คู่มือสอบรองสารวัตร ทำหน้าที่ บัญชี และตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกใหม่ปี 2561 BC-30703

320฿

รหัสสินค้า: KP-30703 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบรองสารวัตร ทำหน้าที่ บัญชี และตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกใหม่ปี 2561 BC-30703
สารบัญ
##หลักการบัญชีทั่วไป *ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักพื้นฐานการเงินและการบัญชี                                              *เจาะข้อสอบการบัญชีการเงิน                                                                          *การวิเคราะห์งบการเงิน                                                                                      *เจาะข้อสอบวิเคราะห์งบการเงิน                                                                        *หลักเกณฑ์การตรวจสอบบัญชีการเงินเบื้องต้น                                                             *เจาะข้อสอบหลักเกณฑ์การตรวจสอบบัญชีการเงินเบื้องต้น                                          *กระบวนการงบประมาณ                                                                                      *เจาะข้อสอบเกี่ยวกับการจัดการงบประมาณ                                                           *หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2                                             *มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน                                                 *มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่องนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง ประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด                                                                        *มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเช่า                                                   *นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน                                                                   *เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ทางด้านไวยากรณ์ (Structure @ Grammar)                           *โจทย์การสนทนา (เติมคำลงในบทสนทนา)                                                          *โจทย์เติมคำศัพท์ (Vocabulary)                                                                       *โจทย์การอ่านบทความ (Reading  Comprehension)                                                           *เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ                                                                                        *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547                                           *แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556                                   *แนวข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551         *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546