คู่มือเตรียมสอบนักการตลาด บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักการตลาด บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
สารบัญ
*วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม โครงสร้าง                                                                                 *แนวข้อสอบ ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)                                                        *แนวข้อสอบ ด้านมิติสัมพันธ์                                                                                      *ความรู้ด้านการตลาด                                                                                                 *การวิเคราะห์สถานการณ์และการวางแผนด้านการตลาด                                                           *กลยุทธ์ทางการตลาด                                                                                                  *ยุทธวิธีทางการตลาด                                                                                                  *หลักการขาย                                                                                                           *การวิจัยการตลาด                                                                                                     *แนวข้อสอบ นักการตลาด ชุดที่ 1.                                                                                *แนวข้อสอบ นักการตลาด ชุดที่ 2.                                                                                *แนวข้อสอบ นักการตลาด ชุดที่ 3.                                                                                *แนวถาม -ตอบ นักการตลาด                                                                                    *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                            *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์