คู่มือสอบ นายทหารกองทัพอากาศ ระดับตำกว่าชั้นสัญญาบัตร กลุ่ม NCO—17 ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบ นายทหารกองทัพอากาศ ระดับตำกว่าชั้นสัญญาบัตร กลุ่ม NCO—17 ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
**วิชาความสามารถทางด้านการคิดคำนวณและเหตุผล *แนวข้อสอบ ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณและเหตุผล ชุดที่ 1                                     *แนวข้อสอบ ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณและเหตุผล ชุดที่ 2.                      *แนวข้อสอบ ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณและเหตุผล ชุดที่ 3.                           **วิชาภาษาไทย *แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                        *แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                        *แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                        **วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                                                                               *แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                          *แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                              *แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.                                                                              **วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน *แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                              *แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                              *แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel , PowerPoint ,Internet)    **วิชาความรู้ทั่วไป *ความรู้เกี่ยวกับการทหารและกองทัพอากาศ                                                               *แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป                                                                                *แนวข้อสอบความรู้ด้านงานสารบรรณ                                                                 *แนวข้อสอบความรู้ด้านงานเอกสารราชการ                                                                    *แนวข้อสอบความรู้ด้านงานพัสดุ                                                                       *แนวข้อสอบความรู้ด้านงานธุรการ