คู่มือสอบ รหัสตำแหน่ง 109 นายทหารเทคนิค แผนกภาพถ่ายดาวเทียม กองกิจการอวกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบ รหัสตำแหน่ง 109 นายทหารเทคนิค แผนกภาพถ่ายดาวเทียม กองกิจการอวกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
สารบัญ
*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม หน้าที่ความรับผิดชอบ                                                    *ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสารผ่านดาวเทียม                                                                  *ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายสารสนเทศ                                                                         *ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนที่                                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับระบบภูมิสารสนเทศ (RS, GPS,GIS)                                                            *การใช้งานโปรแกรม Map Window GIS                                                                                     -แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับแผนที่                                                                                 -แนวข้อสอบความรู้ด้านสารสนเทศ ชุดที่ 1.                                                                       -แนวข้อสอบความรู้ด้านสารสนเทศ ชุดที่ 2.                                                                       -แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม