คู่มือเตรียมสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน ปี 2563 BC-34398

280฿

รหัสสินค้า: KP-34398 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน ปี 2563 BC-34398 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
**ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (60 คะแนน) *วิชาวิชาความสามารถทั่วไป         «แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                   «แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                   «แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                   «แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 4.                                                           *วิชาภาษาไทย          «แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                               «แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                               «แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                               «แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 4.                                                                      **ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (90 คะแนน)          «แนวข้อสอบ Microsoft Word                                                                                 êแนวข้อสอบ Microsoft Excel                                                                                  «แนวข้อสอบ Microsoft Power Point                                                                          «แนวข้อสอบ Internet                                                                                           «แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                       «แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)                                 «แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                           «แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)                                          «แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation )                                                                     «แนวข้อสอบ สังคม จริยธรรม  วัฒนธรรม ชุดที่ 1.                                                                   «แนวข้อสอบ สังคม จริยธรรม  วัฒนธรรม ชุดที่ 2.                                                                   «แนวข้อสอบเกี่ยวกับอาเซียน                                                                         *ความรู้เรื่องการพิสูจน์หลักฐานของตำรวจ                                                                           

คู่มือเตรียมสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน พฐ.2 สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ BC-33025

280฿

รหัสสินค้า: KP-33025 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน พฐ.2 สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ BC-33025
สารบัญ
**ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (60คะแนน *วิชาความสามารถทั่วไป -แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ภาคคำนวณ -แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป อนุกรม -แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป อุปมาอุปไมย -แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขทางภาษา -แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขทางสัญลักษณ์ -แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป การสรุปเหตุผลและตรรกศาสตร์ *วิชาภาษาไทย -แนวข้อสอบ ภาษาไทย การอ่านบทความและความเข้าใจกับบทความ -แนวข้อสอบ ภาษาไทย  การสรุปความและตีความจากบทความ -แนวข้อสอบ ภาษาไทย การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา -แนวข้อสอบ ภาษาไทย การเรียงลำดับข้อความ -แนวข้อสอบ ภาษาไทย การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ *วิชาภาษาอังกฤษ -แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1. -แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2. -แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3. -แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4. -แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5. -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 -เจาะข้อสอบ กฏ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556 -เจาะข้อสอบ กฏ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  -ความรู้เรื่องการพิสูจน์หลักฐานของตำรวจ -เจาะข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์ -แนวข้อสอบ สังคม จริยธรรม วัฒนธรรม  -แนวข้อสอบเกี่ยวกับอาเซียน