คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานประกันสังคม                                                                                *ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงแรงงาน     *แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                      *พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533                                                                           *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. 2533และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558                                                                                                   *พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537                                                                                       *แนวข้อสอบ  พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับการเก็บ รวบรวมข้อมูล                                                                                *การจัดเตรียมการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                              *การจัดเก็บเอกสาร                                                                                                      *แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                               *แนวข้อสอบ การจัดการเอกสาร ในสำนักงาน                                                                 *แนวข้อสอบ แนวข้อสอบงานบริหารเอกสาร                                                                  *แนวข้อสอบ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)                         *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                        

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ระดับ 4. บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ระดับ 4. บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับบริษัทขนส่ง จำกัด                                                                                   *แนวข้อสอบความสามารถในการสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและความสามารถด้านภาษา ในการคิดวิเคราะห์สรุปเหตุผล                                                                                          *แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                                           *หลักการประชาสัมพันธ์                                                                                               *การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์                                                                                          *การวางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์                                                                                  *การเขียนโครงการ เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                         *การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                        *การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                        *การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media                                                                              *จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์                                                                                  *แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                       *แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                       *แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                                       *แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.                                                                       *แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 5.                                                                          

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย                                                                          *เจาะข้อสอบ วิชาความสามารถทั่วไป                                                                            *เจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย                                                                                      *เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                             *ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร                                                                                             *ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์                                                                                         *งานด้านสื่อสารมวลชน                                                                                                           *การวางแผนประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อ                                                                              *การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                          *เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                        *เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                        *เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                                        *เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.         

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์(ใช้สอบทั้งก.และข.) กรมท่าอากาศยาน ออกใหม่ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์(ใช้สอบทั้งก.และข.) กรมท่าอากาศยาน ออกใหม่ปี 2561
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ ยุทธศาสตร์                                            *เจาะข้อสอบ วิชาความสามารถทั่วไป                                                                            *เจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย                                                                                      *เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                             *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                       *เจาะข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป                                                                               *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสนามบิน                                                                                      *ความรู้พื้นฐานด้านประชาสัมพันธ์                                                                                      *เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                        *เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                        *เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                                        *เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.                                                                         

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สารบัญ
*วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม อำนาจหน้าที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงสร้าง     -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                               *หลักการที่ดีในการบริหารโครงการ                                                                                    *ความรู้ด้านการจัดทำโครงการ                                                                                        *ความรู้ด้านการประสานงาน                                                                                               -เจาะข้อสอบ  การบริหารโครงการ                                                                                *ความรู้ทั่วไปเกี่ยงกับการคุ้มครองผู้บริโภค *พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522                                                                           -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2556                 -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510                                                                                  -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522                                                                    -เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560    *ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                             -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  ชุดที่ 1.                                                                   -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  ชุดที่ 2.                                                                   -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                     

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กรมท่าอากาศยาน ออกใหม่ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กรมท่าอากาศยาน ออกใหม่ปี 2561
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ ยุทธศาสตร์                                -เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                     *ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิปะโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2560                              *ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2558                                *หลักการประชาสัมพันธ์                                                                                                                                                                                *สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                                                                                                            *แผนและโครงการประชาสัมพันธ์                                                                                                                                                                       -เจาะข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                                                                                          -เจาะข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                                                                                          -เจาะข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                                                                                                          -เจาะข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.                                                                                                                                          -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                                                           -เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่  1.                                                                                                                                             -เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่  2.                                                                                                                                              -เจาะข้อสอบการอ่านบทความ (Reading Comprehension)                                                                                             *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                  -เจาะข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์                                                                                                                                                    

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กรมทรัพยากรน้ำ

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กรมทรัพยากรน้ำ
สารบัญ
ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่                       ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ                                                                      -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                       -การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์                                                                                   -การวางแผนประชาสัมพันธ์                                                                                           -การผลิตสื่อ                                                                                                            -การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                        -การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                                    -การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ และจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์                                                       -การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                        -การเขียนแผนงานโครงการประชาสัมพันธ์                                                                         -ความรู้เกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย การผลิตวีดิทัศน์ การออกแบบเว็บ  งานถ่ายภาพ งานกราฟฟิก และแอนิเมชั่น การออกแบบนิเทศศิลป์                                                                                -จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์                                                                                  -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                             -เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                   -เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                   -เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.