คู่มือสอบเจ้าพนักงานการพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกใหม่ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกใหม่ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                             *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและ การเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552                                *ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554          *คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน                                                                             *แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการ                                                                      *แนวข้อสอบ เศรษฐกิจสังคม และการเมือง                                                                     *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535                                                                    *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7. พ.ศ. 2552                                                                 *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                         *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                              *พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                             *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                      *แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel , PowerPoint, Internet)               *แนวข้อสอบอำนาจหน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                           

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเกษตร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเกษตร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช                                                            *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *พระราชบัญญัติ พันธุ์พืช พ.ศ. 2518                                                                                *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550                                                                                        *พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542                                                                        *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542                                                     *ความรู้พื้นฐานเกษตรกรรม การเพาะปลูก การเพาะชำ                                                              *การขยายพันธุ์พืช                                                                                                      *การใช้ปุ๋ย ฮอร์โมน และการอารักขาพืช                                                                               *การปรับปรุงบำรุงดิน                                                                                                   *การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช                                                                                          *การตกแต่งปรับภูมิทัศน์                                                                                                *การเกษตรยั่งยืน                                                                                                        *หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                        *แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                  *แนวข้อสอบ การเกษตร ชุดที่ 1.                                                                               *แนวข้อสอบ การเกษตร ชุดที่ 2.                                                                               *แนวข้อสอบ การเกษตร ชุดที่ 3.                                                                                          

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมควบคุมโรค ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมควบคุมโรค ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมโรค                                                                                       *ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                                                  *แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                               *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                                   *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                     *ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                             *แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                           *หลักการจำแนกงบประมาณรายจ่ายตามงบประมาณ                                                                *ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น                                                                                 *งบการเงิน                                                                                                              *การวิเคราะห์งบการเงิน                                                                                               *แนวข้อสอบเกี่ยวกับระบบเงินสดย่อย                                                                             *แนวข้อสอบเกี่ยวกับการทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร                                                       *แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 1.                                                                           *แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 2.                                                                           *แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 3.                                                                           *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                  

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปี 2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                           *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                              *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ การนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2561                                           *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลังพ.ศ. 2562                                                                                        *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                                   *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2560                                                                                                  *พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2561                  *ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                             *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)           *ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน                                                                                          *แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 1.                                                                           *แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 2.                                                                           *แนวข้อสอบ สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม ละการเมือง                                                    

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมบังคับคดี ปี 2562 BC-32370

270฿

รหัสสินค้า: KP-32370 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมบังคับคดี ปี 2562 BC-32370
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมบังคับคดี                                                                                          *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2558                                                                              *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2543                                                                               *พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561                                                            *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561                                                 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                               * แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560   *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2561                                      *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553                                                                         *แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2554                                                               *แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580                                                                     *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การบริหารราชการ                                             *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                                                                             *หลักการบัญชีเบื้องต้น                                                                                                  *ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกรายการทางบัญชี งบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน                                   *ความรู้เกี่ยวกับงบประมาณ                                                                                           *แนวข้อสอบ วิเคราะห์งบการเงิน                                                                                *แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี                                                                                        

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช BC-32202

270฿

รหัสสินค้า: KP-32202 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช BC-32202
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช                                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2558                                                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546       *ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)                                                                               *พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560                                                *ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์                                                                                     *แนวข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์                                                                                 *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบัน  เศรษฐกิจ สังคม                         *หลักการบัญชีเบื้องต้น                                                                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2557                                                                           *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2561                                      *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)        * แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2543            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                               *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560  *กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                                                 *แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี                                                                                          

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี พนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน กรมชลประทาน

270฿

รายละเอียด

  คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี พนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน กรมชลประทาน
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน                                                                                        *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2561                                      *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2543                                                                               *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                *แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560    *ความรู้เกี่ยวกับบัญชีเบื้องต้น                                                                                           *การวิเคราะห์งบการเงิน                                                                                                *งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร                                                                                         *ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                                *หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย                                                                                       *แนวข้อสอบเกี่ยวกับการทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร                                                     *แนวข้อสอบเกี่ยวกับระบบเงินสดย่อย                                                                           *แนวข้อสอบวิเคราะห์งบการเงิน                                                                                 *แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 1.                                                                          *แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 2.                                                                         *แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 3.                                                                          *แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 4.                                                                                

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-31816

270฿

รหัสสินค้า: KP-31816 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-31816
สารบัญ
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี                                                                                                                      *การบัญชีแยกประเภท                                                                                                                                   *การบัญชีเกี่ยวกับเงินสด                                                                                                                               *การบัญชีเงินฝากธนาคาร                                                                                                                                             –  ตัวอย่างข้อสอบเกี่ยวกับระบบเงินสดย่อย                                                                                                 –  แนวข้อสอบเกี่ยวกับการทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร                                                    *งบการเงิน                                                                                                                                                        *การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี                                                                                                                      –  เจาะข้อสอบเกี่ยวกับการจัดการงบประมาณ                                                                              *ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. 2520                                                                                                             –  เจาะแนวข้อสอบการบัญชีและการเงิน                                                                                        *การวิเคราะห์งบการเงิน                                                                                                                                                –  เจาะข้อสอบการวิเคราะห์งบการเงิน                                                                                                           –  เจาะแนวข้อสอบด้านการบัญชี ชุดที่ 1                                                                                                         –  เจาะแนวข้อสอบด้านการบัญชีและการเงิน ชุดที่ 2                                                   *ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2529  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  * สรุปสาระสำคัญงบประมาณและการเงินของกรุงเทพมหานคร                                                          *เจาะข้อสอบ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ                                  *ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน                 การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555                                                                                                  –  เจาะข้อสอบ  ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน                                 การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555                                    

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2561
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับ ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า                           *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                           *ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2522                                               *แนวข้อสอบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552                                                                 *ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ฉบับ ที่ 2 พ.ศ. 2560                                                                                                    *ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2558                                                                                                     *ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น Microsoft Office *Microsoft  Word พร้อมข้อสอบ                                                                             *Microsoft  Excel พร้อมข้อสอบ                                                                              *Microsoft  PowerPoint พร้อมข้อสอบ                                                                       *Outlook Express พร้อมข้อสอบ                                                                              *แนวข้อสอบ การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                               *แนวข้อสอบ เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง                                                                 *คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน                                                                             *แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการ                                                                  *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                 *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                 *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7. พ.ศ. 2552                                                                 *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                          *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                       *แนวข้อสอบ สถานการณ์เศรษฐกิจการค้าภายในและระหว่างประเทศ                                    *แนวข้อสอบ อำนาจหน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                     *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                             

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2561
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร                                                                              *แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2560-2564                                                      *หลักการบัญชีเบื้องต้น                                                                                                  *การวิเคราะห์งบการเงิน                                                                                                *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                         *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                            *เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2560                                                              *เจาะข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2554                                  *เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551                                                                                       *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2543                                                                               *แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 1.                                                                                     *แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 2.                                                                                     *แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 3.                                                                                    *แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 4.                                                                                     *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                         

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ปี 2561
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ นโยบาย                                                     *พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518                                                   *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518และที่แก้ไขเพิ่มเติม *เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2557                                                                           *เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                *การบัญชีเบื้องต้น การจัดทำงบพิสูจน์ยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร                                                  *ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                            *แนวข้อสอบ ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                          *การบันทึกรายการทางบัญชี การจัดทำรายงานการเงิน และวิเคราะห์งบการเงิน                                  *หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย                                                                                       *ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                                *เจาะข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ          *เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                *เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                         *เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                                  

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2561
สารบัญ
*วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานและ กระทรวงศึกษาธิการ                                                                         *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่  1.                                                                                             *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่  2.                                                                                             *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2553                                                                            *เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546         *เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12                                              *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                     *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                         *นโยบายรัฐบาล                                                                                                         *เจาะข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                              *ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                            *แนวข้อสอบ ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                          *เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงิน ส่งคลัง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                *เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2557                                                                                                           *เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                         *เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                          *เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                         *เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.                                                                                                  

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมวิชาการเกษตร ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมวิชาการเกษตร ปี 2561
สารบัญ
*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ *ความรู้พื้นฐานเก๋ตรกรรม (ด้านพืช) *ปัจจัยการผลิต *การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช *พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 *พระราชบัญญัติวัตถอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551 *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวัตถอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551 *เจาะข้อสอบเจ้าพนักงานการเกษตร ชุดที่ 1. *เจาะข้อสอบเจ้าพนักงานการเกษตร ชุดที่ 2.

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมพัฒนาที่ดิน ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมพัฒนาที่ดิน ปี 2561
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่       *ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                                           *ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน ตามแผนพัฒนาทรัพยากรดินในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                                             *บทบาทหน้าที่และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน                                                                      *พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551                                                                           *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551                                                 *การพัฒนาที่ดิน                                                                                                        *การทำเกษตรตามแนวพระราชดำริ                                                                                  *การอนุรักษ์ดินและน้ำ                                                                                                 *การวางแผนการใช้ที่ดินและการพัฒนาที่ดิน                                                                        *การจัดการดิน                                                                                                          *การปรับปรุงบำรุงดิน                                                                                                 *การใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร                                                                                     *สินค้าที่รับรองโดยกรมพัฒนาที่ดิน                                                                                  *การจัดทำโครงการพัฒนาเกษตรกรรม                                                                              *การส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร                                                                                   *ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                            *เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง                                                         *แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตร ชุดที่ 1.                                                                *แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตร ชุดที่ 2.                                                             *แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตร ชุดที่ 3.                                                                *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                  

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมประชาสัมพันธ์ ออกใหม่ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมประชาสัมพันธ์ ออกใหม่ปี 2561
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์                                                                                     *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                             *การบัญชีเบื้องต้น การจัดทำงบพิสูจน์ ยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร                                                  *ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                            *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)         *ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                                *หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย                                                                                       *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                               *เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                                                                                *เจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551       *เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553                                                              Øระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550                                                                                                                *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                         *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549                                                                                                                 *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                      *แนวข้อสอบเกี่ยวกับการทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร                                                               *แนวข้อสอบเกี่ยวกับระบบเงินสดย่อย                                                                           *เจาะข้อสอบบัญชี                                                                                                           * เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                                   

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมการปกครอง ออกใหม่ปี 2561 BC-30758

299฿

รหัสสินค้า: KP-30758 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมการปกครอง ออกใหม่ปี 2561 BC-30758
สารบัญ
*เจาะข้อสอบการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ                                                         *เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม  สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม  และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ                                                                        *วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครอง                         *เจาะข้อสอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้างอำนาจหน้าที่และภารกิจ                                        *เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ การติดตามและประเมินผล การบริหารเชิงกลยุทธ์และการบริหารจัดการ                       *แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                              *เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                            *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                          *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                             *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                            *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540                                                           *เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546          *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                                 *เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2557                                                                           *เจาะข้อสอบพ.ร.บ. วิธีการงบประมาณพ.ศ.  2502  และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                   *เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                               *เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                                                                                *เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)        *เจาะข้อสอบการเงินการบัญชีในระดับต้น                                                                       *เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                                     

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
สารบัญ
*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน                           *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                            *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                             *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                           *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณพ.ศ.  2502  และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                   *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                              *เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551                                                                                       *ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี                                                                                         *เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)          *ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร (e-GP)                                  *เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                     *เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                       

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข BC-30598

260฿

รหัสสินค้า: KP-30598 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข BC-30598
สารบัญ
*วิสัยทัศน์ พันธกิจ  นโยบาย หน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้าง                                                    *ความรู้เบื้องต้นทางด้านการเงินและบัญชี                                                                            *เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2557                                                                           *เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                Øระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553          *เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553                                                                        *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ชุดที่  1.            *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ชุดที่  2.            *เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                 *เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                     *เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                     *เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.                                                                                     *เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 5.                                                                                     *เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 6.                                                                                                                  

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมการข้าว

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมการข้าว
สารบัญ
*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่  *พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518  -แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 21*พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518  -แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  *พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542  -แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542  *ความรู้พื้นฐานเกษตรกรรม  *การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  *การปรับปรุงบำรุงดิน การใช้ปุ๋ย  *การเกษตรยั่งยืน  *ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  -เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  -แนวข้อสอบ การเกษตร ชุดที่ 1.  -แนวข้อสอบ การเกษตร ชุดที่ 2.  -แนวข้อสอบ การเกษตร ชุดที่ 3.  -แนวข้อสอบ การเกษตร ชุดที่ 4. 

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมประชาสัมพันธ์

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมประชาสัมพันธ์
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์                                                                                                                                              *การบัญชีเบื้องต้น การจัดทำงบพิสูจน์ ยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร                                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                                                      -แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                *ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                                                                                                  *หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย                                                                                                                                                                   -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                                     -เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560                         -เจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551                                   -แนวข้อสอบเกี่ยวกับการทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร                                                                                                      -แนวข้อสอบเกี่ยวกับระบบเงินสดย่อย                                                                                                                                         -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                                                                                             -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                                                                                             -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                                                                                             -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.                                                                                                                                                             -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 5.                                                                                                                                                             -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                                                        

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ออกใหม่ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ออกใหม่ปี 2561
สารบัญ
*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์                                                                 *เจาะข้อสอบ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                      *เจาะข้อสอบ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                      *ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2560                                                                     *เจาะข้อสอบ ข้อบังคับ การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2560                                     *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554                                                     *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554                               *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554                                                              *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554                                         *ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                          *เจาะข้อสอบ ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนำเงิน ส่งคลัง พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                *เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)        *ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2557                                                                 *ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544                   *เจาะข้อสอบ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544                                                                                                             *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                              *เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560   *เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                                 *เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                                 *เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                                

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมบัญชี ออกใหม่ปี 2561 BC-9640

270฿

รหัสสินค้า: KP-9640 < หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมบัญชี ออกใหม่ปี 2561 BC-9640
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ หน้าที่ความรับผิดชอบ  โครงสร้าง                           *ความรู้เกี่ยวกับงบประมาณ                                                                                             *ความรู้เกี่ยวกับบัญชี                                                                                                    *เจาะข้อสอบพ.ร.บ. วิธีการงบประมาณพ.ศ.  2502  และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                   *เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                       *เจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551      *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553          *เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553                                                                                                            *การจัดทำแผนงานและการติดตามประเมินผล                                                                       *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551         ชุดที่ 1.                                                 *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ชุดที่ 2.                                                *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558         *เจาะข้อสอบ การวิเคราะห์ การวางแผนงาน การประสานงาน การจัดการองค์การ                          *เจาะข้อสอบ เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ                                                                           *การบริหารราชการ                                                                                                     *ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)                                                     *ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง                                                                                   *เจาะข้อสอบบัญชี                                                                                                                        

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน กรมบัญชีกลาง ออกใหม่ปี 2561 BC-9619

260฿

รหัสสินค้า: KP-9619 < หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน กรมบัญชีกลาง ออกใหม่ปี 2561 BC-9619
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ หน้าที่ความรับผิดชอบ  โครงสร้าง                 *เจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551      *ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                           *เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)       *เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560   *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                              *เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553                                                                                                                *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551         ชุดที่ 1.                                        *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551         ชุดที่ 2.                                        *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558         *การวิเคราะห์และวางแผนงาน                                                                                         *การประสานงาน                                                                                                        *การจัดการองค์การ                                                                                                     *เจาะข้อสอบ การวิเคราะห์ การวางแผนงาน การประสานงาน การจัดการองค์การ                          *เจาะข้อสอบ เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ                                                                           *การบริหารราชการ                                                                                                     *ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)                                                      *ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง                                                                                                

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานประกันสังคม BC-9534

260฿

รหัสสินค้า: KP-9534 < หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานประกันสังคม BC-9534
สารบัญ
*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง หน้าที่ ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานประกันสังคม                            *วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ อำนาจหน้าที่ ของกระทรวงแรงงาน                                                            *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                           *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ เงินทดแทน พ.ศ. 2537                                                         *ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน                                                                                          *การจัดทำรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน                                                         *ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                                  *ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                             *แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                           *เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                       *เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                         *เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                        *เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.                                                                                         *เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 5.                                                                                       *เจาะข้อสอบ สังคม การเมือง สถานการณ์ปัจจุบัน และความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานประกันสังคม และกระทรวงแรงงาน                                                                                                        

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมวิชาการเกษตร BC -9480

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมวิชาการเกษตร BC -9480
สารบัญ
*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ อำนาจหน้าที่                                                               *ความรู้พื้นฐานเกษตรกรรม (ด้านพืช)                                                                                *ปัจจัยการผลิต                                                                                                          *การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช                                                                                          *พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542                                                                               -แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542                                                            *พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 และ พ.ศ. 2535 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550         -แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                        *พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550                                               -แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                              *พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551                           -แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                   *พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2542 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551     -แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                           *พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542                                                                       -แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542                                                      -แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตร                                                                                

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติ กรมโยธาธิการและผังเมือง

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติ กรมโยธาธิการและผังเมือง
สารบัญ
**ประวัติ วิสัยทัศน์ ค่านิยม อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์                                                                                                            **ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี                                                                                                                                                            -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                            -เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                     -เจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551                           -เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553                                                      -เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                -เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                            -เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                     -เจาะข้อสอบ ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ พ.ศ.2520             -เจาะข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                                    -เจาะข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ของส่วนราชการพ.ศ. 2553                                                                                                                                                                     -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                                                                                            -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                                                                                            -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                                                                                                     -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.                                                                                                                                                                          -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 5.                                                                                                                                                           -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 6.                                                                                                                                                           -เจาะข้อสอบ ความรู้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม เหตุการณ์ปัจจุบัน                                                                                                   

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ออกใหม่ BC-9404

260฿

รหัสสินค้า: KP-9404 < หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ออกใหม่ BC-9404
สารบัญ
#ประวัติ วิสัยทัศน์ ภารกิจ อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์  โครงสร้าง       #ประวัติ วิสัยทัศน์ ภารกิจ อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์  โครงสร้าง                  #ความรู้เกี่ยวกับบัญชีเบื้องต้น                                                                                                                                                         #พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                         #เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                         #พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                                #ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                                                                                 #เจาะข้อสอบ ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                                               #เจาะข้อสอบ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544           #ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                                                                                      #สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ                                                                                                                             #วินัยข้าราชการพลเรือน และการรักษาวินัย                                                                                                                                               #วินัยลูกจ้างประจำ และขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย                                                                                                            #วินัยพนักงานราชการ และขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย                                                                                                      #แนวข้อสอบ วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการ                                                                                                        #เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                                                                                   #เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                                                                                  #เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                                                                             #เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.