คู่มือเตรียมสอบนักสนับสนุนการขาย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) TOT.

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักสนับสนุนการขาย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) TOT
สารบัญ
*วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม โครงสร้าง                                                                                 *แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)                                                         *แนวข้อสอบด้านมิติสัมพันธ์                                                                                                 *ความรู้เบื้องต้นของการขาย                                                                                           *การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย                                                                                 *ความรู้ด้านการตลาด และแนวทางส่งเสริมการตลาด                                                              *ความรู้เกี่ยวกับหลักการขาย                                                                                           *แนวข้อสอบด้านการตลาด                                                                                        *แนวข้อสอบด้านการขาย                                                                                          *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                             *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์