คู่มือสอบเจ้าพนักงานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน วุฒิ ปวส. BC-31298

270฿

รหัสสินค้า: KP-31298 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน วุฒิ ปวส. BC-31298
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  ค่านิยม  โครงสร้าง                                          *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                          *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2560                    *ความรู้เกี่ยวกับแรงงาน                                                                                               *ความหมายของ แรงงาน                                                                                      *ภาพรวมตลาดแรงงานไทย                                                                                    *การขาดแคลนแรงงานไทย                                                                                     *ปัญหาแรงงานไทยในปัจจุบัน                                                                                  *การส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ระบบทวิภาคี                                                                              *สิทธิตามกฎหมายแรงงาน                                                                                     *มาตรฐานแรงงานไทย                                                                                         *ผลกระทบแรงงานไทยจะเป็นอย่างไรเมื่อเข้าสู่ AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                         *รวมแนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             *แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                         *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                 *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                 *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 3.                                                                 *ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์  พร้อมแนวข้อสอบ                                                            *แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันแนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                             

คู่มือสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางาน ออกใหม่ BC-9800

260฿

รหัสสินค้า: KP-9800 < หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางาน ออกใหม่ BC-9800
สารบัญ
*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม อำนาจหน้าที่ ภารกิจ  โครงสร้าง                                                -เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                     *พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                      -แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541และที่แก้ไขเพิ่มเติม                    *พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานพ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                    -แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางานพ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม           *พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์พ.ศ. 2543                                                                    -แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543                                *พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551                                                                    -แนวข้อสอบ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551                                                   *ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์                                                                                                       -เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                                 -เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                                 -แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานแรงงาน                                                                                    -แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางาน                                                                    -เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม