คู่มือเตรียมสอบอาสาพัฒนา (อสพ.) กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2562 BC-33186

270฿

รหัสสินค้า: KP-33186 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบอาสาพัฒนา (อสพ.) กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2562 BC-33186
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย *ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                     *ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา  พ.ศ. 2540                                                       *แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                       *แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                          *การสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                       *ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                    *แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                               *การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                *ความรู้เกี่ยวกับกองทุนชุมชน                                                                                          *การแก้ไขปัญหาครอบครัวยากจน                                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน                                                          *การดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ                                                                   *ความรู้และกระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน                   *แนวข้อสอบ การดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ                                 *แนวข้อสอบ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง ภายใต้โครงการประชารัฐ               *บทบาทของ อาสาสมัครพัฒนาชุมชน (อสพ.)                                                                       *แนวข้อสอบ อสพ. ชุดที่ 1.                                                                                  *แนวข้อสอบ อสพ. ชุดที่ 2.                                                                                   *แนวข้อสอบ อสพ. ชุดที่ 3.                                                                                  *แนวข้อสอบ อสพ. ชุดที่ 4.                                                                                  *แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป และเหตุการณ์ปัจจุบัน