คู่มือเตรียมสอบตำแหน่งเสมียน กรมพลาธิการทหารบก

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบตำแหน่งเสมียน กรมพลาธิการทหารบก รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมพลาธิการทหารบก           *ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2555                                                         *แนวข้อสอบ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2555                                     *วิชาภาษาไทย       «แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1                                                                                 «แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2                                                                                 «แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3                                                                                 «แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 4                                                                                 «แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 5                                                                                  «แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 6                                                                                 «แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 7                                                                                  «รวมแนวข้อสอบ ภาษาไทย  แยกเป็นเรื่องๆ                                                             *วิชาภาษาอังกฤษ       «แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                              «แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                              «แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.                                                                              «แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4.                                                                              «แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5.                                                                              «แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 6.                                                                              «แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 7.                                                                              «รวมแนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ                                                                              *ความรู้ทั่วไป       «แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปชุดที่ 1.                                                                                «แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปชุดที่ 2.                                                                                «แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปชุดที่ 4.                                                                         *ความรู้ด้นการทหารของไทย                                                                                     *ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา                                                                                        «รวมแนวข้อสอบ                                                                                                                          

คู่มือเตรียมสอบตำแหน่งเสมียน กรมสรรพาวุธทหารบก

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบตำแหน่งเสมียน กรมสรรพาวุธทหารบก
สารบัญ
*เจาะข้อสอบ คณิตศาสตร์ชุดที่ 1 *เจาะข้อสอบ คณิตศาสตร์ชุดที่ 2. *เจาะข้อสอบ ภาษาไทย  ชุดที่ 1. *เจาะข้อสอบ ภาษาไทย  ชุดที่ 2. *เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1. *เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2. *เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1. *เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2. *การปฏิบัติงานในสำนักงาน *ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทหารเบื้องต้น *รวมแนว ข้อสอบความรู้ทหาร *เจาะข้อสอบ เศรษฐกิจ สังคม และเหตุการณ์ปัจจุบัน *เจาะข้อสอบ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2555 *รวมเทคนิคการสอบสัมภาษณ์