คู่มือสอบเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับ กสทช.                                                                                                           *หลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ                                                             *แนวข้อสอบ Aptitude Test                                                                                     *แนวข้อสอบ ด้านมิติสัมพันธ์                                                                                   *พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551                                *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551                  *พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551                                                                *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558                                                                               *พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522                                                                        *แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2556                                                                               *ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม                    *ความรู้เกี่ยวกับสิทธิการคุ้มครองผู้บริโภค                                                                             *ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์                                                                               *แนวข้อสอบความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                               *แนวข้อสอบความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                               *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                          *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์