คู่มือสอบเลขานุการ 4 การไฟฟ้านครหลวง กฟน ปี 2561 BC-31168

260฿

รหัสสินค้า: KP-31168 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบเลขานุการ 4 การไฟฟ้านครหลวง กฟน ปี 2561 BC-31168
สารบัญ
*ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) เจาะข้อสอบรวม พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ              *แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์                                                                                          *ความรู้ทางด้านทัศนคติหรือเจตคติ (Attitude) พร้อมบททดสอบ                                                  *การทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test)     *การวัดบุคลิกภาพ (Personality Characteristics Subject to Appraisal) *ทดสอบพฤติกรรมตามสมรรถนะ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร ของการไฟฟ้านครหลวง     *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ  *การจัดเตรียมเอกสาร การจัดทำวาระการประชุม *เจาะข้อสอบระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุด ที่ 1. *เจาะข้อสอบระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุด ที่ 2. *แนวข้อสอบความรู้เรื่องงานเลขานุการ *เจาะข้อสอบความรู้เรื่องงานจัดการ ชุดที่ 1. *เจาะข้อสอบความรู้เรื่องงานจัดการ ชุดที่ 2.