คู่มือสอบ กรมเสมียนตรา รหัสตำแหน่ง 101 กองงานคณะกรรมการข้าราชการทหาร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการทหาร กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ออกใหม่ปี 2561 BC-30444

260฿

รหัสสินค้า: KP-30444 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบ กรมเสมียนตรา รหัสตำแหน่ง 101 กองงานคณะกรรมการข้าราชการทหาร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการทหาร กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ออกใหม่ปี 2561 BC-30444
สารบัญ
  *ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม หน้าที่ความรับผิดชอบ                                          *ความรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์  และ การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น                                          *การบริหารจัดการองค์การตามทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์                                                  *ทฤษฎีโครงสร้างตามสถานการณ์                                                                           *องค์การระหว่างประเทศ                                                                                     *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ                                                                                    *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                           *การจัดการองค์การ                                                                                           *การบริหารจัดการ                                                                                                     -เจาะข้อสอบ การจัดการ ชุดที่ 1.                                                                                      -เจาะข้อสอบ การจัดการ ชุดที่ 2.                                                                                      -แนวข้อสอบ การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น (รัฐประศาสนศาสตร์)                                             -แนวข้อสอบ องค์การและการจัดการในภาครัฐ  รัฐประศาสนศาสตร์เพื่อการบริหาร                    -แนวข้อสอบ องค์การและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                                                   -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม