คู่มือสอบวิศวกรปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบวิศวกรปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2561
สารบัญ
*วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานและ กระทรวงศึกษาธิการ                                                                         *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่  1.                                                                                             *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่  2.                                                                                             *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2553                                                                            *เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546       *เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12                                            *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                   *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                       *นโยบายรัฐบาล                                                                                                         *เจาะข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                            *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                              *ความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา                                                                                             *การจัดการงานก่อสร้าง                                                                                                 *วิศวกรรมสำรวจและออกแบบ                                                                                         *การวิเคราะห์โครงสร้างและคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                                      *แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา ชุดที่ 1.                                                                                 *แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา ชุดที่ 2.                                                                                  

คู่มือสอบวิศวกรปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบวิศวกรปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2561
สารบัญ
*วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม อำนาจหน้าที่ ภารกิจ ยุทธศาสตร์                                                      *พระราชบัญญัติโรงงาน 2535                                                                                        *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ โรงงาน  พ.ศ. 2535                                                           *ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม                                                                                            *การแก้ไข ฟื้นฟู รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                           *การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                                   *ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม                                                                                            *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมทั่วไป                                                                          *ความรู้ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                                                                                     *ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักร                                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับการ บำรุงรักษา เครื่องจักรต่างๆ                                                                              *ความปลอดภัยการใช้เครื่องจักร                                                                                       *หลักวิชาการวิศวกรรมที่จำเป็นในงานที่ปฏิบัติ                                                                       *ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม                                                                               *แนวข้อสอบรวม ชุดที่ 1.                                                                                         *แนวข้อสอบรวม ชุดที่ 2.                                                                                         *แนวข้อสอบรวม ชุดที่ 3.                                                                                         *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม                                                                            *เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                    *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                                           

คู่มือสอบวิศวกรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบวิศวกรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สารบัญ
*ประวัติ วิสัยทัศน์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม โครงสร้าง                                                     -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม                        -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540                                                 -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ชุดที่  1.                                         -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ชุดที่  2.                                         -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                            *ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ                   *ความรู้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ                                           *หลักวิชาการวิศวกรรมที่จำเป็นในงานที่ปฏิบัติ                                                                    *การเขียน โครงการและการวางแผนงาน                                                                            *ความสามารถทางวิศวกรรมด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม                                                             -แนวข้อสอบ การเขียนโครงการและการวางแผนงาน                                                             -รวมแนวข้อสอบวิศวกร