คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับ สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                            *การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล                                                                              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                                *ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                           *แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติการ                                                     *ความรู้เกี่ยวกับระบบราชการ 4.0                                                                                     *แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     *การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร                                                                                      *การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัล                                                                               *ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร                                                                        *เส้นทางการพัฒนาบุคลากร Training Roadmap                                                                      *แผนรายปี Training Year Plan                                                                                                 *แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)                                                      *การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร                                                                                      *ความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากร                                                                                    *การวิเคราะห์งาน                                                                                                      *การวางแผนกำลังคน                                                                                                   *การออกแบบหลักสูตรและการฝึกอบรม                                                                               *การจัดทำโครงการฝึกอบรมการบริหารโครงการฝึกอบรม                                                                    *การติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร                                                                          *การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)                                                                               *แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                             *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                         *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                         *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                         *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 4.                                                                         *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                               

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานกิจการยุติธรรม ปี 2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานกิจการยุติธรรม ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานกิจการยุติธรรม                                                                             *ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                 *นโยบายรัฐบาล                                                                                                         *แผนปฏิรูปประเทศ                                                                                                     *แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                       *แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                    *แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                       *แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 *พระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2549 *ร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562-2565)                                *การบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                            *การพัฒนาบุคลากรในองค์กร                                                                                          *การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและการติดตามประเมินผลการฝึกอบรม                              *ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ/บริหารและติดตามแผนงาน/โครงการ                                     *แนวทางการเตรียมบุคลากรก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและแนวทางการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการ ยุติธรรม ตาม มติ ครม.                                                                                                   *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล (200 ข้อ)                                                                     *แนวข้อสอบ Conversation                                                                                          *แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ (Reading Comprehension)                                      *การเขียน Writing                                                                                                  *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                               

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฎ  ปี 2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฎ  ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547                                                                          *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547                                                              *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6. พ.ศ. 2562                                                                           *แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                           *การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัล                                                                               *บทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์                                                                       *การสรรหาและเลือกบุคคลเข้ารับราชการและพนักงาน                                                             *การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร                                                                                      *การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)                                                                               *การประเมินผลบุคคล                                                                                                  *แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                             *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                         *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                         *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                         *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 4.                                                                         *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                                

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมสรรพากร ปี 2563 BC- 34510

270฿

รหัสสินค้า: KP- 34510 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมสรรพากร ปี 2563 BC- 34510 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพกร        *ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร                                                                                           *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร                                                                             *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ.2481 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 52 พ.ศ. 2562                                                                            *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.2534                                                              *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                             *พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                          *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                              *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                                                  *แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                               *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                                                       *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                     *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560     *การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                                                                   *การวางแผนกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์                                                                      *แผนงาน โครงการ การติดตามประเมินผล                                                                           *แนวข้อสอบ แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล                                                                     *แนวข้อสอบ สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี                                                 *แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)                                              *แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                               *แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)                                       

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม             *พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535                                      *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                                                     *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                   *ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับ นโยบายและองค์กรสิ่งแวดล้อม                                                                      *สถานการณ์สิ่งแวดล้อม    *ความรู้เกี่ยวกับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                           *บทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์                                                                       *การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)                                                                               *การสรรหาและเลือกบุคคลเข้ารับราชการและพนักงาน                                                              *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล                                                                                  *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                           *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                               

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กทม. ปี 2563 BC-34282

280฿

รหัสสินค้า: KP-34282 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กทม. ปี 2563 BC-34282 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
*การจัดและปรุงปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังขององค์กร                                                           *การพัฒนาระบบราชการและการพัฒนาระบบงาน *การวางแผนกำลังคน                                                                                                  *การกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบจำแนกตำแหน่ง                                          *การวิเคราะห์งานและการประเมินคุณภาพงานของตำแหน่ง                                                      *การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง                                                                      *หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคลากร                                                             *การบรรจุและแต่งตั้ง                                                                                                 *การฝึกอบรม การพัฒนาบุคคล    และเครื่องมือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กร                                                                                *การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ                                                                        *สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล เช่น การลา การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอพระราชทานเพลิงศพ การได้รับบำเหน็จบำนาญ เป็นต้น                                                      *การเสริมสร้างวินัยและจรรยาบรรณข้าราชการข้าราชการกรุงเทพมหานคร                                                *ระบบพิทักษ์คุณธรรม                                                                                                  *การออกจากราชการ                                                                                                   *การบริหารผลการปฏิบัติงาน Performance Management : PM                                                    *การพัฒนาองค์กร                                                                                                      *การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติเบื้องต้น                                                                                  *การประสานงานและการสร้างเครือข่าย                                                                               *การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ                                                                          *แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561-2565)                        *บทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์                                                                       *การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)                                                                              *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล                                                                                                                                                        

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข BC-34213

270฿

รหัสสินค้า: KP-34213 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข BC-34213 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข    *ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข                                                                                  *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2535                                                        *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539                                     *พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                             *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                           *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                            และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ                                                     *ความรู้เกี่ยวกับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                           *บทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์                                                                       *การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง  (High Performance organization ; HPO)                                                                                        *แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                         *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                     *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                     *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                                        

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖                           *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                                             *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                         *ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544                                                      *แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                               *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                                                                   *การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัล                                                                               *การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ                                                     *การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)                                                                               *แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุดที่  1                                                                        *แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุดที่  2                                                                        *แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุดที่  3                                                                            *แนวข้อสอบการแปลบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย                                                      *แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                   

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมเจ้าท่า

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมเจ้าท่า รุปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
       *ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า                                                                                             *แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                           *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                  *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารและการประสานงาน                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                           *บทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์                                                                       *การสรรหาและเลือกบุคคลเข้ารับราชการและพนักงาน                                                             *การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)                                                                                *แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                                *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                         *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                         *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                         *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 4.                                                                         *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                   

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปี 2562

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักทรัยากรบุคคล กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปี 2562 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก                                                    *แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                        *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                            *หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคลากร                                                               *การบรรจุและการแต่งตั้ง                                                                                              *การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร                                                                                      *บทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์                                                                       *การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)                                                                               *การจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital)                                                                               *แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                         *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                     *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                     *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                     *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                             *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                               

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงาน ก.พ.

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงาน ก.พ. #รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง #
สารบัญ
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 ชุดที่  1.                                                                   *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 ชุดที่  2.                                                                   *ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2553                *ความรู้ด้านนโยบายและมาตรการของการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                                          *ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                 *แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                            *ความรู้เกี่ยวกับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                           *บทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์                                                                       *การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)                                                                               *การจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital)                                                                               *แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                         *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                     *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                     *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                     *วิชาภาษาอังกฤษ *แนวข้อสอบภาคบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)                                                      *แนวข้อสอบภาคคำศัพท์ (Vocabulary)                                                                         *แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ (Reading Passages)                                             *แนวข้อสอบภาคโครงสร้างหลักไวยากรณ์ (Structure)                                                         

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม #รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง #
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                  *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 ชุดที่  1.                                                                   *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 ชุดที่  2.                                                                   *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                            *หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคลากร                                                               *การบรรจุและการแต่งตั้ง                                                                                              *การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร                                                                                      *การประเมินผลบุคคล                                                                                                  *บทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์                                                                       *การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)                                                                               *การจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital)                                                                               *การประเมินค่างาน (Job Evaluation)                                                                                         «แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                                 «แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                             «แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                             «แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                             «แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศ                                                                                         

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง
สารบัญ
  *ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี                                                           *แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                       *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560              *การสรรหาและเลือกบุคคลเข้ารับราชการและพนักงาน                                                              *ความรู้พื้นฐานการบรรจุและการแต่งตั้ง                                                                                        *การกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบจำแนกตำแหน่ง                                            *การประเมินผลบุคคล                                                                                                   *หลักการ/แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                                          *กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                   *การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)                                                                               *การจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital)                                                                                       «แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                                 «แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                             «แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                             «แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                             «แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                             *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                         

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย               *แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                      *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560              *ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                 *แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                            *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                           *แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                         *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                    *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                     *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                     *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                       

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสุรินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสุรินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์                                                             *แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                        *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                                                                               *ความรู้เกี่ยวกับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                       *ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                            *หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคลากร                                                              *การบรรจุและการแต่งตั้ง                                                                                              *การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร                                                                                      *บทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์                                                                       *การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)                                                                               *การจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital)                                                                               *การประเมินค่างาน (Job Evaluation)                                                                                 *แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล          *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                     *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                     *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                     *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                      

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2562 #รูปเล่ม : เย็บเล่ม ปกอ่อน#

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2562 รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล                                                                             *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 *และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 ชุดที่  1.                                                                   *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 ชุดที่  2.                                                                   *ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2553                *ความรู้ด้านนโยบายและมาตรการของการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                                          *ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                 *แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                             *ความรู้เกี่ยวกับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                            *หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคลากร                                                               *การบรรจุและการแต่งตั้ง                                                                                              *การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร                                                                                      *การประเมินผลบุคคล                                                                                                  *การวิเคราะห์งาน                                                                                                      *บทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์                                                                       *การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)                                                                               *การจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital)                                                                               *การประเมินค่างาน (Job Evaluation)                                                                                 *แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                         *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                     *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                     *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                     *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                  

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลขอนแก่น

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลขอนแก่น
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลขอนแก่น                                                                                 *แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                       *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                               *ความรู้เกี่ยวกับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                           *หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคลากร                                                              *การบรรจุและการแต่งตั้ง                                                                                             *การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร                                                                                     *บทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์                                                                      *การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)                                                                               *การจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital)                                                                               *แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                         *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                     *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                     *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                     *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                               

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 2562 BC-32851

270฿

รหัสสินค้า: KP-32851 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 2562 BC-32851
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช                                                            *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                     *การบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                           *การวางแผนกำลังคน                                                                                              *การสรรหาและเลือกสรรบุคลากร                                                                                 *การบรรจุแต่งตั้ง                                                                                                  *การประเมินผลการปฏิบัติงาน                                                                                    *ค่าตอบแทน และเครื่องราชอิสริยาภรณ์                                                                         *การวิเคราะห์โครงสร้างและอัตรากำลัง                                                                          *การพัฒนาระบบงาน                                                                                              *งานสวัสดิการ                                                                                                      *กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                                  *การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร                                                                                 *การออกแบบหลักสูตร การจัดทำโครงการฝึกอบรม การบริหารโครงการฝึกอบรม                           *การประเมินผลการฝึกอบรม                                                                                      *การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA                                                                *การวิเคราะห์และวางแผน                                                                                            *การประสานงานและการจัดการองค์กร                                                                              *การพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล                                                                               *การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)                                                                               *การจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital)                                                                               *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2558                                                                              *แนวข้อสอบ การวิเคราะห์และวางแผนงาน  การประสานงาน และการจัดการองค์กร                     *แนวข้อสอบ การพัฒนาและการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                      *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1. *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                       *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                       *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                           

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน BB-060

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน BB-060
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงพลังงาน                                                                                     *นโยบายด้านพลังงานของรัฐบาล                                                                                     *ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ)                                                                     *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 ชุดที่  1.                                                                   *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 ชุดที่  2.                                                                    *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 2. พ.ศ. 2558                                                                             *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                            *แนวข้อสอบ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2561                                           *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                          *แนวข้อสอบ  การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                          *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                       *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                       *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                       *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                                           

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง BB-005

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง BB-005
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง       *ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการคลัง                                                                                      *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2558                                                                              *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล *หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคลากร                                                               *การบรรจุและการแต่งตั้ง                                                                                              *การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร                                                                                      *แนวข้อสอบ  การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                          *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                       *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                       *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                        

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ใหม่ปี 2562 BC-32455

260฿

รหัสสินค้า: KP-32455 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ใหม่ปี 2562 BC-32455
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ภารกิจ  ค่านิยม โครงสร้าง                                              *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561                        *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก และเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561             *พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเด็กเยาวชน และครอบครัว พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559                                               *ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น                                                                                *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น                                                             *อาชญาวิทยาเด็กและวัยรุ่นที่กระผิด                                                                                  *สิทธิเด็กและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กต่างๆ                                                                         *จิตวิทยาองค์การ                                                                                                        *การบริหารงานบุคคล                                                                                                   *การพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                                            *เครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่                                                                     *แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                            *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                       *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                       *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                       *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมือง                                                                                            

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                                           *แนวข้อสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล                                            *แนวข้อสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                        *แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                       *ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                           *หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคลากร                                                               *แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                         *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                     *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                     *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.