คู่มือเตรียมสอบนิติกร (พนักงานกองทุนผู้สูงอายุ) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนิติกร (พนักงานกองทุนผู้สูงอายุ) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี                              *แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                          *พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546                                                        *แนวข้อสอบพ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                                                                             *พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546                                                                                 *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                       *แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                             *แนวข้อสอบพ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. 2539                                      *แนวข้อสอบกฎหมาย อาญา (อัตนัย)                                                                           *แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (อัตนัย)                                                       *แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (อัตนัย)                                                                *แนวข้อสอบกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (อัตนัย)                                                   *แนวข้อสอบนิติกรรมและสัญญา (อัตนัย)                                                                       *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์