คู่มือสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
สารบัญ
*วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ ค่านิยมสร้างสรรค์ โครสร้าง  *พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560  *เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  *เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 38 *ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์  *ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  *ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเรื่องการบริหารความปลอดภัย (Security management)  *การบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  *ความสามารถในการจัดการฐานข้อมูล  *การจัดเก็บสำรองข้อมูล(Back up)ในระบบคอมพิวเตอร์และการกู้คืนข้อมูล (Restore)  *เทคโนโลยีสารสนเทศ  *ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ  *เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.  *เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.  *เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.  *เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4.  *เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 5.  *เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 6.  *เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 7. 

คู่มือสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน กรมที่ดิน

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน กรมที่ดิน
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ภารกิจ โครงสร้าง  *พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  *การใช้คำสั่งของระบบปฏิบัติการในการควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์  *การบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  *เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล  *การจัดเก็บสำรองข้อมูล(Back up)ในระบบคอมพิวเตอร์และการกู้คืนข้อมูล (Restore)  *เทคโนโลยีสารสนเทศ  *ความสามารถในการจัดการฐานข้อมูล  ##ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น -Microsoft Word พร้อมแนวข้อสอบ  -Microsoft Excel พร้อมแนวข้อสอบ  -Microsoft PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ  -เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.  -เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.  -เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.  -เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4.  -เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 5.  -เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 6.  -เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 7.  -แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน  -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

คู่มือสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ภารกิจ โครงสร้าง                                                          1           -เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                         7 *พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550                                    21           -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550            30 *พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2554                                                    33           -แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544                            50 *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์                                                                     53 *ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                                                       65 *ความรู้เรื่องการพัฒนาโปรแกรม                                                                                     74 *ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ                                                                                      88 *ความสามารถในการจัดการฐานข้อมูล                                                                               126 *ความรู้เกี่ยวกับระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ                                                         132           -เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                         142           -เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                         165           -เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.                                                                        191           -เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4.                                                                        215           êเจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 5.                                                                         228           -เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 6.                                                                         242           -เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 7.                                                                         250           -แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน                                                                      253