คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ใหม่ล่าสุดปี2561 BC-30543

260฿

รหัสสินค้า: KP-30543 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ใหม่ล่าสุดปี2561 BC-30543
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                      *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                             *ความรู้เบื้องต้นกับการใช้คอมพิวเตอร์                                                                                * Microsoft  Word พร้อมแนวข้อสอบ                                                                            * Microsoft Excel พร้อมแนวข้อสอบ                                                                            *Microsoft PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ                                                                       *Outlook Express พร้อมแนวข้อสอบ                                                                            * ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารบุคคล                                                                               *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                         *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                             *เจาะข้อสอบ การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                                                               *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                 *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                 *เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546       *เจาะข้อสอบ งานทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                     *เจาะข้อสอบ งานทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                     *เจาะข้อสอบ งานทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                     *เจาะข้อสอบ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อมและความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ