คู่มือสอบเจ้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ปี 63 รูปเล่ม: เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ                                                                               *แนวข้อสอบความสามารถการคิดวิเคราะห์ (เชิงนามธรรมและเชิงปริมาณ)                                *แนวข้อสอบความสามารถในด้านภาษาไทย                                                                     *พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550                                                                                     *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550                                                                 *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *การจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่                                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการทางสถิติ                                                                                *การสุ่มตัวอย่าง (sampling)                                                                                            *การวิจัยและสถิติ                                                                                                        *การเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ                                                                                             *การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และการแปลผลข้อมูล                                                                  *การประมวลผลข้อมูล การนำเสนอข้อมูล                                                                             *การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ                                                                                           *การส่งเสริมวิชาการทางด้านสถิติ                                                                                      *แนวข้อสอบความรู้ด้าน สถิติ.                                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                       *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                     *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                     *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                     *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์