คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงาน สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (OTCC) ออกใหม่ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงาน สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (OTCC) ออกใหม่ปี 63 รูปเล่ม:เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า                                                     *พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560                                                                 *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560    *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Publice Management)     *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ *การบริหารทรัพยากรบุคคลเบื้องต้น *แนวข้อสอบ การบริหารทรัพยากรบุคคลเบื้องต้น *การบริหารงบประมาณ การเงินและบัญชี และการพัสดุเบื้องต้น *แนวข้สออบ การบริหารงบประมาณ การเงินและบัญชี และการพัสดุเบื้องต้น *การบริหารงานการประชุม การบริหารอาคารสถานที่เบื้องต้น และการจัดระบบงาน *งานเลขานุการเบื้องต้น พร้อมแนวข้อสอบ *การจัดทำรายงาน การติดตาม และสรุปความ *การรวบรวมข้อมูลสถิติ *งานสารสนเทศ และแนวข้อสอบ *การฝึกอบรมประชุม สัมมนา *การเขียนหนังสือราชการ *การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ การจัดทำแผนงานและโครงการ การบริหารแผนปฏิบัติราชการ *หลักการประสานงาน การทำงานเป็นทีม การติดต่อสื่อสาร การสร้างความเข้าใจ *แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป *แนวข้อสอบนักจัดการงาน ถาม-ตอบ *ความคิดเห็นเกี่ยวกับกฏหมายการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม *พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 กับการต่อต้านการผูกขาด

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปรับปรุงใหม่ ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปรับปรุงใหม่ ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ
*พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                                     *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                 *พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534                                                                     *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562                    *พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526                                                               *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554 ชุดที่ 1.                                                                     *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554 ชุดที่ 2.                                                                     *ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535                                         *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2545                                                                               *กฎกระทรวงกำหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2547                      *กฎกระทรวงกำหนดให้คนต่างด้าวปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2548                                *กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร พ.ศ. 2550                      *พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478                                                                  *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2533                                                                                        *ความรู้เรื่องการทะเบียนราษฎร การแจ้งย้ายเข้า-ออก การแจ้งเกิด การแจ้งตาย                                 *ความรู้เกี่ยวกับการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน                                                                 *ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2554                                   *ความรู้เกี่ยวกับการทะเบียนทั่วไป การจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียนหย่า การจดทะเบียนรับรองบุตร การจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม                                                                                      *ความรู้ด้านงานทะเบียนปกครอง การจดทะเบียนพินัยกรรม การจดทะเบียนมูลนิธิ สมาคม การจดทะเบียนพาณิชย์                                                                                                   *แนวข้อสอบ ทะเบียนพินัยกรรม                                                                                   *แนวข้อสอบ ทะเบียนมูลนิธิ                                                                                        *แนวข้อสอบ ทะเบียนสมาคม                                                                                      *ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องจรรยาบรรณข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานทะเบียน พ.ศ. 2545                 *แนวข้อสอบประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องจรรยาบรรณข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานทะเบียน พ.ศ. 2545                                                                                                                     

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป กระทรวงการต่างประเทศ ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป กระทรวงการต่างประเทศ ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศ                                                                             *งานกงสุลของกระทรวงการต่างประเทศ                                                                               *ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยเบื้องต้น                                                                           *แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)                                    *แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                             *แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)                                             *แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation )                                                                        *ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                           *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1                                                                                *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                               *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                   *แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                           *แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                       *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกระทรวงการต่างประเทศ                                                                  

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                                                                  *พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                           *แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                              *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546                                          *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                               *พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                             *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                    *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                                             *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                          *พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539                                         *พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                             *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *ประกาศ คพร. เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554                                               *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ความรู้เรื่องการบริหารงบประมาณ                                                                                    *ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล                                                                                      *การสืบค้นข้อมูล                                                                                                        *การจัดการงานเอกสาร                                                                                                           *แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคล                                                                                *แนวข้อสอบ การจัดการงานเอกสาร                                                                               *แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                         *แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2                              

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2563 

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2563  รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล                                                                               *ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล            *ความรู้เกี่ยวกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                      *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของกองทุน พัฒนาน้ำบาดาล พ.ศ.2562                                                                                             *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *การบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                           *การบริหารงานประชุม                                                                                                  *การบริหารงานพัสดุ                                                                                                    *การบริหารงบประมาณ                                                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                   *ความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์                                                                         *แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์                                                                 *แนวข้อสอบการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                           *แนวข้อสอบการบริหารงานพัสดุ                                                                                   *แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                         *แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                         *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2563 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
ความรู้เกี่ยวกับ สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.2534                                                          *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          *พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                           *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                                             *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                          *พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                             *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ                                     *ความรู้ด้านการวางแผน                                                                                                *ความรู้ด้านการจัดทำงบประมาณ                                                                                     *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการ                                                                                        *แนวข้อสอบ การวางแผนงาน และการจัดทำงบประมาณ                                                       *แนวข้อสอบ งานเลขานุการ                                                                                                 *แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคล                                                                                *แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป                                                                                  *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                               

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมสรรพากร ปี 2563 BC- 34534

270฿

รหัสสินค้า: KP- 34534 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมสรรพากร ปี 2563 BC- 34534 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพกร      *ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร                                                                                            *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร                                                                             *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ.2481 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 52 พ.ศ. 2562                                                                            *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.2534                                                         *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                             *พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                           *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                              *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                                                  *แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                               *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                                                      *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                     *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560     *ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และการวางแผนงาน                                                                    *การประสานงานและการบริหารจัดการภายในองค์กร                                                                *การบริหารงบประมาณ                                                                                                          *แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป                                                                                  *แนวข้อสอบ สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี                                                  *แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)                                              *แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                               *แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)                                       

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมเจ้าท่า ปี 62

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมเจ้าท่า ปี 62 #รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง #
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า                                                                                             *แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                           *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                  *แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                *ความรู้เกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป                                                                                  *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                     *ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการบริหารจัดการภายในสำนักงาน                                                         *ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร                                                                                              *การประสานงานและการบริการที่ดี                                                                                  *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                   *การบริหารจัดการภายในองค์กร                                                                                       *การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม                                                                            *แนวข้อสอบบริหารงานทั่วไป                                                                                      *แนวข้อสอบการบริหารจัดการสำนักงาน                                                                          *แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป                                                                                   *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                              

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมศิลปากร

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมศิลปากร รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมศิลปากร                                                                                           *พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                             *กฎกระทรวงกำหนดหน่วยงานของรัฐที่ไม่ต้องนำประเภทข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปลงพิมพ์ใน ราชกิจจานุเบกษาตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. พ.ศ. 2546                                 *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                   *พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558                   *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558              *พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562                                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562                                                   *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544                                                      *แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                               *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552                                *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                                                                             *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                   *การบริหารจัดการภายในองค์กร                                                                                       *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                     *ความรู้เกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป                                                                                  *แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                       *แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                       *แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                 *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                           

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  #รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง #
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ                       *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                           *แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                  *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550                                             *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2556                                                                                  *พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561                  *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561                                                                                    *ความรู้ด้านการวิเคราะห์และวางแผน                                                                                 *การประสานงานและการจัดการองค์กร                                                                               *แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป                                                                                  *แนวข้อสอบสถานการณ์ด้าน เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง                                                     

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป (คนพิการ) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป (คนพิการ) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด                                    *แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                                               *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                  *แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                *แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office                                                               *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป                                                                                  *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                     *ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการบริหารจัดการภายในสำนักงาน                                                         *ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร                                                                                              *การประสานงานและการบริการที่ดี                                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                   *การบริหารจัดการภายในองค์กร                                                                                       *การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม                                                                            *แนวข้อสอบบริหารงานทั่วไป                                                                                      *แนวข้อสอบการบริหารจัดการสำนักงาน                                                                          *แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป                                                                                   *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                     

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมปศุสัตว์ ปี 62

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมปศุสัตว์ ปี 62 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์                                                                                            *แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                         *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                       *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                     *การบริหารสำนักงานสมัยใหม่                                                                                         *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                             *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                   *แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป                                                                                *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                     *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                     *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                     *แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ                                                                                        *แนวข้อสอบ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel , PowerPoint , Internet)            *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                               *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                 

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลศรีธัญญา #รูปเล่ม : เย็บเล่ม ปกอ่อน#

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลศรีธัญญา รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลศรีธัญญา                                                                                       «แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                               «แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                                    «แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                   *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                     *การบริหารจัดการองค์กร                                                                                               *ความรู้ด้านงานเลขานุการ และการประสานงาน                                                                     *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                             *ความรู้เกี่ยวกับ การจัดเก็บเอกสาร                                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับ การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                            «แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ                                                                                       «แนวข้อสอบการจัดการเอกสาร ในสำนักงาน                                                                         «แนวข้อสอบงานเลขานุการ                                                                                             «แนวข้อสอบงานสารบรรณ                                                                                             «แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป                                                                                        «แนวข้อสอบด้านศีลธรรม จริยธรรม                                                                                   «แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป เศรษฐกิจ สังคม                                                                      *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                   

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562 BC-33957 # รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว#

270฿

รหัสสินค้า: KP-33957 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562 BC-33957 รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน                                                       *ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการบริหารจัดการภายในสำนักงาน                                                        *การบริหารสำนักงานสมัยใหม่                                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                      *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                     *การบริหารจัดการองค์กร                                                                                               *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                  *ความรู้ด้านงานเลขานุการ และการประสานงาน                                                                     *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                             *ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสาร                                                                                     *ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                               «แนวข้อสอบการบริหารจัดการภายในสำนักงาน                                                                      «แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป                                                                                       «แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ                                                                               *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                                                «แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์                                                                                               «แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ  (ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ)                                         

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป (คนพิการ) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ #รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง#

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป (คนพิการ) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด                                    *แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                                               *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                  *แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                *แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office                                                               *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป                                                                                  *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                     *ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการบริหารจัดการภายในสำนักงาน                                                         *ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร                                                                                              *การประสานงานและการบริการที่ดี                                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                   *การบริหารจัดการภายในองค์กร                                                                                       *การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม                                                                            *แนวข้อสอบบริหารงานทั่วไป                                                                                      *แนวข้อสอบการบริหารจัดการสำนักงาน                                                                          *แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป                                                                                   *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                     

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมปศุสัตว์ ปี 62 #รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง#

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมปศุสัตว์ ปี 62 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์                                                                                            *แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                         *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                       *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                     *การบริหารสำนักงานสมัยใหม่                                                                                         *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                             *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                   *แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป                                                                                *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                     *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                     *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                     *แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ                                                                                        *แนวข้อสอบ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel , PowerPoint , Internet)            *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                               *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                 

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI ) ปี 2562 BB-090

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI ) ปี 2562 BB-090
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)                                                *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 ชุดที่  1.                                                                   *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 ชุดที่  2.                                                                    *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                       *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                           *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *แนวข้อสอบ Grammar (ไวยากรณ์ )                                                                       *แนวข้อสอบภาค  Vocabulary  (คำศัพท์)                                                                  *แนวข้อสอบ  Reading Passages  (ความเข้าใจในการอ่านบทความ)                                      *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                   *แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป                                                                            *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ การเมือง เศรษฐกิจและสังคม                                               *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                                                                                                                                                                 

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ปี 2562

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา                                                                        *แนวข้อสอบ การคำนวณ+เลขคณิต                                                                             *แนวข้อสอบ ภาษาไทย                                                                                           *แนวข้อสอบ ประวัติศาสตร์                                                                                      *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560               *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558      *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                  *การบริหารจัดการองค์กร                                                                                               *หลักการทั่วไปของการบริหาร                                                                                          *การพัฒนาองค์การ                                                                                                     *การวางแผน                                                                                                            *สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล                                                                                            *การจัดทำโครงการ                                                                                                     *การบริหารจัดการอาคารสถานที่                                                                                       *การบริหารงบประมาณ                                                                                                          *แนวข้อสอบ ด้านการบริหาร                                                                                  *แนวข้อสอบ การวางแผนงาน  การบริหารจัดการ  /โครงการ                                            *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ                                                    *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                       

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด                                    *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                               *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560                                          *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                 *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560     *การจัดทำแผน/โครงการ                                                                                              *การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                     *ความรู้เกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป                                                                                  *ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร                                                                                              *การประสานงานและการบริการที่ดี                                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                   *การบริหารจัดการภายในองค์กร                                                                                       *แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป                                                                                     *แนวข้อสอบ ด้านการจัดทำแผนงาน/โครงการ                                                                  *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์                                                                  *แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป                                                                                  *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ เศรษฐกิจและสังคมและการเมือง                                                      

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่                                                             *แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                        *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                  *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                     *การบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                            *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                         *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                            *การบริหารอาคารสถานที่ การจัดระบบงาน                                                                          *การจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี                                                                                     *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านงานพัสดุ                                                                              *แนวข้อสอบ งานเอกสาร                                                                                        *แนวข้อสอบ งานสารบรรณ                                                                                     *แนวข้อสอบ งานการเงินและบัญชี                                                                             *แนวข้อสอบ งานบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                       *แนวข้อสอบ การจัดการเอกสาร ในสำนักงาน                                                                 *แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป                                                                                                                                                                                                                                            

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมการข้าว ปี 2562 BB-081

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมการข้าว ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมการข้าว                                                                                           *แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                        *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                  *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                     *การบริหารจัดการองค์กร                                                                                              *ความรู้ด้านงานเลขานุการ และการประสานงาน                                                                    *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                            *ความรู้เกี่ยวกับ การจัดเก็บเอกสาร                                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับ การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                     *แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                           *แนวข้อสอบการจัดการเอกสาร ในสำนักงาน                                                              *แนวข้อสอบงานเลขานุการ                                                                                  *แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป                                                                                                                                                                                                                                             

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา                                                                       *แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                        *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560               *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                  *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                     *การบริหารจัดการองค์กร                                                                                              *ความรู้ด้านงานเลขานุการ และการประสานงาน                                                                    *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                            *การบริหารแผนปฏิบัติราชการ                                                                                        *แนวข้อสอบการจัดการเอกสาร ในสำนักงาน                                                              *แนวข้อสอบงานเลขานุการ                                                                                  *แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป                                                                                  

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน BC-32912

260฿

รหัสสินค้า: KP-32912 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน BC-32912
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2558                                                                              *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                  *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                         *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ การนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2561                                           *การวิเคราะห์และวางแผน                                                                                            *การประสานงานและการจัดการองค์กร                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                  *แนวข้อสอบ การวิเคราะห์และวางแผนงาน  การประสานงาน และการจัดการองค์กร                     *แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป                                                                                     

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน BB-055

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน BB-055
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงพลังงาน                                                                                     *นโยบายด้านพลังงานของรัฐบาล                                                                                     *ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ)                                                                     *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560                       *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560   *แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                                 *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                  *แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                  *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                     *แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป                                                                                *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม