คู่มือสอบ ตำแหน่งการข่าว (บุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ) กองบัญชาการกองทัพไทย ออกใหม่ BC-9350

260฿

รหัสสินค้า: KP-9350 < หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบ ตำแหน่งการข่าว (บุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ) กองบัญชาการกองทัพไทย ออกใหม่ BC-9350
สารบัญ
##ประวัติ วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ค่านิยม                                                            ##วิชาคณิตศาสตร์ *เซต                                                                                                                      *ตรรกศาสตร์                                                                                                      *ฟังก์ชัน                                                                                                            *ระบบจำนวนจริง                                                                                                *ความน่าจะเป็น                                                                                                 *สถิติ                                                                                                             *ลำดับและอนุกรม                                                                                                 ##วิชาภาษาไทย *หลักภาษา การใช้ภาษา และความเข้าใจภาษา                                                                 * แนวข้อสอบ หลักภาษา การใช้ภาษา และความเข้าใจภาษา                                               ##วิชาภาษาอังกฤษ * เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                                 *เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1                                                                                ##วิชาความรู้ทั่วไป * แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                           * แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                               ##วิชาเฉพาะตำแหน่ง                                                                                          *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                            *เจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                               *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                                      *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติพ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                                       *แนวข้อสอบการข่าว