คู่มือสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร)

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร) รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ                                                         *แนวข้อสอบความรู้ภาษาอังกฤษ                                                                                 *ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ                                                                                       *แนวคิดการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ                                                                                         *การบริหารรัฐวิสาหกิจของประเทศไทย                                                                               *การบริหารการพัฒนาที่เน้นการพัฒนารัฐวิสาหกิจ                                                                   *การกำกับดูแลองค์การที่ดี                                                                                              *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                           *หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคลากร                                                               *การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)                                                                               *การจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital)                                                                               *แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                         *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                     *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                     *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                     *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                             *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                               

คู่มือสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร) #รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง#

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร) รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ                                                         *แนวข้อสอบความรู้ภาษาอังกฤษ                                                                                 *ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ                                                                                       *แนวคิดการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ                                                                                         *การบริหารรัฐวิสาหกิจของประเทศไทย                                                                               *การบริหารการพัฒนาที่เน้นการพัฒนารัฐวิสาหกิจ                                                                   *การกำกับดูแลองค์การที่ดี                                                                                              *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                           *หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคลากร                                                               *การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)                                                                               *การจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital)                                                                               *แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                         *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                     *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                     *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                     *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                             *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                               

คู่มือสอบ นักทรัพยากรบุคคล  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. ออกใหม่ปี 2562

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบ นักทรัพยากรบุคคล  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. ออกใหม่ปี 2562
สารบัญ
*ความเป็นมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย                                                                         #วิชาความรู้ทั่วไปด้านการท่องเที่ยว และความรู้ทั่วไปด้านอื่นๆ –ความสำคัญของการท่องเที่ยว                                                                                          –ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว                                                                            –มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย                                                                                            –การส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของไทย                                                                            –พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551                                                        -แนวข้อสอบ พ.ร.บ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 2551                                                   -แนวข้อสอบความรู้ด้านการท่องเที่ยว ชุดที่ 1.                                                                  -แนวข้อสอบความรู้ด้านการท่องเที่ยว ชุดที่ 2.                                                                  -แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป                                                                                         #ความรู้ภาษาอังกฤษ -ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว                                                                         -แนวข้อสอบ ข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 1.                                                                       -แนวข้อสอบ ข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 2.                                                                       #ความรู้เฉพาะตำแหน่ง -ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการ -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -แนวข้อสอบ -ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ          -แนวข้อสอบ -ข้อบังคับนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -แนวข้อสอบ การพัฒนาและการบริหารทรัพยากรบุคคล -แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล  

คู่มือสอบ นักทรัพยากรบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบ นักทรัพยากรบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปี 2561
สารบัญ
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546                                          *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2553                                                                *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 ชุดที่  1.                                                                   *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 ชุดที่  2.                                                                   *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                   *ประกาศคณะการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554                *ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560      *การบริหารงานบุคคล                                                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                           *การพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล                                                                               *การประเมินผลบุคคล                                                                                                  *เจาะข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                         *เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                              *เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                              *เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                              *แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม