คู่มือเตรียมสอบครู กศน.ตำบล สำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2562

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบครู กศน.ตำบล สำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2562
สารบัญ
*แนวข้อสอบ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                            *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                               *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562             *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                                                    *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                  *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                        *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                   *แนวข้อสอบ ความสามารถด้านภาษาไทย                                                                       *แนวข้อสอบ ด้านตัวเลข                                                                                          *แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เหตุการณ์ปัจจุบัน                                                    *แนวข้อสอบ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย                                                         * แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป  Microsoft Office (Word , Excel , Powerpoint)     *แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี                                                                                        *นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                          *นโยบายรัฐบาล                                                                                                         *นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย                           *การศึกษาขั้นพื้นฐาน/การศึกษาต่อเนื่อง/การศึกษาตามอัธยาศัย                                                  *บทบาทหน้าที่และภาระงาน ของครู กศน. ตำบล                                                                              *แนวข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษา                                                                              *แนวข้อสอบ การพัฒนาหลักสูตร                                                                                *การจัดการเรียนรู้ในชุมชน                                                                                             *การบริหารจัดการข้อมูลชุมชน                  การเขียนโครงการ                                                                                                         *แนวข้อสอบ การวางแผน การทำจัดแผน /โครงการ                                                                    *แนวข้อสอบ การจัดการเรียนรู้                       

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ