คู่มือเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 63 รูปเล่ม:เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับ สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        *การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล                                                                              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                                *ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                           *แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติการ                                                     *ความรู้เกี่ยวกับระบบราชการ 4.0                                                                                     *แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     *งานด้านสื่อสารมวลชน                                                                                                           *หลักการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์                                                                               *การวางแผนประชาสัมพันธ์ การจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์                                                     *การสื่อสารในยุคดิจิทัล                                                                                                           *การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ในรูปแบบและช่องทางต่างๆ                                             *การเผยแพร่ผ่าน News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media                                              *การวิเคราะห์ประเด็น การเรียบเรียงข้อมูลและการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์                                   *แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ชุดที่ 1.                                                                          *แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ชุดที่ 2.                                                                          *แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ชุดที่ 3.                                                                          *แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ชุดที่ 4.                                                                          *แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ชุดที่ 5.                                                                                

คู่มือเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล        *พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                             *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                   *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *หลักและทฤษฎีการสื่อสาร                                                                                             *หลักการประชาสัมพันธ์                                                                                                 *การผลิตสื่อ งานถ่ายภาพ งานวีดีโอ และงานกราฟฟิก                                                              *การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                          *การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                           *วางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์                                                                                                 *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                      «แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                                     «แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                                     «แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                               «แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                               «แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                                                «แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.                                                                               «แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 5.                                                                                  

คู่มือเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา                                                                   *ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                 *แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                     *นโยบายรัฐบาล                                                                                                         *แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                             *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                                    *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                             *ความรู้เกี่ยวกับระบบราชการ และการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                               *แนวข้อสอบการใช้ภาษาไทย                                                                                     *แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                        *การวิเคราะห์นโยบาย แผนทางการศึกษา และการศึกษาเปรียบเทียบ                                              *ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ                                                                                      *พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542                                                                     *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562         *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                  *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562                                                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2556                                                                                *แนวข้อสอบ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579                                                          *แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา                                                                                     *การคิดวิเคราะห์ นโยบายทางการศึกษาและทิศทางการปฏิรูปประเทศเพื่อการพัฒนาประเทศ ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  *หลักการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น                                                                      *การสื่อสารในยุคดิจิทัล                                                                                                           *การวางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์                                                                                   *การเขียนโครงการประชาสัมพันธ์                                                                                     *การประเมินผลการประชาสัมพันธ์                                                                                     *การวางกลยุทธ์การสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน                               *การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ต่างๆ                                                                        *การเผยแพร่ผ่าน News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media                                              *การวิเคราะห์ประเด็น การเรียบเรียงข้อมูลและการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์                                   *การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                                     *ความรู้ด้านการวิเคราะห์ สถานการณ์ข่าว                                                                            *ทักษะด้านการประสานงาน                                                                                           *จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์และด้านสื่อสารมวลชน                                                         *แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                         *แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                        *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและการศึกษาของประเทศและต่างประเทศ                                                                           

คู่มือเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์ กรมชลประทาน BB-122

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์ กรมชลประทาน BB-122 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน                                                                                            *วางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์                                                                                                  *การเขียนโครงการประชาสัมพันธ์                                                                                     *การเขียนเพื่อประชาสัมพันธ์                                                                                           *การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ต่างๆ                                                                        *การเผยแพร่ผ่าน News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media                                              *การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                          *การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                           *การประเมินผลการประชาสัมพันธ์                                                                                     *การประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร                                                                                     *ความรู้ด้านการจัดทำวารสาร                                                                                          *จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์                                                                                            «แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                               «แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                               «แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                                               «แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.                                                                               «แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 5.                                                                              «แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                             *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                              

คู่มือเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา                                                   *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ. 2547                                                   *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร                                                                                             *การประชาสัมพันธ์และการติดตามประเมินผล                                                                        *การเขียนเพื่อประชาสัมพันธ์                                                                                           *การเขียนโครงการประชาสัมพันธ์                                                                                     *การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ต่างๆ                                                                        *การเผยแพร่ผ่าน News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media                                              *การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                          *การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                          *วางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์                                                                                                  *การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับงานด้านการสื่อสาร                                                           *จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์                                                                                            «แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                               «แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                               «แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                                               «แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.                                                                               «แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 5.                                                                               «แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                             *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์      

คู่มือเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ปี 2562

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ปี 2562 รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน                                                                                        *พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558                                                                  *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                               *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *แนวข้อสอบ ความถนัดด้านภาษาอังกฤษ                                                                         *แนวข้อสอบ ความถนัดด้านภาษาไทย                                                                            *แนวข้อสอบ ความถนัดด้านตัวเลขและเหตุผล                                                                   *ความสามารถในการสื่อสาร                                                                                            *การเขียนข่าวและรายงานข่าว                                                                                         *ความสามารถด้านการประชาสัมพันธ์                                                                                 *การผลิตสื่อ และการใช้สื่อมัลติมีเดีย                                                                                  *การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                          *การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                                       *การเผยแพร่ผ่าน News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media                                             *จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์                                                                                    *แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                                                       *แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel , Powerpoint)                          *แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                         *แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                         *แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                                          

คู่มือเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรมสรรพากร ปี 2562 BB-114 #รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว#

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรมสรรพากร ปี 2562 BB-114 รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพกร        *ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร                                                                                                    «แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร                                                                                 «แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ.2481 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 52 พ.ศ. 2562                                                                            *งานด้านสื่อสารมวลชน และหลักการสื่อสาร                                                                          *การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น                                                                                            *การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                                       *การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับงานด้านการสื่อสารมวลชน                                                   *การวิเคราะห์ประเด็นและเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                  *การเขียนแผนงานโครงการประชาสัมพันธ์                                                                           *การเขียนโครงการประชาสัมพันธ์                                                                                     *ความรู้เกี่ยวกับสื่อใหม่ News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media                                        *จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์                                                                                            «แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                               «แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                               «แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                                               «แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.                                                                               «แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 5.                                                                               «แนวข้อสอบ สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี                                                      «แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)                                          «แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                                   «แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)                                                  «แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation)                                                                                         

คู่มือเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 BฺฺB-088

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 BฺฺB-088
สารบัญ
ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                                                            *การประชาสัมพันธ์และการติดตามประเมินผล                                                                        *การเขียนเพื่อประชาสัมพันธ์       *การเขียนโครงการประชาสัมพันธ์                                                                                     *การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ต่างๆ                                                                        *การเผยแพร่ผ่าน News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media                                              *การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                          *การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                           *วางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์                                                                                                  *การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับงานด้านการสื่อสาร                                                           *ความรู้เกี่ยวกับหลักการสื่อสารที่สำคัญ                                                                               *จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์                                                                                    *นโยบายรัฐบาล                                                                                                         *แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                      *แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                              *แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                                        *แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.                                                                         *แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 5.                                                                              *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                         *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                  

คู่มือเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) กรมประชาสัมพันธ์

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) กรมประชาสัมพันธ์
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์            *หลักการประชาสัมพันธ์และกลยุทธ์การสื่อสารยุคดิจิทัล                                                            *การวิเคราะห์ประเด็นและเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                  *การเขียนเพื่อประชาสัมพันธ์                                                                                          *การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ต่างๆ                                                                       *การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                         *วางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์                                                                                                  *จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์                                                                                   *แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                       *แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                              *แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                                        *แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.                                                                       *แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่องๆ                                           *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทั้งในและต่างประเทศ                                      *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                              

คู่มือเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านทั่วไป) กรมประชาสัมพันธ์ BB-043

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านทั่วไป) กรมประชาสัมพันธ์ BB-043
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์    *การประชาสัมพันธ์และการติดตามประเมินผล                                                                   *การเขียนเพื่อประชาสัมพันธ์                                                                                        *การเขียนโครงการประชาสัมพันธ์                                                                                  *การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ต่างๆ                                                                    *การเผยแพร่ผ่าน News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media                                          *การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                       *การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                       *วางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์                                                                                     *การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับงานด้านการสื่อสาร                                                      *จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์                                                                                 *นโยบายรัฐบาล                                                                                                       *แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                    *แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                 *แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                            *แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.                                                                    *แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 5.                                                                 *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                    *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                 

คู่มือเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 2560 BC – 8926

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 2560 BC – 8926
สารบัญ
Øประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ประเด็นยุทธศาสตร์ อำนาจหน้าที่                                          Øหลักและทฤษฏีการสื่อสาร                                                                                            Øความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์                                                                                  Øชุมชนสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์                                                                                       Øการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ การเขียนบรรยายภาพข่าว การจัดนิทรรศการ                                    Ø การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                      Øความรู้เกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย การผลิตวีดิทัศน์ การออกแบบเว็บ  งานถ่ายภาพ งานกราฟฟิก และแอนิเมชั่น การออกแบบนิเทศศิลป์                                                                                Øการเขียนแผนงานโครงการประชาสัมพันธ์                                                                                   êเจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                   êเจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                    Øความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word พร้อมแนวข้อสอบ                                                              Øความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Excel พร้อมแนวข้อสอบ                                                              Øความรู้เกี่ยวกับ Microsoft PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ                                                                êเจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                              êเจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                           êเจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.