คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเกษตร กรมป่าไม้   ปี 63 

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเกษตร กรมป่าไม้   ปี 63  รูปเล่ม : เย็บแท๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้                                                                                                *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484                                                                                    *แนวข้อสอบพ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2562                            *ความรู้ด้านการเกษตรกรรม การจัดทำแปลงสาธิต  การเพาะปลูก การเพาะชำ                                  *การขยายพันธุ์พืช                                                                                                       *การใช้ปุ๋ย ฮอร์โมน และการอารักขาพืช                                                                               *การปรับปรุงบำรุงดิน                                                                                                   *การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช                                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการป่าไม้ และการป่าไม้ชุมชน                                                                *หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                        *แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                  *แนวข้อสอบ การเกษตร ชุดที่ 1.                                                                              *แนวข้อสอบ การเกษตร ชุดที่ 2.                                                                              *แนวข้อสอบ การเกษตร ชุดที่ 3.                                                                             

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ปี 63 BC-34954

270฿

รหัสสินค้า: KP-34954 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ปี 63 BC-34954 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว                                                                                    *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.                                                             *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *สิทธิประโยชน์และสวัสดิการข้าราชการ                                                                               *วินัยข้าราชการ และการรักษาวินัยข้าราชการ                                                                        *ความรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพสตรี                                                                                  *การส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ                                                        *การส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว                                                                                      *การคุ้มครองพิทักษ์สตรี                                                                                               *ผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิดและบุคคลในครอบครัว                                                 *การสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว                                                                       *การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว                                                               *การคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว                                                                          *การตรวจสอบ ชดเชยเงินเยียวยาเกี่่ยวกับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ                           *การคุ้มครองและพัฒนาอาชีพผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี                                                  *แนวข้อสอบรวม                                                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                              *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                             *แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                                  *แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                            *แนวข้อสอบ งานพัสดุ                                 

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมประชาสัมพันธ์ ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมประชาสัมพันธ์ ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์                                                                                     *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                              *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                              *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                         *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                 *กฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                 *แนวข้อสอบกฎกระทรวงออกตามความในพ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                              *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 1.                                                    *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 2.                                                    *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                              *การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                                        *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                             *แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                                  *แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                             

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมป่าไม้ ออกใหม่ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมป่าไม้ ออกใหม่ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้                                                                                                *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484                                                                                    *แนวข้อสอบพ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2562                            *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                 *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560     *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2560                                                              *แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2554                                  *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                              *การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                                        *ระบบการจัดเก็บเอกสาร                                                                                                *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                             *แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                                  *แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                            *แนวข้อสอบ งานพัสดุ                                                                                              *แนวข้อสอบ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)                             *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                               

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานพัสดุ กรมเจ้าท่า ปรับปรุงใหม่ ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานพัสดุ กรมเจ้าท่า ปรับปรุงใหม่ ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า                                                                                             *แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                         *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ                                                                             *แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                             *ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553                                                                    *แนวข้อสอบ ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553                                       *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                         *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560   *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลังพ.ศ. 2562                                                                                        *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                     *ความรู้ด้านการบริหารจัดการพัสดุ                                                                                    *การจัดหา                                                                                                                     *การทำสัญญาซื้อขาย                                                                                                         *การตรวจรับพัสดุ                                                                                                                  *การเก็บรักษาพัสดุ                                                                                                   *การจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ                                                                                                 *จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543                                                                  *การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market: e – market)และด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e – bidding)                                                                      *ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)                                                    *ถาม- ตอบ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP                                                                      *แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                     *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel ,PowerPoint)         *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                  

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมพัฒนาที่ดิน ปี 2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมพัฒนาที่ดิน ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน           *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                             *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                 *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                         *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                              *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                  *ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                                *ความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี                                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                              *แนวข้อสอบการจัดการสำนักงาน                                                                                       *แนวข้อสอบการเงินการบัญชี                                                                                  *แนวข้อสอบงานธุรการ                                                                                                                                                                           

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ปี 2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                                                            *ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข                                                                                  *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547                                                   *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                               *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                                                                              *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                              *การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                                        *ระบบการจัดเก็บเอกสาร                                                                                                *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                             *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                          *ความรู้ด้านงานพัสดุ                                                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                  *แนวข้อสอบงานสารบรรณ                                                                                       *แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ                                                                                 *แนวข้อสอบการจัดการเอกสารในสำนักงาน                                                                              *แนวข้อสอบความรู้ด้านงานพัสดุ                                                                                *แนวข้อสอบงานธุรการ                                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น Microsoft Word                                                        *แนวข้อสอบ Microsoft  Word                                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  Microsoft Excel                                                       *แนวข้อสอบ Microsoft  Excel                                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  Microsoft PowerPoint                                                *แนวข้อสอบ Microsoft  PowerPoint                                                                                                   

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กทม. ปี 2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กทม. ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555                                                                                               *แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินการนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ.2555 และแก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                     *จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543                                                                  *พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                        *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                 *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                      *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560     *กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                                                 *กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ.2560                       *กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560                                                                       *กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลง เป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560                                  *กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560                        *กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560             *กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560               *กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561                                *แนวข้อสอบกฎกระทรวงออกตามความใน พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                                                                              *ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดหา ว่าจ้าง การเก็บรักษา นำส่ง การซ่อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุ การจำหน่ายครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ                                                                       *การจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ  การเก็บรักษาใบสำคัญ                                                            *การตรวจสอบสัญญาซื้อ สัญญาจ้างและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่างๆ                                       *การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market: e – market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e – bidding)                                          *ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)                                                    *แนวถาม- ตอบ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP                                                                 *แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                          *แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                              

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กทม. ปี 2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กทม. ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปผ้า
สารบัญ
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560  *พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558                                                                               *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558                                                             *พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535                                      *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                               *พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535                   *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                               *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                *พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559                                    *พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551                                                          *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551                                                *พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522                                                                       *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562     *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                    *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562       *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562                                                *หลักการพยาบาลเบื้องต้น  การช่วยฟื้นคืนชีพ CPR                                                                  *การควบคุมและป้องกันโรค                                                                                            *การส่งเสริมสุขภาพอนามัย ตามกลุ่มวัย                                                                              *การเฝ้าระวังโรค การสอบสวนโรค                                                                                    *งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม งานอาชีวอนามัย สุขาภิบาลอาหาร                                                      *งานสุขศึกษา เผยแพร่ อบรม สาธิต ให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ อาสาสมัครสาธารณสุข กรรมการชุมชน ประชาชน และเครือข่ายสุขภาพ                                                                        *การวิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา การเขียนโครงการและประเมินโครงการ                          *สิทธิตามหลักประกันสุขภาพ ประกันสังคม กองทุนทดแทน ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว และสิทธิผู้ป่วย    *แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 1                                                                                  *แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 2                                                                                  *แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 3                                                                                       

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม ปี 2563 

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม ปี 2563  รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลยุติธรรม                                                                                *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543                                                   *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562                                                                *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              **ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม *ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีอาญา พ.ศ. 2560                *ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการคิดค้นผลงานด้านนวัตกรรมเพื่อใช้ในการบริหารคดี และการบริการของศาลยุติธรรม พ.ศ. 2562                                                                           *คำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ 233/2561 เรื่อง มอบอำนาจในการดำเนินการทางวินัยแก่พนักงาน ราชการศาลยุติธรรม                                                                                                       **ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2550                 *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยพนักงานราชการศาลยุติธรรมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562       *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2559  *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2559         *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้าง   และพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2557                                                                         *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่งของ   ข้าราชการศาลยุติธรรมพ.ศ. 2552                                                                                      *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงานคดี พ.ศ. 2551    และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562                                                                             *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการ   ดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ พ.ศ. 2550                                                              *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการโอนข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2550               *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการย้ายข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2546               *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการย้ายเปลี่ยนสายงานข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544                                                                                                                *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยลูกจ้างของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544             *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนใน ตำแหน่งของข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544                                                                      *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544                                                                                                                *พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543                                                       *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2562                                                                 *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                   *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา                                                                               *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                             *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                           *ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติงานตำแหน่งจ้าพนักงานตำรวจศาล                                        *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                          *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                       

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รูปเล่ม : เข้าเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข *ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข                                                                                  *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *การจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์                                                                                  *กลวิธีการประชาสัมพันธ์                                                                                               *ความรู้ด้านกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล                                                                      *การออกแบบนิทรรศการและสื่อประชาสัมพันธ์                                                                       *การสร้างสรรค์งานประชาสัมพันธ์                                                                                     *การเขียนข่าว บทความ การเขียนสคริปต์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                   *การเผยแพร่ผ่าน News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media                                                      «แนวข้อสอบ ชุดที่ 1.                                                                             «แนวข้อสอบ ชุดที่ 2.                                                                             «แนวข้อสอบ ชุดที่ 3.                                                                             «แนวข้อสอบ ชุดที่ 4.                                                                             «แนวข้อสอบ  ชุดที่ 5.                                                                                    

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงบประมาณ ปี 2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงบประมาณ ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงบประมาณ    *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 *ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544                                                      *แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                               *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552                                *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                                                              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                                             *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                           *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                         *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                 *พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                             *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                   *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                  *แนวข้อสอบการจัดการสำนักงาน                                                                                  *แนวข้อสอบงานธุรการ                                                                                              *แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ                                                                                                                                                          

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กทม. ปี 2563 BB-127

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กทม. ปี 2563 BB-127 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
*หลักพฤกษศาสตร์เบื้องต้น *การจำแนกพืช *การปรับปรุงพันธุ์พืช *การขยายพันธ์พืช การเพาะเมล็ด การตอน การติดตา การทาบกิ่ง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เป็นต้น *การดูแลบำรุงรักษา เช่น การปลูก การปรับปรุงดิน การให้น้ำ การให้ปุ๋ย การจัดการดิน *การตัดแต่งและการควบคุมทรงพุ่ม การค้ำยัน การศัลยกรรม การล้อมย้าย *การป้องกันกำจัดศัตรูพืช *การจัดภูมิทัศน์ ได้แก่ การออกแบบ การตกแต่งเพื่อจัดภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อม *การส่งเสริมเกษตร ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง *เกษตรทฤษฎีใหม่ *เศรษฐกิจการเกษตร และอุปกรณ์การเกษตรประเภทต่างๆ *เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร และการนำนวัตกรรมมาใช้ *ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง *แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเกษตรชุดที่ 1. *แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเกษตรชุดที่ 2. *แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเกษตรชุดที่ 3. *แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเกษตรชุดที่ 4.

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน กทม. ปี2563 BB-128

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน กทม. ปี2563 BB-128 รุปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                 *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                       *ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551                                                                              *แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551                                               *หลักการประสานงาน                                                                                              *ความรู้ด้านการออกแบบบริการที่เหมาะสมกับยุคดิจิทัล                                                        *ความรู้เกี่ยวกับงานห้องสมุด                                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ประเภทหนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร โสตทัศนวัสดุ                                                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับสื่อสารสนเทศในห้องสมุด                                                                               *การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ                                                                             *การบันทึกฐานข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                 *การส่งเสริมการอ่าน  การส่งเสริมการใช้ห้องสมุด การบริหารงานการบริการห้องสมุด                            *ความรู้เกี่ยวกับการบริการและกิจกรรมของห้องสมุด                                                             *ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือสืบค้นห้องสมุด                                                                   *การบริการอ้างอิงและสารนิเทศ                                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและมารยาทการใช้ห้องสมุด                                                                  *ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุดประชาชน และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์                                                      *การซ่อมแซม และการบำรุงรักษาหนังสือ                                                                               *การจัดเก็บสถิติงานเทคนิคของห้องสมุด                                                                          *การประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด                                                       *แนวข้อสอบ ห้องสมุด ชุดที่ 1.                                                                                            *แนวข้อสอบ ห้องสมุด ชุดที่ 2.                                                                                          *แนวข้อสอบ ห้องสมุด ชุดที่ 3.                                                                                          *แนวข้อสอบ ห้องสมุด ชุดที่ 4.                                                                                           *แนวข้อสอบ ห้องสมุด ชุดที่ 5.                                                                                                

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน กทม. ปี2563 BC-34404

260฿

รหัสสินค้า: KP-34404 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน กทม. ปี2563 BC-34404 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
*พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562                                                             *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562                                                  *พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475                                                                  *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5.พ.ศ. 2543      *พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508                                                                         *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543                                                                               *พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510                                                                                *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2534                     *พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562                            *ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง การเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีก พ.ศ. 2558                            1 *ความรู้ด้านการจัดเก็บ และการบันทึกข้อมูล                                                                          *การจัดทำระบบฐานข้อมูล                                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร                                                              *แนวข้อสอบการจัดการเอกสารในสำนักงาน                                                                              *แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป                                            

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กทม ปี 2563 BC-34299

299฿

รหัสสินค้า: KP-34299 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กทม ปี 2563 BC-34299 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                 *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                       *ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551                                                                              *แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551                                               *พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                        *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                    *ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544                                                                     *แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                           *ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รถราชการ พ.ศ. 2529                                                      *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                     *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                  *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560       *ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2535                                                                                        *แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ.2555 และแก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                                    *พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558                      *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                                         *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                         *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                      *ความรู้ด้านงานพัสดุ                                                                                                *แนวข้อสอบงานพัสดุ                                                                                             *แนวข้อสอบงานธุรการ  240                                                                                                                                    

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  กทม. ปี 2563 BC-34329

290฿

รหัสสินค้า: KP-34329 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  กทม. ปี 2563 BC-34329 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว2
สารบัญ
*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                            *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                 *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                      *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560     *ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2529                                                 *แนวข้อสอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555                                                                               *ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555                                                                                            *แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินการนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ.2555 และแก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                     *ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีทั่วไป                                                                                    *การบัญชีแยกประเภท                                                                                                    *การบัญชีเกี่ยวกับเงินสด                                                                                                *การพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร                                                                                         *แนวข้อสอบเกี่ยวกับระบบเงินสดย่อย                                                                             *แนวข้อสอบเกี่ยวกับการทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร                                                       *งบการเงิน                                                                                                               *การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี                                                                                *แนวข้อสอบเกี่ยวกับการจัดการงบประมาณ                                                                      *การตั้งฎีกาเบิกเงิน การตรวจสอบใบสำคัญเบิกเงินและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน                         *การวิเคราะห์งบการเงิน                                                                                                *แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 1.                                                                           *แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 2.                                                                           *แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 3.                                                                            

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมการค้าภายใน

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมการค้าภายใน รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดทเปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมการค้าภายใน                                                                                      *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                                             *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                         *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                         *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                *ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                 *แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                             *ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                              *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                             *แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                          *แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                                 

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร 

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร  #รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง #
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร          *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                        *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                     *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                           *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                  *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                    *การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                              *ระบบการจัดเก็บเอกสาร                                                                                      *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                   *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                         *ความรู้ด้านงานพัสดุ                                                                                          *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านพัสดุ                                                                        *แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี                                                                       *แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                     *แนวข้อสอบ การจัดการเอกสาร ในสำนักงาน                                                       *แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                               *แนวข้อสอบ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)               *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                   *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                           

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  รูปเล่ม: เป็นเล่มเย็บแม๊ก ติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ                  *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550                                             *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2556                                                                                  *พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561                  *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561                                                                                    *พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                             *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540                                            *พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                           *แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7. พ.ศ. 2552                                                                                                     *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                           

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน  (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) กรมการพัฒนาชุมชน

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน  (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) กรมการพัฒนาชุมชน รูปเล่ม: เป็นเล่มเย็บแม๊ก ติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน    *ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560-2564                                                                *ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2560-2564                                                                *ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ปรัชญา หลักการ กระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน                        *ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน                                                           *การดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ                                                                    *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                                    *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560       *แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                              *พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553                                           *ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยการดำเนินงานศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชน พ.ศ. 2554                 *ข้อบังคับกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยจริยธรรมและจรรยาข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2559        *ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                     *แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา                                                                                       *แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                       *แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                             *แนวข้อสอบ การดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ                                      *แนวข้อสอบ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง ภายใต้โครงการประชารัฐ                    *แนวข้อสอบ การพัฒนาชุมชน                                                                                    *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                 

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมควบคุมมลพิษ

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมควบคุมมลพิษ รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมมลพิษ                                                                                     *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                      *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560   *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                                                       *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                     *หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ                                                                                *ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561          *แนวข้อสอบ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561                                                                                                                *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                              *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                             *แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ                                                                                 *แนวข้อสอบงานธุรการ                                                                                           *แนวข้อสอบงานสารบรรณ                                                                                       *แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                           

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมควบคุมมลพิษ

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมควบคุมมลพิษ รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมมลพิษ                                                                                     *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                         *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                      *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560   *ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                                                  *แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                             *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                                                       *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                     *ความรู้ด้านการบริหารจัดการพัสดุ                                                                                    *การจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ                                                                                                 *ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                             *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)         *การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market: e – market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e – bidding)                                          *จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543                                                                  *ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)                                                    *แนวถาม- ตอบ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP                                                                 *แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                     *แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                              

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  #รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง #
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ    *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546                                                        *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                                                                             *พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550                                             *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2556                                                                                  *พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561                  *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561                                                                                    *พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                           *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                               *ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ ชนิดและรูปแบบของหนังสือราชการ  การรับส่งหนังสือราชการ                 *การเขียนหนังสือติดต่อราชการ การลงชื่อในหนังสือราชการ                                                        *แนวข้อสอบงานสารบรรณ                                                                                         *แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ                                                                                   *แนวข้อสอบงานพัฒนาสังคม                                                                                      *แนวข้อสอบสถานการณ์ด้าน เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง     

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน กรมสรรพสามิต BC-34145

270฿

รหัสสินค้า: KP-34145 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน กรมสรรพสามิต BC-34145 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต                                                                                        *พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560                                                                         *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสรรพสามิต  พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                               *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสรรพสามิต  พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                 *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                 *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ชุดที่ 3.                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับ Hardware Software                                                                                   *แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                                *แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                                *แนวข้อสอบ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)                             *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง                                                                                 

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ  กรมชลประทาน BC-34183

270฿

รหัสสินค้า: KP-34183 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ  กรมชลประทาน BC-34183 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน                                                                                        *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                            «แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                              *การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                                        *ระบบการจัดเก็บเอกสาร                                                                                                *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                             *ความรู้ด้านการเงินและการบัญชี                                                                                      *ความรู้ด้านงานพัสดุ                                                                                                    *ความรู้ด้านงานบุคคล                                                                                                          «แนวข้อสอบ ความรู้ด้านพัสดุ                                                                                          «แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี                                                                                         «แนวข้อสอบ งานบุคคล                                                                                                 «แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                                       «แนวข้อสอบ การจัดการเอกสาร ในสำนักงาน                                                                         «แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                                 «แนวข้อสอบ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)                                 «แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                              *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                       

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปี 2562

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปี 2562 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก                                                    *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                               *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                  *พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                           *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และทีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562  *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8.  พ.ศ. 2553                                                                                                               *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                          *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                             *แนวข้อสอบงานธุรการ                                                                                           *แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ                                                                                  *แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                           *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                     

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปี 2562

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปี 2562 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก                                                    *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                         *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                      *แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560      *ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                             *แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                         *หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ                                                                              *พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                           *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และทีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562  *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8.  พ.ศ. 2553                                                                                                               *แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                     *แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                                                                                     

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ปี 2562

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม                                                                *พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518                                                       *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2532                                                                 *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562     *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                     *แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2557                                                                           *การบัญชีเบื้องต้น การจัดทำงบพิสูจน์ยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร                                                   *ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                            *แนวข้อสอบ ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                          *การบันทึกรายการทางบัญชี การจัดทำรายงานการเงิน และวิเคราะห์งบการเงิน                                  *หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย                                                                                       *ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                                *แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                       *แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 1.                                                                            *แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 2.                                                                     *แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                *แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 4.                                                                      *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                          *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                            

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน กรมเจ้าท่า ปี 2562

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน กรมเจ้าท่า ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า                                                                                             *ความรู้เกี่ยวกับสถิติเบื้องต้น                                                                                           *แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์และสถิติ ชุดที่ 1.                                                                      *แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์และสถิติ ชุดที่ 2.                                                                      *ระเบียบวิธีการสำรวจทางสถิติ                                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับงานสถิติ                                                                                                *การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และการแปลผลข้อมูล                                                                  *การสุ่มตัวอย่าง (sampling)                                                                                            *การวิจัยและสถิติ                                                                                                        *การใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติ                                                                                             *การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การนำเสนอข้อมูล                                                    *แนวข้อสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                    *แนวข้อสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                    *แนวข้อสอบ สถิติ ชุดที่ 1.                                                                                         *แนวข้อสอบ สถิติ ชุดที่ 2.                                                                                          *แนวข้อสอบ สถิติ ชุดที่ 3.                                                                                         *ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                 *แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                               *ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553                                                                    *แนวข้อสอบ ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553                                       *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                       

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานขนส่ง กรมเจ้าท่า ปี 2562

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานขนส่ง กรมเจ้าท่า ปี 2562 รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า                                                                                             *พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456                                                             *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 17 พ.ศ. 2560                                                                            *พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481                                                                         *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.เรือไทย พ.ศ. 2481 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                        *พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522                                                                      *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522                                                                    *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547                                                   *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับกิจการขนส่งทางทะเล                                                                                 *แนวข้อสอบการขนส่ง                                                                                             *แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office                                                             *ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงาน ราชการพ.ศ. 2559                                                                                                       *ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                 *แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                             *ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553                                                                    *แนวข้อสอบ ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553                                       *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                               *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                 

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ปี 2562 BC-33773

260฿

รหัสสินค้า: KP-33773 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ปี 2562 BC-33773
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                                             *แผนกลยุทธ์ สศช.ประจำปี พ.ศ. 2556 – 2562                                                                   *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 ชุดที่  1.                                                                    *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 ชุดที่  2.                                                                   *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                                             *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                       *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                  *แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office                                                *แนวข้อสอบด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม                                                                *แนวข้อสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ                                                             *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                              *แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                        *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                               

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน กรมสรรพากร ปี 2562 BC-33834 #รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว#

270฿

รหัสสินค้า: KP-33834 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน กรมสรรพากร ปี 2562 BC-33834
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพกร      *ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร                                                                                            *ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                                                             *ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล                                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                                                       *ความรู้เกี่ยวกับอากรแสตมป์                                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับเลขประจำตัวผู้เสียภาษี                                                                                *ความรู้เกี่ยวกับ สิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษี                                                                             *ความรู้เกี่ยวกับการอุทธรณ์ภาษีอากรฯ                                                                                        «แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร                                                                                 «แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ.2481 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 52 พ.ศ. 2562                                                                                    «แนวข้อสอบรวมชุดที่ 1.                                                                                                «แนวข้อสอบรวมชุดที่ 2.                                                                                                «แนวข้อสอบรวมชุดที่ 3.                                                                                                «แนวข้อสอบ สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี                                                      «แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)                                          «แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                                   «แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)                                                  «แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation )                                                                                      

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมสรรพากร ปี 2562 BC-33858 #รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว#

270฿

รหัสสินค้า: KP-33858 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมสรรพากร ปี 2562 BC-33858 รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพกร      *ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร                                                                                                    «แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร                                                                                 «แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ.2481 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 52 พ.ศ. 2562                                                                            *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                             «แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                                   «แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                 *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                              *การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                                        *ระบบการจัดเก็บเอกสาร                                                                                               *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                                     «แนวข้อสอบ ความรู้ด้านพัสดุ                                                                                          «แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                                      «แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                                «แนวข้อสอบ สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี                                                      «แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)                                          «แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                                   «แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)                                                  «แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation)                                                                                   

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมสรรพากร ปี 2562 BC-33872 #รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว#

270฿

รหัสสินค้า: KP-33872 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมสรรพากร ปี 2562 BC-33872 รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพกร           *ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร                                                                                                    «แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร                                                                                 «แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ.2481 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 52 พ.ศ. 2562                                                                            *ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี         «แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2557                                                                                                          «แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                     *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                 «แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                             *ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                                     «แนวข้อสอบ ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                       *ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544                           «แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณ และการคลัง พ.ศ. 2544                                                                                                                   «แนวข้อสอบ การบัญชี                                                                                                  «แนวข้อสอบ สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี                                                      «แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)                                          «แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                                   «แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)                                                  «แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation)                                                                                                                             

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปี 2562 BC-33889 #รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว#

270฿

รหัสสินค้า: KP-33889 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปี 2562 BC-33889 รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา                                                                         *แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                        *แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                              *แนวข้อสอบข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562                                                     *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554                                                   *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554                                          *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554                                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 และที่ไขเพิ่มเติมฉบับที่  3 พ.ศ. 2562                                                                                 *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560   *แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                               *แนวข้อสอบ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการประมวลผล                                                 *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                              *แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                                *แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                                 

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน กรมสรรพากร ปี 2562 BB-115 #รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว#

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน กรมสรรพากร ปี 2562 BB-115 รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพกร                                                                                            *ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร                                                                                                    «แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร                                                                                 «แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ.2481 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 52 พ.ศ. 2562                                                                            *ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์               *ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเรื่องการบริหารความปลอดภัย ด้านสานเทศ(Security management)       *ความรู้เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                     *ความรู้เกี่ยวกับระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ                                                          *ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์นำข้อมูลเข้าและอุปกรณ์แสดงผลข้อมูล                                                             «แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                                    «แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                                    «แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.                                                                                    «แนวข้อสอบ สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี                                                      «แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)                                          «แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                                   «แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)                                                  «แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation)                                                                     2              

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมการข้าว ปี 2562 #รูปเล่ม : เย็บเล่ม ปกอ่อน#

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมการข้าว ปี 2562 รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมการข้าว                                                                                            *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                                             *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                         *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 ชุดที่  1.                                                                   *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 ชุดที่  2.                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                 *แนวข้อสอบ การจัดการสำนักงาน                                                                               *ความรู้ด้านพัสดุ                                                                                                        *แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                     *แนวข้อสอบการเงินการบัญชี                                                                                     *แนวข้อสอบงานธุรการ                                                                                          

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปี 2562 BC-33940 # รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว#

270฿

รหัสสินค้า: KP-33940 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปี 2562 BC-33940  รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                                                                   *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                           «แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                                 «แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                                     «แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                                 «แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                          *ความรู้ด้านงานเลขานุการ และการประสานงาน                                                                     *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                  *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                                   «แนวข้อสอบใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Internet )                                    «แนวข้อสอบการจัดการสำนักงาน                                                                                      «แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ                                                                                            «แนวข้อสอบงานสารบรรณ                                                                                             «แนวข้อสอบงานธุรการ                                                                                           *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                     

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมธนารักษ์ ปี 2562 #รูปเล่ม : เย็บเล่ม ปกอ่อน#

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมธนารักษ์ ปี 2562 รูปเล่ม : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์                                                                                            *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                                   *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                    *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562                                                   *ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี                                                                                         *การจัดทำรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน                                                         *การวางระบบบัญชี                                                                                                    *การจัดทำบัญชีที่มีลักษณะพิเศษ                                                                                      *การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                            *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)         *แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                                 *แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2                                                                                             *แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                                 *แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.                                                                                                 *แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 5.                                                                                        *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562 BC-34008 # รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว#

270฿

รหัสสินค้า: KP-34008 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562 BC-34008 รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน                                                    *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                                         «แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                     *ความรู้เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี                                                                                  *ความรู้เกี่ยวระบบการตรวจสอบภายใน                                                                              *การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี                                                                               *ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                  «แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)               «แนวข้อสอบการตรวจสอบภายใน                                                                                             «แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                                       «แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2                                                                                                    «แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                                 *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                                             «แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์                                                                                               «แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ  (ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ)                                               

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปี 2562 #รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง #

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปี 2562 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก                                                    *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                               *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                  *พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                           *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และทีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562  *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8.  พ.ศ. 2553                                                                                                               *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                          *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                             *แนวข้อสอบงานธุรการ                                                                                           *แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ                                                                                  *แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                           *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                     

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปี 2562 #รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง #

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปี 2562 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก                                                    *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                         *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                      *แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560      *ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                             *แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                         *หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ                                                                              *พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                           *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และทีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562  *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8.  พ.ศ. 2553                                                                                                               *แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                     *แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                                                                                     

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปี 2562

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง              *ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการคลัง                                                                                      *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                             *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3.พ.ศ. 2562  *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                                                                *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                         *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552                                *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                                                                             *แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                                                     *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560   *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                              *แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                          *แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                                *แนวข้อสอบ งานสารบรรณ                                                                                      *แนวข้อสอบ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ในสำนักงาน (Word, Excel, Powerpoint)            *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ การเมือง เศรษฐกิจและสังคม                                                   *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                         

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกะรทรวงการคลัง ปี 2562

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกะรทรวงการคลัง ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง              *ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการคลัง                                                                                      *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                             *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3.พ.ศ. 2562  *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                                                                *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                         *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552                                *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                                                                             *แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                                                     *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560   *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                              *แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                          *แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                                *แนวข้อสอบ งานสารบรรณ                                                                                      *แนวข้อสอบ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ในสำนักงาน (Word, Excel, Powerpoint)            *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ การเมือง เศรษฐกิจและสังคม                                                   *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                         

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 2562 BB-094

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 2562 BB-094
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเกษตร                                                                         *การปรับปรุงพันธุ์พืช                                                                                                    *หลักพฤกษศาสตร์เบื้องต้น                                                                                             *การจำแนกพืช                                                                                                          *การขยายพันธุ์พืช การตอน การติดตา การทาบกิ่ง ปักชำ                                                            *ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรเพื่อให้เป็นไปตามกฏหมาย                          *ความรู้เกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษา เช่น การให้น้ำ การให้ปุ๋ย การจัดการดิน                                       *การป้องกันกำจัดศัตรูพืช                                                                                               *การตัดแต่ง                                                                                                              *ความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิทัศน์การส่งเสริมเกษตร  การส่งเสริมด้านการเกษตรให้กับเกษตรกร                   *การทำเกษตรอินทรีย์                                                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                     *การแก้ไขดินที่มีปัญหา การวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน และการวางแผนการใช้ที่ดิน                                       *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง                                                             *แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตร ชุดที่ 1.                                                              *แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตร ชุดที่ 2.                                                               *แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตร ชุดที่ 3.                                                               *แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตร ชุดที่ 4.                                                                                                       

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสวนสาธารณะปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 2562 BB-093

250฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสวนสาธารณะปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 2562 BB-093
สารบัญ
*พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535                                      *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                               *พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                              *ความรู้เกี่ยวกับการจัดสวน การจัดภูมิทัศน์                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับงานภูมิทัศน์                                                                                            *การออกแบบสวนสาธารณะเบื้องต้น และการบำรุงรักษา                                                           *การดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะ และบำรุงรักษาภูมิทัศน์                                                          *การให้น้ำและการใส่ปุ๋ยพรรณไม้ในสวน                                                                              *การป้องกันและกำจัดศัตรูพรรณไม้ ในสวนสาธารณะ                                                               *ความรู้เกี่ยวกับสวนสาธารณะ                                                                                          *แนวข้อสอบ การออกแบบภูมิทัศน์ และการจัดภูมิทัศน์    *รวมแนวข้อสอบ สวนสาธารณะ ชุดที่ 1.                                                        *รวมแนวข้อสอบ สวนสาธารณะ ชุดที่ 2.                                                                                 

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2562

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ                                                                               *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                               *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                         *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                               *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                             *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 ชุดที่  1.                                                                                                     *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 ชุดที่  2.                                                                                                     *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                                               *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                              *แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                          *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ การเมือง เศรษฐกิจและสังคม                                                        *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                            

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปี 2562  BB-086

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปี 2562  BB-086
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด                                    *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน  และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                                                      *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                     *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                         *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560                       *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560   *พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543                                                                                *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543                                                           *กฎหมายหุ้นส่วนบริษัท                                                                                                            *แนวข้อสอบ กฎหมายหุ้นส่วนบริษัท                                                                                     *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์                                                                *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                                                   

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปี 2562 BB-085

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปี 2562  BB-085
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด                                    *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน  และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                                                      *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                     *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                         *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560                       *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560   *พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543                                                                                *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543                                                           *กฎหมายหุ้นส่วนบริษัท                                                                                                            *แนวข้อสอบ กฎหมายหุ้นส่วนบริษัท                                                                             *พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558             *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์                                                                *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                                                         

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร                                                                       *ความรู้เกี่ยวกับวิชาสถิติ                                                                                                *แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์และสถิติ ชุดที่ 1.                                                                      *แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์และสถิติ ชุดที่ 2.                                                                      *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานสถิติ                                                                                       *ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร                                                                                           *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการเกษตร                                                                               *แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสถิติชุดที่ 1.                                                                            *แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสถิติชุดที่ 2.                                                                            *แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสถิติชุดที่ 3.                                                                            *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ การเมือง เศรษฐกิจและสังคม                                                     *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                 

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน กรมศิลปากร

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน กรมศิลปากร
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมศิลปากร                                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับหอสมุดแห่งชาติ                                                                                       *ความรู้เกี่ยวกับงานห้องสมุด                                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ประเภทหนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร โสตทัศนวัสดุ                                                                                       *ความรู้เกี่ยวกับสื่อสารสนเทศในห้องสมุด                                                                             *การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ                                                                                 *การบันทึกฐานข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                     *การส่งเสริมการอ่าน  การส่งเสริมการใช้ห้องสมุด การบริหารงานการบริการห้องสมุด                            *ความรู้เกี่ยวกับการบริการและกิจกรรมของห้องสมุด                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือสืบค้นห้องสมุด                                                                       *การบริการอ้างอิงและสารนิเทศ                                                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและมารยาทการใช้ห้องสมุด                                                                  *ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุดประชาชน และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์                                                      *การซ่อมแซม และการบำรุงรักษาหนังสือ                                                                             *การจัดเก็บสถิติงานเทคนิคของห้องสมุด                                                                              *การประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด                                                     *ความรู้ทางสารสนเทศศาสตร์                                                                                         *แนวข้อสอบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                          *แนวข้อสอบ ห้องสมุด ชุดที่ 1.                                                                                    *แนวข้อสอบ ห้องสมุด ชุดที่ 2.                                                                                   *แนวข้อสอบ ห้องสมุด ชุดที่ 3.                                                                                     *แนวข้อสอบ ห้องสมุด ชุดที่ 4.                                                                                     *แนวข้อสอบ ห้องสมุด ชุดที่ 5.                                                                                     *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ การเมือง เศรษฐกิจและสังคม                                                     *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                   

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 2562 BC-33292

260฿

รหัสสินค้า: KP-33292 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 2562 BC-33292
สารบัญ
*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด                                                                               *ความรู้เกี่ยวกับสื่อสารสนเทศในห้องสมุด                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทหนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร โสตทัศนวัสดุ              *ความรู้เกี่ยวกับการบริการและกิจกรรมของห้องสมุด                                                       *ความรู้เกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่หนังสือ และการระวังรักษาหนังสือ                                      *ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือสืบค้นห้องสมุด                                                             *การบริการอ้างอิงและสารนิเทศ                                                                                       *ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและมารยาทการใช้ห้องสมุด                                                        *การบริหารงานการบริการห้องสมุด การส่งเสริมการใช้ห้องสมุด และการส่งเสริมการอ่าน     *ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุดประชาชน และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์                                            *การจัดเก็บและการสืบค้นสารสนเทศ                                                                                  –เจาะข้อสอบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                              –เจาะข้อสอบ ห้องสมุด ชุดที่ 1.                                                                                        –เจาะข้อสอบ ห้องสมุด ชุดที่ 2.                                                                                        –เจาะข้อสอบ ห้องสมุด ชุดที่ 3.                                                                                        –เจาะข้อสอบ ห้องสมุด ชุดที่ 4.                                                                                        –เจาะข้อสอบ ห้องสมุด ชุดที่ 5.                                                                                        –เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม             

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 2562 BC-33261

260฿

รหัสสินค้า: KP-33261 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 2562 BC-33261
สารบัญ
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547                                                         *ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2561                                            *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4. พ.ศ. 2561       *ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541                                                                                                                * แนวข้อสอบ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2543                                                                              *ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559                     *ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560                                                                                                  *ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ 20 มีนาคม 2558                                     *ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561         *ความรู้เกี่ยวกับ การเงิน การคลัง                                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีเบื้องต้น                                                                                      *ความรู้ด้าน การเงิน การธนาคาร                                                                                     *การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด                                                                                         *แนวข้อสอบ วิเคราะห์ด้านการเงิน                                                                                   *แนวข้อสอบ ด้านบัญชีการเงิน                                                                                   *แนวข้อสอบ ด้านการพัสดุ                                                                                                 *แนวข้อสอบ  การคลัง ชุดที่ 1.                                                                                  *แนวข้อสอบ  การคลัง ชุดที่ 2.                   

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำหรับสอบเข้าโรงพยาบาล

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำหรับสอบเข้าโรงพยาบาล
สารบัญ
*แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                      *แนวข้อสอบ ภาษาไทย (ความเข้าใจภาษา)                                                                 *ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556                                 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560             *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                        *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             *การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                                       *ระบบการจัดเก็บเอกสาร                                                                                              *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                            *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านพัสดุ                                                                                 *แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี                                                                                *แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                             *แนวข้อสอบ การจัดการเอกสาร ในสำนักงาน                                                               *แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                       *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                   *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                                                    

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร BB-080

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร BB-080
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร *แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 ชุดที่ 1. *แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 ชุดที่ 2. *แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 *แนวข้อสอบ พรบ.วิธีงบประมาณ พ.ศ. 2561 *แนวข้อสอบ ระเบียบการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม *แนวข้อสอบการเงินและบัญชี *แนวข้อสอบงานธุรการ *แนวข้อสอบความรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและโปรแกรมพื้นฐาน

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานศาลยุติธรรม ปี 2562 BC-33193

270฿

รหัสสินค้า: KP-33193 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานศาลยุติธรรม ปี 2562 BC-33193
สารบัญ
*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง                                                         *พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543                                                       *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรมพ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558                                                                               *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543                                                   *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมพ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2558                                                                               *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมพ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2558                                                                                                    **ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม *ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2555        *ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยรถราชการและค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถ ประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2547                                                                                               *คำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรมที่ 67/2545เรื่อง มอบอำนาจในการบริหารงานบุคคลของ   ข้าราชการศาลยุติธรรมฯ                                                                                                  **ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการ   แทนในตำแหน่ง ของข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544                                                            *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการย้ายเปลี่ยนสายงานข้าราชการศาลยุติธรรม   พ.ศ.2544                                                                   *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ.2544                                                                   *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยพนักงานราชการศาลยุติธรรมพ.ศ.2550                  *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยลูกจ้างของสำนักงานศาลยุติธรรมพ.ศ.2544              *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการ   ดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการพ.ศ. 2550                                                                *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการโอนข้าราชการศาลยุติธรรมพ.ศ.2550                *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการประชุมของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543                                                         *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้าง และพนักงานราชการศาลยุติธรรมพ.ศ. 2557                                                                           *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่งของข้าราชการ ศาลยุติธรรมพ.ศ. 2552                                                                                               *ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเรื่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และจัดตำแหน่ง ข้าราชการศาลยุติธรรมเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง        *รวมแนวข้อสอบ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่น                                                                    *ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการเงินพ.ศ. 2545                                            *แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการเงิน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551                                                                 *ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2544                                   *แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2544  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2557                                                                             *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                         *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                               *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560   *แนวข้อสอบ กฎกระทรวงออกตามความในพ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                                               *ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมศาล เงินค่าปรับและเงินกลางพ.ศ. 2556       *แนวข้อสอบ ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมศาล เงินค่าปรับและเงินกลาง พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิฉบับที่ 2. พ.ศ. 2559                                *แนวข้อสอบ การเงินและบัญชีการงบประมาณ                                                           *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านพัสดุ                                                                                               

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ปี 2562 BC-33209

260฿

รหัสสินค้า: KP-33209 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ปี 2562 BC-33209
สารบัญ
*พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                          *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                                                                              *พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522                                                                      *แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2556              *พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558                                                                               *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558                                                                    *พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม      *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                              *พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550                                                                        *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2553    *การควบคุมและป้องกันโรคและภัยสุขภาพ                                                                          *การส่งเสริมสุขภาพ                                                                                                   *การวางแผนครอบครัว                                                                                                          *งานอนามัยแม่และเด็ก                                                                                                *งานอนามัยโรงเรียน                                                                                                   *งานสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม                                                                                *งานโภชนาการ                                                                                                         *งานทางด้านระบาดวิทยา                                                                                             *สิทธิตามหลักประกันสุขภาพ ประกันสังคม กองทุนทดแทน                                                        *บริหารงานสาธารณสุขเบื้องต้น การวางแผนงาน/โครงการทางด้านสาธารณสุข                                 *แนวข้อสอบ ระบาดวิทยา                                                                                       *แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 1.                                                                                *แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 2.                                                                                   

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ปี 2562 BC-33216

260฿

รหัสสินค้า: KP-33216 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ปี 2562 BC-33216
สารบัญ
*พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520                                                                               *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 พ.ศ. 2546                  *พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522                                                                 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550      *การติดตั้งระบบประปา                                                                                                          *การซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบประปา                                                                               *การผลิตและจำหน่ายน้ำประปา                                                                                                *การควบคุมกระบวนการผลิตน้ำประปา                                                                              *การพัฒนาระบบการจัดบริการน้ำบริโภคระดับพื้นฐานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                       *ความรู้เกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำและการใช้งาน                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำ                                                                    *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานประปา                                                                                   *แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานประปา ชุดที่ 1.                                                                       *แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานประปา ชุดที่ 2.                                                                            *แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานประปา ชุดที่ 3.                                                                       *แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานประปา ชุดที่ 4.                                                                                  

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ปี 2562 BC-33131

270฿

รหัสสินค้า: KP-33131 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ปี 2562 BC-33131
สารบัญ
*พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550                                          *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพ.ศ. 2550  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                             *พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546                                                                            *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546                                                        *ความรู้เกี่ยวกับงานศูนย์เยาวชน และหลักการบริหารจัดการศูนย์เยาวชน                                         *ความรู้ด้านพลศึกษา                                                                                                  *ความรู้ด้านศิลป์                                                                                                       *ความรู้ด้านห้องสมุด                                                                                                   *ความรู้ด้านนาฎศิลป์                                                                                                  *ความรู้ด้านคหกรรมศาสตร์                                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพิเศษ                                                                                 *การพัฒนาเยาวชนนอกสถานศึกษา                                                                                   *แนวข้อสอบ ด้านพลศึกษา                                                                                      *แนวข้อสอบ ด้านห้องสมุด                                                                                      *แนวข้อสอบ ด้านนาฎศิลป์                                                                                      *แนวข้อสอบ ด้านคหกรรมศาสตร์                                                                              *รวมแนวข้อสอบ                                                                                                   

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมพัฒนาที่ดิน BB-077

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมพัฒนาที่ดิน BB-077
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน *แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2557                                                                           *หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ                                                                             *ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                               *ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553         *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ  พ.ศ. 2553                                                                                                               *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551                                                                                                                *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ การนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2561                                           *ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                             *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)         *ความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี                                                                                     *ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกรายการทางบัญชี งบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน                                  *แนวข้อสอบ การวิเคราะห์งบการเงิน                                                                           *แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 1.                                                                         *แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 2.                                                                         *แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 3.                                                                         *แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 4.                                                                                          

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมการพัฒนาชุมชน BB-075

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมการพัฒนาชุมชน BB-075
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน                                                                                  *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2558                                                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                         *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                               *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560   *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                              *แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                                *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                        *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                 *แนวข้อสอบการจัดการสำนักงาน                                                                               *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                *แนวข้อสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน                                     *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน                                                                  

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ปี 2562 BC-33056

290฿

รหัสสินค้า: KP-33056 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ปี 2562 BC-33056
สารบัญ
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547                                                         *ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2561                                            *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4. พ.ศ. 2561       *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                         *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                *ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541                                                                                               * แนวข้อสอบ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2543                                                                              *ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561          -หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ                                                                         -มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนอรายงานการเงิน                                                มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด -มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม                                                      -มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ                                                     -มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเช่า                                                         -มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน                               -มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน                                   -มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                                        -มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน                                               -นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน                                                                       *แนวข้อสอบ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561                                                                      *ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ 20 มีนาคม 2558                                     *ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561          *แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี                             

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ปี 2562 BC-32998

260฿

รหัสสินค้า: KP-32998 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ปี 2562 BC-32998
สารบัญ
*พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475                                                                 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5.พ.ศ. 2543      *พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508                                                                         *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543                                                                               *พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562                                                             *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562                                                  *พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510                                                                                *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2534                     *ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547                                                         *ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2561                                            *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4. พ.ศ. 2561       *ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541                                                                                               *แนวข้อสอบ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2543                                                                *ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543                                                                        *การจัดทำระบบฐานข้อมูล                                                                                     *การบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทั้งหมดที่อยู่ในข่ายชำระภาษีลงในข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   *การจัดเก็บข้อมูล                                                                                             *รวมแนวข้อสอบ                                                                                            

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานพัสดุ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 2562 BC-32868

270฿

รหัสสินค้า: KP-32868 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานพัสดุ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 2562 BC-32868
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช                                                            *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                               *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560                                          *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                      *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560   *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)                                                                                   *แนวถาม- ตอบ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP                                                                 *ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                             *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)         *ความรู้ด้านการบริหารงานพัสดุ                                                                                                *การจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์                                                                            *จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543                                                                  *แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                     

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

260฿