คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ศาลปกครอง (ด้านกฏหมาย) สำนักงานศาลปกครอง ปี BC-32073

260฿

รหัสสินค้า: KP-32073 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ศาลปกครอง (ด้านกฏหมาย) สำนักงานศาลปกครอง ปี BC-32073
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลปกครอง        *ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง                                                           *คำถาม-คำตอบ ที่น่าสนใจ                                                                               *กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง                                           *คำถาม-คำตอบ ที่น่าสนใจ                                                                                 *กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง                                                           *คำถาม-คำตอบ ที่น่าสนใจ                                                                                 *กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และประเด็นที่น่าออกสอบ                             *กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และประเด็นที่น่าออกสอบ                               *คำถาม-คำตอบ ที่น่าสนใจ                                                                                *ความสามารถในการเขียนและแปลภาษาอังกฤษ                                                                  *แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                  *แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                                            

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน สำนักงานศาลยุติธรรม ออกใหม่ปี 2561 BC-9626

270฿

รหัสสินค้า: KP-9626 < หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน สำนักงานศาลยุติธรรม ออกใหม่ปี 2561 BC-9626
สารบัญ
*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ โครงสร้าง                                                                              *พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543                                                                                   *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรมพ.ศ. 2543และที่แก้ไขเพิ่มเติม                           *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543                                                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมพ.ศ. 2543และที่แก้ไขเพิ่มเติม                     *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่  1.                                                        *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่  2.                                                        *ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม *ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2555      *ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยรถราชการและค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหา รถประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2547                                                                                                                                         *คำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรมที่ 67/2545เรื่อง มอบอำนาจในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการศาลฯ        *ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนในตำแหน่ง ของข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544                                                                                                                            *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการย้ายเปลี่ยนสายงานข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.  2544                                                                                                                                                                              *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544                                                                                                                                                                               *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2550          *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยลูกจ้างของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544              *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ พ.ศ. 2550                                                                                                             *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการโอนข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2550                  *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการประชุมของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543                                                                                                                                                                               *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้าง และพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2547                                                                                                                              *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่งของข้าราชการ ศาลยุติธรรมพ.ศ. 2542                                                                                                                                                        *ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเรื่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และจัดตำแหน่ง ข้าราชการศาลยุติธรรมเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง           *รวมแนวข้อสอบ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่น                                                                                                 *ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม                                        *ประมวลจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้าง                                                                                            *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                                                                             *เจาะข้อสอบ งานธุรการ                                                                                                                                  *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1.                                                                                                                             *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2.