คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน ปรับปรุงใหม่ ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน ปรับปรุงใหม่ ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน               *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                             *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                    *พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                           *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                              *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                         *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                        *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                      *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560     *การวิเคราะห์จัดทำแผน                                                                                               *ความรู้ด้านงบประมาณ และการเบิกจ่ายงบประมาณ                                                                *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล                                                                      *แนวข้อสอบการบริหารงานทรัพยากรบุคคล                                                                      *แนวข้อสอบบริหารงานทั่วไป                                                                                       

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับ สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                            *การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล                                                                              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                                *ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                           *แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติการ                                                     *ความรู้เกี่ยวกับระบบราชการ 4.0                                                                                     *แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     *ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                                                  *แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                                *พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                              *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                      *พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                           *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                               *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                      *แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560        *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล                                                                                  *แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคล                                                                                 *แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล                                                                                                                                                                

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน                                        *ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                       *ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดลำพูน                                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                           *แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป                                     *แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel , PowerPoint , Internet)              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลังพ.ศ. 2562                                                                                        *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                     *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                         *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                *ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)                                                     *แนวถาม- ตอบ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป                                                                                  *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                      *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                     *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                     *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                     

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่้วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่้วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา                                                               *แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                           *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                 *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560     *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                  *แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์                                                                 *ความสามารถในการจัดการฐานข้อมูล                                                                                 *การวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล                                                                                   *การบริหารงบประมาณ                                                                                                          *การจัดการองค์กร                                                                                                      *การจัดการองค์ความรู้                                                                                                  *การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล                                                                                      *การประสานงาน                                                                                                        *ความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน                                                                                  *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป                                                                                   *การบริหารงานสำนักงาน และงานเลขานุการ                                                                         *แนวข้อสอบความรู้ด้านบัญชีเบื้องต้น                                                                             *แนวข้อสอบการสรุปและวิเคราะห์งาน                                                                            *แนวข้อสอบความสามารถการคิดวิเคราะห์                                                                        *แนวข้อสอบการบริหารจัดการสำนักงาน                                                                          *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                        *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                        *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                        *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                     

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา                                                                       *แนวข้อสอบความรู้ทางด้านภาษาไทย                                                                         *แนวข้อสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ                                                                       *แนวข้อสอบความรู้ด้านคณิตศาสตร์                                                                            *พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547                                                                             * แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547                                                        *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547                                     *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2559                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการ                                                                                     *แนวข้อสอบ การบริหารราชการ                                                                                 *ความรู้ด้านการบริหารทั่วไป                                                                                           *การบริหารแผนงาน                                                                                                    *การจัดเตรียมเอกสาร การจัดทำวาระการประชุม                                                                            *การเขียนรายงานการประชุม                                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                          *แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคล                                                                              *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                     *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                     *แนวข้อสอบ เหตุบ้านการเมือง                                                                                   *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                     

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์                                                                              *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                 *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                          *การทำรายงานการประชุม                                                                                             *แนวข้อสอบด้านงานสารบรรณ งานธุรการ ชุดที่ 1.                                                             *แนวข้อสอบด้านงานสารบรรณ งานธุรการ ชุดที่ 2.                                                             *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                       *การประสานงานและการบริการ                                                                                       *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                     *ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                           *การบริหารสำนักงานสมัยใหม่                                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                  *แนวข้อสอบ การบริหารงานสำนักงาน                                                                          *แนวข้อสอบ งานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                        *แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคล                                                                              *แนวข้อสอบ ความรู้งานพัสดุ                                                                                    *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                     *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                     *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                     *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                               

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 4. บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) BC-32271

270฿

รหัสสินค้า: KP-32271 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 4. บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) BC-32271
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับบริษัทขนส่ง จำกัด                                                                               *แนวข้อสอบความสามารถในการสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและความสามารถด้านภาษา ในการคิดวิเคราะห์สรุปเหตุผล                                                                                            *แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                                              *หลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ                                                     *การเขียนแผน/โครงการและสรุปความ                                                                               *การเขียนหนังสือราชการ                                                                                               *ความรู้ด้านการบริหารทั่วไป                                                                                           *การบริหารสำนักงานสมัยใหม่                                                                                         *หลักการบริหารจัดการ                                                                                                 *แนวข้อสอบการเขียนแผนงาน/โครงการ                                                                     *แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                              *แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                              *แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                              *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ บริษัทขนส่ง จำกัด                                                                                                        

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ                                               *พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2550                                 *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2550              *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547                                     *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2559                                                                           *ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ.2557                                     *เจาะข้อสอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9. พ.ศ. 2557                                   *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                         *ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2552   1 *เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                       *การบริหารงานสำนักงาน และงานเลขานุการ                                                                        *การประสานงานและการบริการ                                                                                       *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                     *ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                  *แนวข้อสอบ การบริหารงานสำนักงาน                                                                          *แนวข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                                       *แนวข้อสอบ งานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                       *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                     *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                     *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                    

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมหม่อนไหม

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมหม่อนไหม
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมหม่อนไหม                                                                                         *เจาะข้อสอบรวม ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                  *ความรู้ด้านการบริหารทั่วไป                                                                                           *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                     *การบริหารสำนักงานสมัยใหม่                                                                                         *หลักการบริหารจัดการ                                                                                                 *ความรู้ด้านงานเลขานุการ                                                                                             *การจัดเตรียมเอกสารการประชุม                                                                                      *การจัดเก็บเอกสาร                                                                                                      *แนวข้อสอบ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน                                                           *แนวข้อสอบ การบริหารจัดการ                                                                                   *แนวข้อสอบ งานเลขานุการ                                                                                      *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                     *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                     *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                        

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ฝ่ายบริหารหนี้) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) ปี 2561 BC-31779

270฿

รหัสสินค้า: KP-31779 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ฝ่ายบริหารหนี้) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) ปี 2561 BC-31779
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ยุทธศาสตร์                                                                *เจาะข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                        *พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560                                                      *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560                                             *การบริหารสำนักงานสมัยใหม่                                                                                         *หลักการบริหารจัดการ                                                                                                 *ความรู้ด้านงานเลขานุการ และการประสานงาน                                                                     *การจัดเตรียมเอกสารการประชุม                                                                                      *การจัดเก็บเอกสาร                                                                                                      *แนวข้อสอบ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน                                                           *แนวข้อสอบ การบริหารจัดการ                                                                                   *แนวข้อสอบ งานเลขานุการ                                                                                      *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                     *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                     *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                     *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                                                                                                                                                                                                                  

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์                                                                    *แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล                                                                         *เจาะข้อสอบวิชาภาษาไทย                                                                                                 *พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547                                                                             * เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547                                                        *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547                                     * เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2559                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการ                                                                                     *แนวข้อสอบ การบริหารราชการ                                                                                 *ความรู้ด้านการบริหารทั่วไป                                                                                           *การบริหารแผนงาน                                                                                                    *การจัดเตรียมเอกสาร การจัดทำวาระการประชุม                                                                             *การเขียนรายงานการประชุม                                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                          *แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคล                                                                              *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                     *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                     *แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                                                       

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
สารบัญ
*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ                                                                     *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                             *ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552                          *ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                                                                                                     *ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2558                                                                                                                *การเขียนรายงานการประชุม                                                                                          *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                 * เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                  *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 3.                                                                *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป *การบริหารจัดการ แผนงาน โครงการ                                                                                *การบริหารงานสำนักงาน และงานเลขานุการ                                                                        *การประสานงานและการบริการ                                                                                       *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                     *ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                  *แนวข้อสอบ การบริหารงานสำนักงาน                                                                          *แนวข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                                       *แนวข้อสอบ งานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                        *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                     *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                     *แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                                                                    

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน                                                                            *เจาะข้อสอบ วิชาความสามารถทั่วไป                                                                           *เจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย                                                                                      *เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                             *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                             *พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. 2547                                                             *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. 2547                                                   *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                       *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล                                                                                  *การประสานงานและการบริการ                                                                                       *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                     *แนวข้อสอบ การบริหารงานสำนักงาน                                                                          *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                     *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                     *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                         

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป การท่าเรือแห่งประเทศไทย ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป การท่าเรือแห่งประเทศไทย ปี 2561
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าเรือแห่งประเทศไทย                                                                          *เจาะข้อสอบ วิชาความสามารถทั่วไป                                                                            *เจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย                                                                                      *เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                             *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                       *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล                                                                                  *การบริหารงานสำนักงาน และงานเลขานุการ                                                                        *การประสานงานและการบริการ                                                                                       *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                     *แนวข้อสอบ การบริหารงานสำนักงาน                                                                          *แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคล                                                                              *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                    *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                     *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                    *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                   

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2561
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร                                                                              *แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2560-2564                                                       *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                          *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                 *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                 *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 3.                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล                                                                                  *การบริหารงานสำนักงาน และงานเลขานุการ                                                                       *การประสานงานและการบริการ                                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                         *การจัดเตรียมเอกสาร การจัดทำวาระการประชุม                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                 *เจาะข้อสอบ การจัดการสำนักงาน                                                                           *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                 *เจาะข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์                                                                          *เจาะข้อสอบ การบริหารงานบุคคล                                                                          *เจาะข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                 *เจาะข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                 *เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร                                                   *เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                            *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                         

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์                                                                            *ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) เจาะข้อสอบรวม พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ              *โจทย์ข้อสอบ มิติสัมพันธ์                                                                                         *เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                                  *ความรู้ด้านการบริหารทั่วไป                                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล                                                                                  *การบริหารงานสำนักงาน และงานเลขานุการ                                                                        *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                     *เจาะข้อสอบ การบริหารงานบุคคล                                                                                        *เจาะข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                     *เจาะข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                     *เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                    *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                   

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สภากาชาดไทย ออกใหม่ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สภากาชาดไทย ออกใหม่ปี 2561
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์                                                      *เจาะข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                     *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล                                                                        *การบริหารงานสำนักงาน และงานเลขานุการ                                                               *การประสานงานและการบริการ                                                                              *เจาะข้อสอบ การบริหารงานบุคคล                                                                      *เจาะข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป                                                                       *เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                           

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบท กรมทางหลวงชนบท ปี2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สำนักงานทางหลวงชนบท กรมทางหลวงชนบท ปี2561
สารบัญ
*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ หน้าที่ ประเด็นยุทธศาสตร์                                               *เจาะข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                 *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                     *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535                                                             *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล                                                                        *การบริหารงานสำนักงาน และงานเลขานุการ                                                               *การประสานงานและการบริการ                                                                              *เจาะข้อสอบ การบริหารงานบุคคล                                                                      *เจาะข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป                                                                       *เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                                                               

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน ออกใหม่ BC-9299

260฿

รหัสสินค้า: KP-9299 < หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน ออกใหม่ 2560 BC-9299
สารบัญ
++ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ภารกิจ  อำนาจหน้าที่ นโยบายกรมพัฒนาที่ดิน                         ++นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                                                   -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1.                                                                                                     -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2.                                                                                                    -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                    -เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546        -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                      -เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560    ++ความรู้ด้านการวิเคราะห์จัดทำแผนงาน                                                                              ++งบประมาณประจำปีและการเบิกจ่ายงบประมาณ                                                                              -เจาะข้อสอบด้านวิเคราะห์จัดทำแผนงาน งบประมาณ                                                                    ++การบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                            -เจาะข้อสอบ การบริหารและทรัพยากรบุคคล                                                                              -เจาะข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป                                                                                

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมทรัพยากรน้ำ BC- 9169 ใช้ได้ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

260฿

รหัสสินค้า: KP- 9169 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมทรัพยากรน้ำ BC- 9169 ใช้ได้ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
สารบัญ
Øประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่                                                        Øความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ                                                                                                                                           êเจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                       Øการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม                                                                                                     Øความรู้เกี่ยวกับงานงบประมาณ                                                                                                                                                     Øความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์                                                                                     êเจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์                                                êเจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1.                                                                                                                                                          êเจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2.                                                                                                                                                          êเจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                                                                             êเจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                               êเจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                        êเจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                     êเจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                                                                         êเจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                            Øการบริหารทั่วไป                                                                                                                                                                                          êเจาะข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป                                                                                                                                               êเจาะข้อสอบ ความรู้ด้านเศรษฐกิจ สังคม เหตุการณ์ปัจจุบัน