คู่มือเตรียมสอบสายงานผู้บริหาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 2562 BC-34091

299฿

รหัสสินค้า: KP-34091 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบสายงานผู้บริหาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 2562 BC-34091 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
ความรู้เรื่องกฏหมาย                                                                                                       *แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                           *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                               *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                             *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2549                                                                *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542                                      *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558             *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                *แนวข้อสอบกฎหมายการจัดตั้งและการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                          *ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                       *แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                              *ความรู้เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ *ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                 *แนวข้อสอบ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)                                                          *แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                       *แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                             *แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561                                                                *ความเชื่อมโยงและบูรณาการแผนชาติ แผนภาค แผนกลุ่มจังหวัด แผนจังหวัดและแผนพัฒนาท้องถิ่น       *ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล                                                                                        *ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร                                                                                  *แนวข้อสอบ ความรู้เรื่องการจัดการองค์กร                                                                     *ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง                                                                                    *แนวข้อสอบ ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง                                                                 *ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร                                                                                       *แนวข้อสอบ  ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร                                                                  ¨ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพื้นที่                                      *ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสานสนเทศ                                                                               *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสานสนเทศ            *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการ                                                                                    *แนวข้อสอบ การบริหารราชการ                                                                                 *ความรู้ในลักษณะงานของตำแหน่งที่สมัครสอบ                                                                     *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม