คู่มือสอบเจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร                                      *ความรู้เกี่ยวกับงานห้องสมุด                                                                                *ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ประเภทหนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร โสตทัศนวัสดุ                                                                             *ความรู้เกี่ยวกับสื่อสารสนเทศในห้องสมุด                                                                   *การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ                                                                       *การบันทึกฐานข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                           *การส่งเสริมการอ่าน  การส่งเสริมการใช้ห้องสมุด การบริหารงานการบริการห้องสมุด                   *ความรู้เกี่ยวกับการบริการและกิจกรรมของห้องสมุด                                                       *ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือสืบค้นห้องสมุด                                                             *การบริการอ้างอิงและสารนิเทศ                                                                                       *ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและมารยาทการใช้ห้องสมุด                                                        *ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุดประชาชน และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์                                            *การซ่อมแซม และการบำรุงรักษาหนังสือ                                                                   *การจัดเก็บสถิติงานเทคนิคของห้องสมุด                                                                    *การประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด                                           *แนวข้อสอบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                 *แนวข้อสอบ ห้องสมุด ชุดที่ 1.                                                                           *แนวข้อสอบ ห้องสมุด ชุดที่ 2.                                                                           *แนวข้อสอบ ห้องสมุด ชุดที่ 3.                                                                            *แนวข้อสอบ ห้องสมุด ชุดที่ 4.                                                                           *แนวข้อสอบ ห้องสมุด ชุดที่ 5.                                                                           *แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                                               

คู่มือสอบเจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สารบัญ
*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด                                                                               *ความรู้เกี่ยวกับสื่อสารสนเทศในห้องสมุด                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทหนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร โสตทัศนวัสดุ              *ความรู้เกี่ยวกับการบริการและกิจกรรมของห้องสมุด                                                       *ความรู้เกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่หนังสือ และการระวังรักษาหนังสือ                                      *ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือสืบค้นห้องสมุด                                                             *การบริการอ้างอิงและสารนิเทศ                                                                                       *ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและมารยาทการใช้ห้องสมุด                                                        *การบริหารงานการบริการห้องสมุด การส่งเสริมการใช้ห้องสมุด และการส่งเสริมการอ่าน              *ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุดประชาชน และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์                                            *การจัดเก็บและการสืบค้นสารสนเทศ                                                                                  -เจาะข้อสอบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                              -เจาะข้อสอบ ห้องสมุด ชุดที่ 1.                                                                                        -เจาะข้อสอบ ห้องสมุด ชุดที่ 2.                                                                                        -เจาะข้อสอบ ห้องสมุด ชุดที่ 3.                                                                                        -เจาะข้อสอบ ห้องสมุด ชุดที่ 4.                                                                                        -เจาะข้อสอบ ห้องสมุด ชุดที่ 5.                                                                                        -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม