
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์                                                                                          *นโยบายการเงิน การคลัง                                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับตลาดการเงิน (ตลาดลงทุน และ ตลาดเงิน)                                                       *นโยบายเศรษฐกิจ                                                                                                      *แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2562                                                                                                 *การวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุน และต้นทุน                                                                           *การวิเคราะห์โครงการ การลงทุน                                                                                     *การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์                                                                                 *แนวข้อสอบ  การเงินการคลัง ชุดที่ 1.                                                                           *แนวข้อสอบ  การเงินการคลัง ชุดที่ 2.                                                                     *แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 1.                                                                                   *แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 2.                                                                                          *แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 3.                                                                                      *แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 4                                                                                    *แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 5.                                                                                    *แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 6.                                                                                     

คู่มือเตรียมสอบเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ                                                                        *ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์                                                                                                                              *นโยบายรัฐบาล                                                                                                         *นโยบายเศรษฐกิจ                                                                                                      *แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2562                                                                                                 *การวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงิน โครงสร้างเงินทุน                                                                           *การวิเคราะห์โครงการ การลงทุน                                                                                     *การบริหารสินเชื่อ                                                                            *แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                           *แนวข้อสอบ  การเงินการคลัง ชุดที่ 1.                                                                     *แนวข้อสอบ  การเงินการคลัง ชุดที่ 2.                                                                        *แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 1.                                                                                    *แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 2.                                                                                       *แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 3.                                                                                      *แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 4                                                                                    *แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 5     

คู่มือเตรียมสอบเศรษฐกรปฏิบัติการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเศรษฐกรปฏิบัติการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์                                                                                                                              *การเงิน การคลัง และเศรษฐกิจ                                                                                                   *แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2562      *เศรษฐกิจระหว่างประเทศ                                                                                                     *การวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงิน โครงสร้างเงินทุน                                                                           *การวิเคราะห์โครงการ การลงทุน                                                                                     *คำศัพท์ภาษาอังกฤษทางเศรษฐศาสตร์                                                                         *แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ                                                                                           *แนวข้อสอบ  การเงินการคลัง                                                          *แนวข้อสอบ  ภาษี                                                                    *แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 1.                                                                                    *แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 2.                                                                                       *แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 3.                                                                                      *แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 4.                                                                                   *แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 5.

คู่มือเตรียมสอบเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ BB-056

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ                                                                        *ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์                                                                                         *นโยบายการเงิน การคลัง                                                                                             *ความรู้เกี่ยวกับตลาดการเงิน (ตลาดลงทุน และ ตลาดเงิน)                                                       *นโยบายรัฐบาล                                                                                                         *นโยบายเศรษฐกิจ                                                                                                      *แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2562                                                                                                 *การวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุน และต้นทุน                                                                          *การวิเคราะห์โครงการ การลงทุน                                                                                     *การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์                                                                                 *แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                           *แนวข้อสอบ  การเงินการคลัง ชุดที่ 1.                                                                     *แนวข้อสอบ  การเงินการคลัง ชุดที่ 2.                                                                        *แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 1.                                                                                    *แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 2.                                                                                       *แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 3.                                                                                      *แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 4                                                                                         

คู่มือเตรียมสอบเศรษฐกรปฏิบัติการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี2562

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเศรษฐกรปฏิบัติการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร                                                                       *ความรู้พื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์                                                                                 *เศรษฐศาสตร์จุลภาค และมหภาค                                                                                    *พฤติกรรมการตัดสินใจกับการลงทุนและการบริโภค                                                                *อุปสงค์และอุปทาน                                                                                                     *กลไกตลาดและระบบราคา                                                                                             *ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศและนโยบายเศรษฐกิจ                                                           *การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อประกอบการตัดสินใจ *การวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุน และต้นทุน                                                                           *การวิเคราะห์โครงการ การลงทุน                                                                                      *การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์                                                                                *แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ (บทความ)                                                                       *แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 1.                                                                                    *แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 2.                                                                                    *แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 3.                                                                                    *แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 4.                                                                                    *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบัน  เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี