คู่มือสอบ นักบัญชี 3. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. ออกใหม่ปี 2562

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบ นักบัญชี 3. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. ออกใหม่ปี 2562
สารบัญ
*ความเป็นมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย                                                                         #วิชาความรู้ทั่วไปด้านการท่องเที่ยว และความรู้ทั่วไปด้านอื่นๆ -ความสำคัญของการท่องเที่ยว                                                                                          -ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว                                                                            -มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย                                                                                            -การส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของไทย                                                                            -พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551                                                        -แนวข้อสอบ พ.ร.บ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 2551                                                   -แนวข้อสอบความรู้ด้านการท่องเที่ยว ชุดที่ 1.                                                                  -แนวข้อสอบความรู้ด้านการท่องเที่ยว ชุดที่ 2.                                                                  -แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป                                                                                         #ความรู้ภาษาอังกฤษ -ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว                                                                         -แนวข้อสอบ ข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 1.                                                                       -แนวข้อสอบ ข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 2.                                                                       #ความรู้เฉพาะตำแหน่ง -เจาะข้อสอบ การวิเคราะห์งบการเงิน                                                                       -เจาะข้อสอบ ระบบเงินสดย่อย                                                                                   -เจาะข้อสอบ นักบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                   -เจาะข้อสอบ นักบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                   -เจาะข้อสอบ นักบัญชี ชุดที่ 3.