คู่มือเตรียมสอบนิติกร สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (OTCC) ออกใหม่ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนิติกร สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (OTCC) ออกใหม่ปี 63 รูปเล่ม:เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า                                                     *พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560                                                                 *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560                                             *สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายอาญา                                                                *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา                                                                             *สรุปประเด็นน่าออกสอบตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                      *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                         *สรุปประเด็นน่าออกสอบตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                             *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                 *สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                              *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                          *แนวข้อสอบกฎหมายปกครอง                                                                                    *งานนิติกรรมและสัญญา                                                                                               *งานความรับผิดทางละเมิดทางแพ่งและอาญา                                                                       *งานคดีปกครอง                                                                                                        *แนวข้อสอบ นิติกรรมและสัญญา

คู่มือเตรียมสอบนิติกร สำนักกิจการยุติธรรม  ปี 2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนิติกร สำนักกิจการยุติธรรม  ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานกิจการยุติธรรม                                                                             *แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไปและภาษาไทย                                                                  *ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                 *นโยบายรัฐบาล                                                                                                         *แผนปฏิรูปประเทศ                                                                                                     *แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                       *แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                               *พระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2549                                              *ร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562-2565)                               *การบริหารงานยุติธรรมของประเทศ                                                                                  *การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในประเทศไทย                                                            *การประเมินผลกระทบการบังคับใช้กฏหมาย ร่าง พ.ร.บ.ทะเบียนประวัติอาชญากร การปรับปรุงโทษประหารชีวิต                                                                                             *การเผยแพร่กฎหมายและสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ                                      *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา                                                                                  *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                   *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                           *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                             *แนวข้อสอบกฎหมายปกครอง                                                                                       *แนวข้อสอบ Conversation                                                                                             *แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ (Reading Comprehension)                                      *การเขียน Writing                                                                                                  *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                     

คู่มือเตรียมสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ                            *ความรู้เกี่ยวกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์                                              *ความรู้เกี่ยวกับ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ                                                   *แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                          *พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550                                             *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2556                                                                               *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562                 *พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546                                                        *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                                                                               *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                             *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                               *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                              *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา                                                                               *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                   *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                               *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                              *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์