คู่มือสอบเจ้าพนักงานพิพิิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน กรมศิลปากร

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานพิพิิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน กรมศิลปากร
สารบัญ
*ประวัติ โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์                                                   *พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504                                  – แนวข้อสอบ พ.ร.บ. โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504      *ระเบียบกรมศิลปากรว่าด้วยการอนุรักษ์โบราณสถาน พ.ศ. 2528                                                        -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม                             -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                 *ความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ                                                                                       *พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ในประเทศไทย                                                                             *การรักษาความปลอดภัยในพิพิธภัณฑสถาน                                                                          *การประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมในพิพิธภัณฑสถาน                                                         *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโบราณคดี                                                                                    *ความรู้ทางประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย                                                                           -แนวข้อสอบ ความรู้ด้านโบราณคดี และประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย                                       -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม