คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช                                                            *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                   *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                        *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                 *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                                        *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์                                                                 *ความสามารถในการจัดการฐานข้อมูล                                                                                *การวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผลพร้อมแนวข้อสอบ                                                               *ความรู้ด้านการประสานงาน                                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน                                                                                  *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป                                                                                   *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                       *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                       *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                       *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                   

คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2561
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหิดล *เจาะข้อสอบรวม ความสามารถทั่วไป                                                                          *การใช้โปรแกรม Microsoft Office *Microsoft  Word พร้อมแนวข้อสอบ                                                                              *Microsoft  Excel พร้อมแนวข้อสอบ                                                                               *Microsoft  PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ                                                                        *Microsoft  Outlook Express พร้อมแนวข้อสอบ                                                                  *การใช้งานอินเทอร์เน็ต                                                                                                          *แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                                                         *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                               *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ/งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                                                       *แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี    *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านงานพัสดุ                                                                                 *แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                            *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                       *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                                                                                                                                                                                

คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ปี 2561
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฎราชครินทร์                                                                      *เจาะข้อสอบรวม ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์ การสรุปเหตุผล                                         *เจาะข้อสอบวิชาภาษาไทย                                                                                                 *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547                                     * เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2559                                                                           *พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547                                                                             *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547                                                        *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           * เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                 *ความรู้ด้านการบริหารทั่วไป                                                                                           *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                     *เจาะข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                     *เจาะข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                     *เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม