คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปรับปรุงใหม่ ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปรับปรุงใหม่ ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเปทข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                                                            *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                              *การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                                        *ระบบการจัดเก็บเอกสาร                                                                                                *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                             *ความรู้ด้านการเงินและการบัญชี                                                                                      *ความรู้ด้านงานพัสดุ                                                                                                    *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านพัสดุ                                                                                   *แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี                                                                                 *แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                               *แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์                                                                                    *แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                   *แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                   *แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel ,PowerPoint)                         *แนวข้อสอบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม                                                                    

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ ที่ทำการปกครองอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ ที่ทำการปกครองอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของจังหวัดพิษณุโลก                     *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                                        *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                           *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                              *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                             *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                     *ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544                                                      *แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                               *พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2548                   *แนวข้อสอบพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558                *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2552           *ความรู้เกี่ยวกับการอำนวยความเป็นธรรมของฝ่ายปกครอง                                                         *ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน                                                *ความรู้เรื่องงานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชนและงานทะเบียนทั่วไป                                       *แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel , PowerPoint)                             *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                              *แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                            *แนวข้อสอบ สภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคมฯ                                     

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  ปี 2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช                                                            *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                              *การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                                        *ระบบการจัดเก็บเอกสาร                                                                                               *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                             *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการและการประสานงาน                                                                  *ความรู้ด้านงานพัสดุ                                                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                  *แนวข้อสอบการจัดการเอกสาร ในสำนักงาน                                                                  *แนวข้อสอบงานสารบรรณ                                                                                       *แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ                                                                                 *แนวข้อสอบความรู้ด้านงานพัสดุ                                                                                *แนวข้อสอบงานธุรการ                                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                           *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์                                                                                         *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                               

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมศุลกากร ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมศุลกากร ปี 2561
สารบัญ
*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม โครงสร้าง                                               *ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมศุลกากร                                                                           *เจาะข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศุลกากร                                                         *พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560                                                                       *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2560                                       *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                        *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                        *ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                               *ความรู้เกี่ยวกับ งานธุรการ                                                                                   *วินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของของข้าราชการ                                                                   *เจาะข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการ                                                        *เจาะข้อสอบ งานธุรการ                                                                            *เจาะข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์                                                                   *เจาะข้อสอบ ความรู้ทั่วไป                                                                                       

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมท่าอากาศยาน ออกใหม่ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมท่าอากาศยาน ออกใหม่ปี 2561
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ ยุทธศาสตร์             *เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                     *ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิปะโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2560                              *ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2558                                *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1.                                                                                                                                             *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2.                                                                                                                                             *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                                                                                      *การใช้วัสดุสำนักงาน การจัดการสำนักงาน                                                                                                                                                *เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่  1.                                                                                                                                       *เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่  2.                                                                                                                                        *เจาะข้อสอบการอ่านบทความ (Reading Comprehension)                                                                                             *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                                                                            *เจาะข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์                                                                                                                                           *เจาะข้อสอบ งานธุรการ