คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับ สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                            *การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล                                                                              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                                *ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                           *แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติการ                                                     *ความรู้เกี่ยวกับระบบราชการ 4.0                                                                                     *แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                         *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                 *ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                                                     *แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                               *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                      *แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560         *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             *แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                               

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ปรับปรุงใหม่ปี 2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ปรับปรุงใหม่ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542                                                          *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542                                      *พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                             *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                     *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544                                                      *แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                               *ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การบันทึกข้อมูล                                                                       *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                       *แนวข้อสอบบริหารงานทั่วไป                                                                                     *แนวข้อสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์                                                                            *แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ                                                                                 *แนวข้อสอบงานธุรการ                                                                                            

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมควบคุมโรค ปี 2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมควบคุมโรค ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเปทข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมโรค                                                                                       *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                                        *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                               *พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                             *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                   *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                              *แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                            *ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                           *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์                                                                                          *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์  

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานอัยการสูงสุด ปี 2563 BB-133

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานอัยการสูงสุด ปี 2563 BB-133 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลยุติธรรม                                                                                *พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2543                                                    *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553                                                         *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561                                                                                        *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                            *แนวข้อสอบพ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                         *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                 *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *ความรู้กับการใช้งานคอมพิวเตอร์                                                                                     *แนวข้อสอบ ความรู้กับการใช้งานคอมพิวเตอร์                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                              *แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                                   

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ปี 2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี              *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                         *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                 *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                      *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560     *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                                             *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                          *ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการและการประสานงาน                                                                  *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                           *แนวข้อสอบงานเลขานุการ                                                                                              *แนวข้อสอบงานธุรการ                                                                                             *แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ                                                                              *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                               

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักกิจการยุติธรรม  ปี 2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักกิจการยุติธรรม  ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานกิจการยุติธรรม                                                                       *ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                 *นโยบายรัฐบาล                                                                                                         *แผนปฏิรูปประเทศ                                                                                                     *แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                       *แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                     *แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                       *แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                               *พระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2549                                              *ร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562-2565)                                *แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2554                                                                              *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560     *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2562                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *ความรู้พื้นฐานด้านการเงินและบัญชี                                                                                  *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                              *แนวข้อสอบการเงินและบัญชี                                                                                      *แนวข้อสอบงานธุรการ                                                                                             *แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ                                                                                      *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปี 2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                           *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                              *แนวข้อสอบ สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม ละการเมือง  *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7. พ.ศ. 2552                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                              *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                             *แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                          *แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                               *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์          

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมบังคับคดี ปี 2562 BC-32400

270฿

รหัสสินค้า: KP-32400 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมบังคับคดี ปี 2562 BC-32400
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมบังคับคดี                                                                                          *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 ชุดที่  1.                                                                   *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 ชุดที่  2         .                                                                    *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                  *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                        *ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)                                               *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                               *แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580                                                                     *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การบริหารราชการ                                             *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                          *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                               

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานศาลปกครอง BC-32189

270฿

รหัสสินค้า: KP-32189 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานศาลปกครอง BC-32189
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง *ตราสัญลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ศาลปกครอง *ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลปกครอง *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2560  *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2560  *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560       *ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   *เจาะข้อสอบความรู้ด้านงานพัสดุ *ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 *เจาะข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2560-2564 *เจาะข้อสอบความรู้ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน *เจาะข้อสอบความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล *เจาะข้อสอบความรู้ด้านการเงินและบัญชี *เจาะข้อสอบงานธุรการ *แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560    

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี BC-32240

260฿

รหัสสินค้า: KP-32240 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี BC-32240
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                                                                                     *วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก วัฒนธรรม ยุทธศาสตร์                                                                                      *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                          *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                          *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                         *แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560                                                                                           *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ *พ.ศ. 2549                                                                                                                                                              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) *พ.ศ. 2560  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3  พ.ศ. 2560                                                                                      *เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  ชุดที่ 1  200 ข้อ                       *เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  ชุดที่ 2                                                *เจาะข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554                                                                                         *แนวข้อสอบงานธุรการ                                                                                                                                       *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                                                             *เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ชุดที่ 1                *เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ชุดที่ 2                *เจาะข้อสอบระเบียบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                                               

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม            *ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม                                                                          *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม                                                             *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                         *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                      *แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560    *แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2554                                                                *การนำเทคโนโลยี Digital มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน                                                                    *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี                                                                          *แนวข้อสอบงานธุรการ                                                                                                                                        

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช BC-32103

270฿

รหัสสินค้า: KP-32103 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช BC-32103
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช                                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2558                                                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546        *ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)                                                                               *พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560                                                *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                                 *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552                                *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2554                                                                                                                *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2554                                                                             *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2543                                                                               * แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ การนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2561                                           *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                               *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549           *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                        *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                  *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                  *แนวข้อสอบ การจัดการสำนักงาน                                                                               *ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์                                                                                    *แนวข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์                                                                                 *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบัน  เศรษฐกิจ สังคม                              

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา BC-32110

260฿

รหัสสินค้า: KP-32110 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา BC-32110
สารบัญ
*วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม อำนาจหน้าที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงสร้าง                                         *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                 *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                 *แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                                 *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2554                                *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2554 ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2554     *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2554                                                                            *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                         *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                               *ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์                                                                          *แนวข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์                                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                  *แนวข้อสอบ การจัดการสำนักงาน                                                                               *ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี                                                                         *แนวข้อสอบ การเงินและการบัญชี                                                                               *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                              *แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                                      *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี             

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปี 2561
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา ภารกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ประเด็นยุทธศาสตร์                                      *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                 *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                 *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                        *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                  *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                               *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                          *ความรู้ด้านงานเลขานุการ และการประสานงาน                                                                     *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                 *เจาะข้อสอบ การจัดการสำนักงาน                                                                             *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                  *ความรู้เกี่ยวกับ Internet                                                                                                *เจาะข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์                                                                              *เจาะข้อสอบ งานธุรการ                                                                                        *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                                          

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมทรัพย์สินทางปัญญา 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมทรัพย์สินทางปัญญา 2561
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา                                                                                       *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 ชุดที่  1.                                                                   *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 ชุดที่  2.                                                                   *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                 *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                  *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                               *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560                                               *เจาะข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                       *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             *การเขียนรายงานการประชุม                                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                 *เจาะข้อสอบ การจัดการสำนักงาน                                                                             *เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านงานพัสดุ *เจาะข้อสอบ งานธุรการ                                                                                                         

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กระทรวงการต่างประเทศ BC-31793

260฿

รหัสสินค้า: KP-31793 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กระทรวงการต่างประเทศ BC-31793
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศ                                                                             *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                          *การเขียนรายงานการประชุม                                                                                           *แนวข้อสอบงานธุรการ                                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ                                                                                                *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ                                                                            *แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2561                                                                              *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2543                                                                                                     *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                               *แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี                                                                                   *การใช้งานโปรแกรม Microsoft office *Microsoft word พร้อมแนวข้อสอบ                                                                             *Microsoft excel พร้อมแนวข้อสอบ                                                                             *Microsoft power point พร้อมแนวข้อสอบ                                                                     *Outlook express พร้อมแนวข้อสอบ                                                                            *ความรู้เกี่ยวกับ Social Media                                                                                          *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ                                                                                                                     

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปกิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ปี 2561 BC-31496

260฿

รหัสสินค้า: KP-31496 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปกิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ปี 2561 BC-31496
สารบัญ
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542                                           *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                             *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                 *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                 *ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                                                     *เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                                 *ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การบันทึกข้อมูล                                                                       *เจาะข้อสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                    *เจาะข้อสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                          *การเขียนรายงานการประชุม                                                                                           *การบริหารทั่วไป                                                                                                        *แนวข้อสอบ การบริหารทั่วไป                                                                                      *การใช้เครื่องใช้สำนักงาน                                                                                              *แนวข้อสอบ การจัดการงานสำนักงาน                                                                            *เจาะข้อสอบ งานธุรการ                                                                                                                                                                                                                        

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2561 BC- 31229

260฿

รหัสสินค้า: KP- 31229 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2561 BC- 31229
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร                                                                              *แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2560-2564                                                       *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                 *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                 *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                         *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                               *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2543                                                                               *เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                *เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553                                                                            *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550                        * เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น                                                                                 *เจาะข้อสอบบัญชี                                                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                              *เจาะข้อสอบ งานธุรการ                                                                                                                                                                                                                                                                   

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมเจ้าท่า ใหม่ล่าสุดรวมข้อสอบ 700 กว่าข้อ BC-31205

270฿

รหัสสินค้า: KP-31205 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมเจ้าท่า ใหม่ล่าสุดรวมข้อสอบ 700 กว่าข้อ BC-31205

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปี 2561
สารบัญ
*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์        *เจาะข้อสอบ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                      *เจาะข้อสอบ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                      *ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2560                                                                     *เจาะข้อสอบ ข้อบังคับ การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2560                                     *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554                                                     *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554                               *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554                                                              *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554                                         *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                 *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                 *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                              *เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560   *เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                                *ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับ งานธุรการ                                                                                             *แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                             

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปี 2561
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ภารกิจ  ค่านิยม โครงสร้าง                                              *  เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                                                                                *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                              *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                       *เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                                *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                 *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                 *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                *การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market: e – market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e – bidding)                                          *ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับ งานธุรการ                                                                                             *ความรู้ด้านงานเลขานุการ และการประสานงาน                                                                     *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านพัสดุ                                                                                    * แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                                * การใช่ Microsoft  Word  พร้อมแนวข้อสอบ                                                                   *การใช่ Microsoft  Excel พร้อมแนวข้อสอบ                                                                        *การใช่ Microsoft  PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ                                                              *การใช่ Outlook Express พร้อมแนวข้อสอบ                                                                     *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                         

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมส่งเสริมการเกษตร ใช้ได้ทุกจังหวัด ปี 2561 BC-31083

260฿

รหัสสินค้า: KP-31083 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมส่งเสริมการเกษตร ใช้ได้ทุกจังหวัด ปี 2561 BC-31083
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร                                                                              *แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2560-2564                                                       *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                      *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                 *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                 *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 3.                                                                 *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                         *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                               *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2543                                                                               *ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น                                                                                 *เจาะข้อสอบบัญชี                                                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                              *เจาะข้อสอบ งานธุรการ                                                                                               

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ปี 2561 BC-31076

260฿

รหัสสินค้า: KP-31076 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ปี 2561 BC-31076
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับ กอ.รมน.                                                                                             *ยุทธศาสตร์ กอ.รมน. พ.ศ. 2560-2564                                                                             *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                 *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                 *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 3.                                                                 *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                         *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                               *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                              *เจาะข้อสอบ งานธุรการ                                                                                          *เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ                                                                                   *เจาะข้อสอบความรู้ทั่วไป สังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจเทคโนโลยี                           

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ปี 2561
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยม โครงสร้าง                                  *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                 *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                 *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 3.                                                                 *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                         *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                               *ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word พร้อมแนวข้อสอบ                                                           *ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Excel พร้อมแนวข้อสอบ                                                            *ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ                                                     *ความรู้เกี่ยวกับ Outlook Express พร้อมแนวข้อสอบ                                                           *ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                              *เจาะข้อสอบ งานธุรการ                                                                                          *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                               

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมปศุสัตว์ ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมปศุสัตว์ ปี 2561
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์     *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1.                                                                            *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2.                                                                            *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                     *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                          *เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                                                                               *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่  1.                                                                                           *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่  2.                                                                                           *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                               *ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word พร้อมแนวข้อสอบ                                                            *ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Excel พร้อมแนวข้อสอบ                                                             *ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ                                                      *ความรู้เกี่ยวกับ Outlook Express พร้อมแนวข้อสอบ      *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                                                                                                                                                 

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2561 BC-30895

270฿

รหัสสินค้า: KP-30895 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2561 BC-30895
สารบัญ
*วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานและ กระทรวงศึกษาธิการ                                                                         *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่  1.                                                                                             *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่  2.                                                                                             *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2553                                                                            *เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546        *เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12                                            *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                   *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                       *นโยบายรัฐบาล                                                                                                         *ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                 *เจาะข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                            *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                 *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                 *เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                                *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2554                                                              *เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                 *การใช้วัสดุสำนักงาน การจัดการสำนักงาน                                                                           *เจาะข้อสอบ การจัดการสำนักงาน                                                                               *เจาะข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์                                                                                                       

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ปี 2561 BC-30864

260฿

รหัสสินค้า: KP-30864 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ปี 2561 BC-30864
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ นโยบาย                                                     *พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518                                                       *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518และที่แก้ไขเพิ่มเติม              *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560   *ความรู้เกี่ยวกับ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                              * ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                  *เจาะข้อสอบ การจัดการสำนักงาน                                                                                *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                  *ความรู้เกี่ยวกับ Internet                                                                                                * Microsoft  Word พร้อมแนวข้อสอบ                                                                             * Microsoft  Excel พร้อมแนวข้อสอบ                                                                             * Microsoft  PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ                                                                       * Microsoft  Outlook Express พร้อมแนวข้อสอบ                                                                 *เจาะข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์                                                                                  *เจาะข้อสอบ งานธุรการ                                                                                            *เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                      *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                     

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงาน ก.พ. ออกใหม่ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงาน ก.พ. ออกใหม่ปี 2561
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ก.พ.                                                                                         *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                 *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                 *เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                                *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552  และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                                       *เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555                                               *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                              *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                 *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่  1.              *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่  2.              *พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556                                                                  *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                  *เจาะข้อสอบ การจัดการสำนักงาน                                                                               *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             *เจาะข้อสอบ งานธุรการ                                                                                          *เจาะข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                                                

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมการปกครอง ออกใหม่ปี 2561 BC-30765

299฿

รหัสสินค้า: KP-30765 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมการปกครอง ออกใหม่ปี 2561 BC-30765
สารบัญ
*เจาะข้อสอบการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ                                                *เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม  สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม  และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ                                                                     *วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครอง                    *เจาะข้อสอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้างอำนาจหน้าที่และภารกิจ                          *เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ การติดตามและประเมินผล การบริหารเชิงกลยุทธ์และการบริหารจัดการ                  *แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                         *เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                        *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                            *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                         *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                        *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540                                             *เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546    *ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในอำนาจหน้าที่ของกรมการปกครอง   *ความรู้เกี่ยวกับการอำนวยความเป็นธรรมของฝ่ายปกครอง                                                     *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน                 *ความรู้เกี่ยวกับงานกิจการกองอาสารักษาดินแดน                                                                *พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดนพ.ศ. 2497    *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                          *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                             *เจาะข้อสอบ ทะเบียนครอบครัว                                                                               *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ชื่อบุคคล พ.ศ.2505 และที่ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน                            *เจาะข้อสอบ ทะเบียนพินัยกรรม                                                                               *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                        *เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 *เจาะข้อสอบพ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502  และที่แก้ไขเพิ่มเติม                               *เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                            *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                          *เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                            

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมสุขภาพจิต ออกใหม่ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมสุขภาพจิต ออกใหม่ปี 2561
สารบัญ
*วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์                                     * เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                 *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                 *เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                                *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                 *เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546        *ความรู้เกี่ยวกับ Internet                                                                                                *Microsoft  Word พร้อมแนวข้อสอบ                                                                            *Microsoft Excel พร้อมแนวข้อสอบ                                                                              *Microsoft PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ                                                                       *Outlook Express พร้อมแนวข้อสอบ                                                                             *ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                 *เจาะข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                            *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                              *เจาะข้อสอบ งานธุรการ                                                                                          *เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                                           

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
สารบัญ
*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน                           *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                            *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                             *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                          *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                               *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                  *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                  *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544          *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555                          *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                                     *เจาะข้อสอบ งานธุรการ                                                                                                        *เจาะข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                       

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบท กรมทางหลวงชนบท ปี2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบท กรมทางหลวงชนบท ปี2561
สารบัญ
*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ หน้าที่ ประเด็นยุทธศาสตร์                                               *เจาะข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                 *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                     *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535                                                             *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                        *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                        *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                     *เจาะข้อสอบ การจัดการสำนักงาน                                                                      *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                       *เจาะข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์                                                                       *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                           *เจาะข้อสอบ งานธุรการ                                                                                    

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข BC-30574

260฿

รหัสสินค้า: KP-30574 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข BC-30574
สารบัญ
*วิสัยทัศน์ พันธกิจ  นโยบาย หน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้าง                                                   *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                      *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555                          * เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544         *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                           *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                 *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                 *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2558                                                                                                    *ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                   *Microsoft  Word พร้อมแนวข้อสอบ                                                                            *Microsoft Excel พร้อมแนวข้อสอบ                                                                             *Microsoft PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ                                                                       *Outlook Express พร้อมแนวข้อสอบ                                                                             *เจาะข้อสอบ งานธุรการ                                                                                                       

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สารบัญ
*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ หน้าที่และความรับผิดชอบ                          -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1.                                                                                  -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2.                                                                                  -เจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                           *พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560                                                      -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                -เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555                                           *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                    -เจาะข้อสอบ การจัดการสำนักงาน                                                                            Øความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                     – เจาะข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                            *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                    -เจาะข้อสอบ งานธุรการ                                                                                              -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทั้งในและต่างประเทศ                                                                                                                                                                          

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (ภูมิภาค) BC-9930

260฿

รหัสสินค้า: KP-9930 < หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (ภูมิภาค) BC-9930
สารบัญ
*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ภารกิจ โครงสร้าง ภารกิจพาณิชย์จังหวัด                            -เจาะข้อสอบ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์                                                                                             -เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์                                                                                                -เจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551           -เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)              -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1.                                                                                   êเจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2.                                                                               * พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560                                             -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                    -เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560    *พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543                                                                                    -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543                                                                 -เจาะข้อสอบ กฎหมายหุ้นส่วนบริษัท                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับ งานธุรการ                                                                                                 -เจาะข้อสอบ งานธุรการ                                                                                             

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมควบคุมมลพิษ

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมควบคุมมลพิษ
สารบัญ
*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ บทบาทภารกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงสร้าง                  -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1.                                                                                  -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2.                                                                                  -เจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                            *พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560                                                      -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                -เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555                                           *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                      – เจาะข้อสอบ การจัดการสำนักงาน                                                                            *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                     -เจาะข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                            *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                    -เจาะข้อสอบ งานธุรการ                                                                                                -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทั้งในและต่างประเทศ                                                                                                                                                                              

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน ออกใหม่ปี 2561 BC-9848

260฿

รหัสสินค้า: KP-9848 < หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน ออกใหม่ปี 2561 BC-9848
สารบัญ
*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ค่านิยม  โครงสร้าง     ยุทธศาสตร์              *ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับ งานธุรการ                                                                                                 -เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1                                                                                              êเจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2                                                                                              -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                  *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                             -เจาะข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                     -เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560        -เจาะข้อสอบ การเงินและบัญชี                                                                                        -เจาะข้อสอบ งานธุรการ                                                                                                -เจาะข้อสอบ งานบุคคล                                                                                                -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485                                                       

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ออกใหม่ปี 2561 BC-9664

260฿

รหัสสินค้า: KP-9664 < หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ออกใหม่ปี 2561 BC-9664
สารบัญ
*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์                                                              *เจาะข้อสอบ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                  *เจาะข้อสอบ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                  *ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2560                                                       * เจาะข้อสอบ ข้อบังคับ การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2560                                *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554                                                *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554                          *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554                                                         *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554                                    *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                      *การใช้วัสดุสำนักงาน การจัดการสำนักงาน                                                                        *เจาะข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์                                                                              *เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม     *เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                           *เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                                                                              *เจาะข้อสอบ งานธุรการ                                                                                                      

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมบัญชีกลาง ออกใหม่ปี 2561 BC- 9596

260฿

รหัสสินค้า: KP- 9596 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมบัญชีกลาง ออกใหม่ปี 2561 BC- 9596
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ หน้าที่ความรับผิดชอบ  โครงสร้าง           *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                            *เจาะข้อสอบ งานธุรการ                                                                                        *ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                       *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่ 1.                                                                                            *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่ 2.                                                                                             *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม                  *เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560   *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                       *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558         *เจาะข้อสอบ การวิเคราะห์ การวางแผนงาน การประสานงาน การจัดการองค์การ                          *เจาะข้อสอบ เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ                                                                          *การบริหารราชการ                                                                                                     *ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)                                                     *ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง                                                                                                

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประกันสังคม ออกใหม่ 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประกันสังคม ออกใหม่ 2561
สารบัญ
*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง หน้าที่ ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานประกันสังคม                            *ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงแรงงาน  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบาย                               *พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                           *ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                           *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526  ชุดที่  1                                        *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526  ชุดที่  2                                        *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547                                                                                         *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                             *เจาะข้อสอบ สังคม การเมือง สถานการณ์ปัจจุบัน และความรู้เกี่ยวกับ สนง.ประกันสังคมและกระทรวงแรงงาน  *สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560                                              *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ชุดที่ 1                       *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ชุดที่ 2                       *ความรู้เกี่ยวกับ งานธุรการ                                                                                                                                                             *เจาะข้อสอบ งานธุรการ                                                                                    

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน BC-9589

250฿

รหัสสินค้า: KP-9589 < หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน BC-9589
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา โครงสร้าง วิสัยทัศน์ อำนาจหน้าที่  โครงสร้าง                                                                                        *ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน                                                                                                                     *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  ชุดที่ 1.                                                                                                                        *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  ชุดที่ 2.                                                                                                                                *เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560                             *เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                      *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                                         *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                                                                     *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไปและงานเลขานุการผู้บริหาร                                                                                        *ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเจรจาต่อรอง                                                                                                                                        *เจาะข้อสอบ งานธุรการ                                                                                                                                                       *เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                                                                                                     *เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                                                                          *เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1                                                                                                                                       *เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2                                                                                                                                              

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมทรัพยากรน้ำ BC- 9152 ใช้ได้ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

260฿

รหัสสินค้า: KP- 9152 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมทรัพยากรน้ำ BC- 9152 ใช้ได้ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
สารบัญ
Øประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่                                                       Øความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ                                                                                                                                        êเจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                                   êเจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1.                                                                                                                                                        êเจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2.                                                                                                                                                          êเจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                                                                             êเจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                               êเจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                        êเจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                     êเจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                                                                         êเจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                            Øความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office                                                                         ê Microsoft Word พร้อมแนวข้อสอบ                                                                                                                                         ê Microsoft Excel พร้อมแนวข้อสอบ                                                                                                                                          ê Microsoft PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ                                                                                                                                              êเจาะข้อสอบ ความรู้สถานการณ์ปัจจุบัน การเมือง ด้านเศรษฐกิจ สังคม                                                                               Øความรู้เกี่ยวกับ งานธุรการ                                                                                                                                                                         êเจาะข้อสอบ งานธุรการ                                                                                                                                                   

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) BC-9077

260฿

รหัสสินค้า: KP-9077 < หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) BC-9077
สารบัญ
Øความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม บทบาทอำนาจหน้าที่ โครงสร้าง                                                   Øแผนกลยุทธ์ สศช.ประจำปี พ.ศ. 2556 – 2560                                                                   Øการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรของ สศช.                                                                                  êเจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่  1.                                    êเจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่  2.                                    êเจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1.                                                                 êเจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2.                                                              Øระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                                                       êเจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                                        êเจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                        êความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word พร้อมแนวข้อสอบ                                                                  êความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Excel พร้อมแนวข้อสอบ                                                                  êความรู้เกี่ยวกับ Microsoft PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ                                                           êเจาะข้อสอบ ความรู้ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม                                                               êเจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                                        êเจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1                                                                                     êเจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2