คู่มือสอบ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรมชลประทาน ปี2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรมชลประทาน ปี2561
สารบัญ
*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ค่านิยม  โครงสร้าง ยุทธศาสตร์       *พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ.2485                                                                 *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง พ.ศ. 2585 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5. พ.ศ. 2530                                                                           *เจาะข้อสอบ ข้อสอบไวยากรณ์ แยกเป็นเรื่อง ๆ                                                          *เจาะข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary) ชุดที่ 1.                                                             *เจาะข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary) ชุดที่ 2                                                              *เจาะข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary) ชุดที่ 3.                                                             *เจาะข้อสอบ การอ่านบทความ (Reading Comprehension)                                             *การแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และจากภาษาอังกฤษเป็นไทย                              *การเขียน คำกล่าวเปิดการประชุม                                                                                   *การเขียนหนังสือขอบคุณในโอกาสต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ                                                     *ความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                                                                          *เจาะข้อสอบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                                                                 *แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                                           *ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                               *แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                        *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์